Definicje i słownik ekonomiczny na R

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Ryzyko Pojęcie Możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia
 • Co to znaczy Matematyczna Rezerwa Pojęcie nich pozwolą na realizację świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Na koniec okresu ubezpieczenia rezerwa matematyczna jest równa wartości świadczenia wypłacanego w
 • Co to znaczy Polisy Rocznica Pojęcie Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia
 • Co to znaczy Polisowy Rok Pojęcie poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w kolejnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy
 • Co to znaczy Ubezpieczenia Umowy Rozwiązanie Pojęcie Rozwiązanie umowy następuje w przypadku: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, śmierci ubezpieczonego
 • Co to znaczy Wolny Rynek Pojęcie Segment rynku giełdowego, na którym notowane są spółki nie spełniające warunków określonych dla rynku podstawowego i równoległego
 • Co to znaczy Ubezpieczonych Rzecznik Pojęcie Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • Co to znaczy Udziałów Rachunek Pojęcie Rachunek prowadzony przez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego
 • Co to znaczy Funduszy Ranking Pojęcie okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się
 • Co to znaczy Rating Pojęcie wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowane instytucje (agencje ratingowe). Rating - ocena
 • Co to znaczy Zwrotu Stopa Realna Pojęcie Dochody uzyskiwane z inwestycji pomniejszone o stopę inflacji
 • Co to znaczy Zysków Reinwestowanie Pojęcie Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji
 • Co to znaczy Reinwestycja Pojęcie uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeżeli reinwestycja nastąpi w określonym przez fundusz terminie (np. 90 dni dla funduszy inwestycyjnych TFI PZU liczonym od dnia odkupienia
 • Co to znaczy Inwestycyjnych Funduszy Rejestr Pojęcie Rejestr, w którym zarejestrowane są wszystkie funkcjonujące w Polsce fundusze inwestycyjne. Rejestr ten jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Co to znaczy Uczestnictwa Jednostek Rejestr Pojęcie Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak np. nabycie, odkupienie jednostek uczestnictwa oraz dane identyfikujące
 • Co to znaczy Renta Pojęcie Świadczenie wypłacane przez ZUS w wypadku częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy

Lista pojęć i zagadnień ubezpieczeniowych

Definicja Renta, Rejestr Jednostek Uczestnictwa, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych, Reinwestycja, Reinwestowanie Zysków, Realna Stopa Zwrotu, Rating, Ranking Funduszy znaczenie.

Co to jest Renta, Rejestr Jednostek Uczestnictwa, Rejestr Funduszy tłumaczenie.