Definicje i słownik ekonomiczny na R

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Ryzyko Pojęcie Możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia
 • Co to znaczy Matematyczna Rezerwa Pojęcie nich pozwolą na realizację świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Na koniec okresu ubezpieczenia rezerwa matematyczna jest równa wartości świadczenia wypłacanego w
 • Co to znaczy Polisy Rocznica Pojęcie Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia
 • Co to znaczy Polisowy Rok Pojęcie poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w kolejnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy
 • Co to znaczy Ubezpieczenia Umowy Rozwiązanie Pojęcie Rozwiązanie umowy następuje w przypadku: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, śmierci ubezpieczonego
 • Co to znaczy Wolny Rynek Pojęcie Segment rynku giełdowego, na którym notowane są spółki nie spełniające warunków określonych dla rynku podstawowego i równoległego
 • Co to znaczy Ubezpieczonych Rzecznik Pojęcie Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • Co to znaczy Udziałów Rachunek Pojęcie Rachunek prowadzony przez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego
 • Co to znaczy Funduszy Ranking Pojęcie okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się
 • Co to znaczy Rating Pojęcie wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowane instytucje (agencje ratingowe). Rating - ocena
 • Co to znaczy Zwrotu Stopa Realna Pojęcie Dochody uzyskiwane z inwestycji pomniejszone o stopę inflacji
 • Co to znaczy Zysków Reinwestowanie Pojęcie Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji
 • Co to znaczy Reinwestycja Pojęcie uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeżeli reinwestycja nastąpi w określonym przez fundusz terminie (np. 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia odkupienia
 • Co to znaczy Inwestycyjnych Funduszy Rejestr Pojęcie Rejestr, w którym zarejestrowane są wszystkie funkcjonujące w Polsce fundusze inwestycyjne. Rejestr ten jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Co to znaczy Uczestnictwa Jednostek Rejestr Pojęcie Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak np. nabycie, odkupienie jednostek uczestnictwa oraz dane identyfikujące
 • Co to znaczy Renta Pojęcie Świadczenie wypłacane przez ZUS w wypadku częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Renta, Rejestr Jednostek Uczestnictwa, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych, Reinwestycja, Reinwestowanie Zysków, Realna Stopa Zwrotu, Rating, Ranking Funduszy przykłady.

Co to jest Renta, Rejestr Jednostek Uczestnictwa, Rejestr Funduszy tłumaczenie.