Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości opisujących ruch

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH: Przemieszczenie to wektor ?Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją w jednostkach długości – [m].
Droga to długość przebytego toru. Droga jest wielkością skalarną (liczbową) wyrażoną w jednostkach długości. Na rys. 1.2. widać, Iż w ruchu krzywoliniowym droga s jest większa od wartości wektora przemieszczenia AB. Tylko w ruchu prostoliniowym, który dzieje się bez zmiany zwrotu, droga jest równa wartości wektora przemieszczenia: AB = s.
Szybkość średnia to wektor, który ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor przemieszczenia, a jego wartość obliczamy wg wzoru:
Jeżeli ciało w okresie ruchu wróci do punktu wyjścia, to wartość wektora przemieszczenia wynosi zero, tym samym wartość prędkości średniej jest wówczas równa zeru.
Szybkość chwilowa to szybkość (wektor), jaką ma ciało w danej chwili czasu. To jest granica, do której zmierza wektor prędkości średniej, gdy Δt zmierza do zera. Wektor prędkości chwilowej jest w każdym punkcie styczny do toru.
Pęd jest wektorem zdefiniowanym jako iloczyn masy ciała i jego prędkości:
Kierunek i zwrot wektora pędu są właściwe z kierunkiem i zwrotem wektora prędkości, a jego wartość obliczamy, mnożąc masę ciała poprzez wartość wektora prędkości

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .