Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących ruch

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH: Przemieszczenie to wektor ?Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją w jednostkach długości – [m].
Droga to długość przebytego toru. Droga jest wielkością skalarną (liczbową) wyrażoną w jednostkach długości. Na rys. 1.2. widać, Iż w ruchu krzywoliniowym droga s jest większa od wartości wektora przemieszczenia AB. Tylko w ruchu prostoliniowym, który dzieje się bez zmiany zwrotu, droga jest równa wartości wektora przemieszczenia: AB = s.
Szybkość średnia to wektor, który ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor przemieszczenia, a jego wartość obliczamy wg wzoru:
Jeżeli ciało w okresie ruchu wróci do punktu wyjścia, to wartość wektora przemieszczenia wynosi zero, tym samym wartość prędkości średniej jest wówczas równa zeru.
Szybkość chwilowa to szybkość (wektor), jaką ma ciało w danej chwili czasu. To jest granica, do której zmierza wektor prędkości średniej, gdy Δt zmierza do zera. Wektor prędkości chwilowej jest w każdym punkcie styczny do toru.
Pęd jest wektorem zdefiniowanym jako iloczyn masy ciała i jego prędkości:
Kierunek i zwrot wektora pędu są właściwe z kierunkiem i zwrotem wektora prędkości, a jego wartość obliczamy, mnożąc masę ciała poprzez wartość wektora prędkości

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje Wielkości I Pojęć Opisujących Pole Elektryczne:
Co to jest elektrycznego – E Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie pola to wektor, którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły działającej na ładunek próbny umieszczony w tym definicje wielkości opisujących ruch.
Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Ruch Drgający:
Co to jest Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań definicje wielkości opisujących ruch.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch Obrotowy Bryły Sztywnej:
Co to jest wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest definicje wielkości opisujących ruch.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Pole Grawitacyjne:
Co to jest grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość definicje wielkości opisujących ruch.
Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Przepływ Prądu Stałego:
Co to jest A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu definicje wielkości opisujących ruch.