Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH OPISUJĄCYCH CIEPLNE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI: Temp. – TT [K] = t [°C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej przypadającej na jedną drobinę substancji.Im ta energia jest wyższa, tym wyższą temperaturę wskazuje termometr. W układzie jednostek SI temperaturę mierzymy w kelwinach [K]. Ciepło zgodne substancji– cwIm większe ciepło zgodne, tym więcej ciepła należy dostarczyć substancji, by jej temp. wzrosła o jeden stopień. Ciepło zgodne wody jest spore i wynosi 4200 J/kg K. Ciepło zgodne to liczba ciepła Q potrzebna do ogrzania1 kg substancji o jeden stopień (1° C = 1K): Ciepło topnienia – LKażda substancja ma inne ciepło topnienia. Ciepło topnienia to liczba ciepła Q potrzebna do wymiany1 kg substancji w stanie stałym znajdującej się w temp. topnienia w ciecz o tej samej temp.: Ciepło parowania – RCiepło parowania, podobnie jak ciepło topnienia i ciepło zgodne, zależy od rodzaju substancji. Ciepło parowania to liczba ciepła Q potrzebna do zmiany1 kg cieczy znajdującej się w temp. wrzenia w gazo tej samej temp.: Współczynnik temperaturowej rozszerzalności substancji – αzależy od rodzaju substancji i charakteryzuje jej umiejętność do zwiększania objętości w konsekwencji ogrzewania.przyrost objętości wywołany jest zwiększeniem odległości pomiędzy drobinami ogrzewanej substancji. Współczynnik α wyraża względną zmianę długości w konsekwencji wzrostu temp. o jeden stopień (1°C = 1K)

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Ruch Drgający:
Co to jest Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji.
Wyjaśnienie Drugi Postulat Bohra:
Co to jest emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Ruch Obrotowy Bryły Sztywnej:
Co to jest wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji.
Wyjaśnienie Drgania Wymuszone:
Co to jest Jeśli na ciało prócz siły sprężystości i sił oporu działa siła wymuszająca, której wartość wymienia się okresowo, to ciało wykonuje drgania wymuszone definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji.
Wyjaśnienie Definicje Wielkości Opisujących Pole Grawitacyjne:
Co to jest grawitacyjnego – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F .Wartość definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji.