Czy przydatne?

Minimalna wymagana stopa zwrotu co to znaczy

Definicja MINIMALNA WYMAGANA STOPA ZWROTU: Po 24 miesiącach działalności, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest poprzez wszystkie OFE do KNUiFE, gdzie obliczana jest wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE. Jeśli okaże się, Iż fundusz osiągnął stopę zwrotu niższą o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy albo o 4 punkty procentowe od tej średniej, PTE zarządzające tym funduszem zobowiązane jest do pokrycia niedoboru z rachunku rezerwowego. W razie dalszego niedoboru różnica pokrywana jest ze środków własnych PTE

Czym jest Minimalna wymagana stopa znaczenie w Znaczenie definicji M .