Czy przydatne?

Słownik Atomowego Jądra Rozszczepienie

Co oznacza ROZSZCZEPIENIE JĄDRA ATOMOWEGO: Rozszczepienie jąder atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują ogromną prędkość i tym samym wielką energię kinetyczną. W tym procesie emitowane są dodatkowo dwa albo trzy swobodne neutrony, które zderzając się z kolejnymi jądrami powodują lawinowo ich rozszczepienie. Wskutek reakcji łańcuchowej zainicjowanej poprzez jeden neutron wyzwala się energia jądrowa, którą jest energia kinetyczna produktów rozszczepienia. Reakcji rozszczepienia jąder towarzyszy emisja promieniowania gamma. Wskutek rozszczepienia jąder uranu powstają, jako produkty rozszczepienia, jądra kryptonu i baru i trzy swobodne neutrony, które wywołują rozszczepienie następnych jąder uranu. Rozszczepienie jąder uranu U-235 zachodzące w sposób kontrolowany jest źródłem ciepła, które jest używane w elektrowniach jądrowych. W sposób niekontrolowany rozszczepienie jąder uranu zachodzi w bombach atomowych. Rozszczepienie jąder jest możliwe dzięki zależności energii wiązania przypadającej na jeden nukleon od liczby wszystkich nukleonów w jądrze, przedstawionej na rysunku: Ta zależność nazwana została „główną krzywą świata”. Wynika z niej, Iż jądra o małej i dużej masie (o małej i dużej liczbie nukleonów w jądrze) mają niższą energię przypadającą na jeden nukleon, niż jądra o średniej masie. Jądro o małej energii wiązania przypadającej na jeden nukleon wskutek rozszczepienia przechodzi w dwa jądra o większej energii wiązania

Czym jest Rozszczepienie jądra atomowego znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Rozpad Promieniotwórczy I Promieniowanie Jądrowe:
Co to jest jądrowe to promieniowanie wysyłane poprzez nietrwałe jądra atomowe w trakcie ich rozpadu. Są nimi raczej jądra ciężkie, dla których Z > 82. Zbyt spora liczba neutronów w tych jądrach skutkuje, Iż rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Równanie Clapeyrona:
Co to jest ze sobą wskaźniki stanu dla n moli gazu doskonałego. To jest równanie stanu gazu, które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, Iż znajduje się on pod ciśnieniem atmosferycznym rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Równania Opisujące Drgania Wymuszone:
Co to jest drgania wymuszone Siła wymuszająca Zależność wychylenia ciała od czasu:x(t)=A⋅sin(ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F(t)=F0. F0 – rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajny Prostoliniowy:
Co to jest wskazuje na prostoliniowy kształt toru i na niezmienność wektora prędkości: V=const. Znaczy to, Iż wektor prędkości w okresie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać rozszczepienie jądra atomowego.
Wyjaśnienie Rozszerzający Się Wszechświat I Prawo Hubble'a:
Co to jest rozszerzania się Wszechświata odległości pomiędzy galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest sukces Dopplera, który rozszczepienie jądra atomowego.