Definicje i słownik ekonomiczny na D

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Depozytariusz Pojęcie ich bezpieczeństwo i o to, aby prowadzenie działalności inwestycyjnej było właściwe z przepisami prawa i statutem funduszu
  • Co to znaczy Dystrybutor Pojęcie Podmiot uprawniony opierając się na umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa
  • Co to znaczy Akwizycyjna Działalność Pojęcie przystąpił do otwartego funduszu albo pozostawał jego członkiem. Zwłaszcza obejmuje między innymi zawieranie umów członkowskich i pośredniczenie przy ich zawieraniu
  • Co to znaczy Wyceny Dzień Pojęcie Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
  • Co to znaczy Lokacyjna Działalność Pojęcie OFE lokuje własne aktywa kupując instrumenty finansowe dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Zobacz: PORTFEL INWESTYCYJNY
  • Co to znaczy Deklaracja uczestnictwa (zgody, przystąpienia Pojęcie W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane
  • Co to znaczy Wartościowe Papiery Dłużne Pojęcie Raczej to są bony skarbowe i obligacje. Stanowią dowód zobowiązania finansowego emitenta wobec ich nabywców
  • Co to znaczy Ubezpieczenia Opcje Dodatkowe Pojęcie Zobacz: ubezpieczenia dodatkowe
  • Co to znaczy Inwestycyjny Doradca Pojęcie Osoba, która po zdaniu egzaminu uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd
  • Co to znaczy Dywersyfikacja Pojęcie Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Dywersyfikacja, Doradca Inwestycyjny, Dodatkowe Opcje Ubezpieczenia, Dłużne Papiery Wartościowe, Deklaracja Uczestnictwa (Zgody, Przystąpienia), Działalność przykłady.

Co to jest Dywersyfikacja, Doradca Inwestycyjny, Dodatkowe Opcje tłumaczenie.