Czy przydatne?

Słownik Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający

Co oznacza DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY: Amplituda – A [m] Amplituda to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz] Częstotliwość drgań wyraża liczbę drgań zachodzących pośrodku jednej sekundy. Częstość kołowa – ω [1/s]ω=2π⋅f Częstość kołowa odpowiada wartości prędkości kątowej w ruchu po okręgu. Etap drgania – α [rad]α=ω⋅t+ϕ,gdzie ϕ to etap początkowa, która wynosi zero gdy obserwacje zaczynamy od położenia równowagi. Etap drgania, to etap ruchu ustalona poprzez kąt α

Czym jest Definicje podstawowych znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Definicje podstawowych wielkości opisujących przepływ prądu stałego:
Co to jest A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY.
Wyjaśnienie Drugi postulat Bohra:
Co to jest emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY.
Wyjaśnienie Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu:
Co to jest Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY.
Wyjaśnienie Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej:
Co to jest wektor ?Xączący środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły jest DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY.
Wyjaśnienie Druga zasada termodnamiki:
Co to jest która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0 DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH RUCH DRGAJĄCY.