Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI I POJĘĆ OPISUJĄCYCH POLE ELEKTRYCZNE: Natężenie pola elektrycznego – E Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie pola to wektor, którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły działającej na ładunek próbny umieszczony w tym punkcie. Wartość natężenia pola jest równa wartości siły działającej na jednostkowy ładunek próbny: W polu centralnym wartość natężenia pola jest w każdym punkcie tego pola inna. Dla pola centralnego, gdzie F można wyrazić przez prawo Coulomba (dla ładunków Q i q) z powyższej definicji otrzymujemy zależność natężenia pola od r w formie: W polu jednorodnym natężenie pola ma w każdym punkcie taką samą wartość. Dla pola jednorodnego: Potencjał pola elektrycznego – V Potencjał w danym punkcie pola jest wielkością skalarną równą energii potencjalnej przypadającej na jednostkowy ładunek umieszczony w tym punkcie:Jednostką potencjału jest1 wolt – 1V. W polu centralnym: W polu jednorodnym:V = E ⋅ h, gdzie h znaczy odległość od dodatnio naelektryzowanej płytki. Powierzchnia ekwipotencjalna Powierzchnia ekwipotencjalna to zestaw punktów, dla których potencjał jest jednakowy. Dla pola centralnego powierzchnia ekwipotencjalna jest powierzchnią sferyczną, na której leżą wszystkie punkty jednakowo odległe od źródła pola.Dla pola jednorodnego to jest płaszczyzna złożona z punktów jednakowo odległych od płytek wytwarzających pole. Napięcie – U [V] Napięcie pomiędzy dwoma punktami pola to różnica potencjałów występująca pomiędzy tymi punktami: U = V1 − V2 [V].robota, jaką wykonują siły pola przesuwając ładunek q z punktu o potencjale V1 do punktu o potencjale V2, wynosi:W = q (V1 − V2) = q ⋅ U.W polu jednorodnym istnieje związek pomiędzy natężeniem pola a napięciem, który ma postać: U = E ⋅ d, gdzie d znaczy odległość pomiędzy płytkami

Czym jest Definicje wielkości i pojęć znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Przepływ Prądu Stałego:
Co to jest A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Charakteryzujących Ruch Jednostajny Po Okręgu:
Co to jest Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch Obrotowy Bryły Sztywnej:
Co to jest wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Fizycznych Opisujących Cieplne Właściwości Substancji:
Co to jest °C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne.
Wyjaśnienie Drgania Tłumione:
Co to jest Jeśli na ciało działa siła sprężystości i adekwatnie słaba siła oporu, to ciało po wychyleniu ze stanu równowagi wykonuje drgania tłumione o coraz to mniejszej amplitudzie definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne.