Czy przydatne?

Słownik Podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego

Co oznacza PODWÓJNA NATURA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Światło ma podwójną naturę. W pewnych zjawiskach ujawnia ono własne właściwości falowe, a w innych zachowuje się jak strumień cząstek, które tytułujemy fotonami. Fotony nie mają masy, ale posiadają energię. Energia jednego fotonu nosi nazwę kwantu energii. Światło jest więc jednocześnie falą i strumieniem fotonów. Pomiędzy wielkościami opisującymi światło jako falę, takimi jak długość i częstotliwość fali, a wielkościami opisującymi światło jako strumień fotonów, takimi jak pęd fotonu i energia fotonu, istnieją następujące związki: Wielkości falowe i opowiadające im wielkości korpuskularne: Długość fali świetlnej – λ Pęd fotonu odpowiadający długości fali λ: Częstotliwość fali świetlnej – f , związana z długością fali wzorem: Energia fotonu odpowiadająca fali o częstotliwości f : c≈3⋅108 m/s to wartość prędkości światła w próżni.h=6,63⋅10−34 J⋅s to stała Plancka. Właściwości falowe bardzo wyraźne dla długich fal elektromagnetycznych (o małej częstotliwości) ustępują miejsca coraz wyraźniejszym właściwościom korpuskularnym stosunkowo, gdy fale stają się coraz krótsze (mają coraz większą częstotliwość). Najwyraźniej właściwości korpuskularne występują w promieniowaniu gamma

Czym jest Podwójna natura znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pierwsza Prędkość Kosmiczna:
Co to jest kosmiczna to jest szybkość jaką należy nadać ciału, by obiegało Ziemię po orbicie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: gdzie: G – stała podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Pojęcie Pracy W Fizyce:
Co to jest wielkością skalarną zdefiniowaną jako iloczyn skalarny wektora siły i wektora przemieszczenia:gdzie α to kąt między wektorem siły a wektorem przemieszczenia.Jednostką pracy jest jeden dżul [J] Robota podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Parowanie:
Co to jest cieczy w gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Pierwsze Prawo Kirchoffa:
Co to jest Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3 + ... + I'm podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.
Wyjaśnienie Pole Centralne:
Co to jest pole wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący źródłem tego pola podwójna natura promieniowania elektromagnetycznego.