Czy przydatne?

Co to jest Sonet

Co oznacza SONET: kunsztowna kompozycja stroficzna, złożona z14 wersów. Wklasycznej odmianie ukształtowany wXIII-XIV w. we Włoszech (Dante, Petrarka), dzieli się na 2 strofy czterowersowe (kwartyny) opowtarzających się rymach: abab abab, potem abba abba, i2 strofy trójwersowe (tercyny) orymach odmiennych: cdd cdc, dcd cdc, potem potrójnych: cde cde, cdc ede. WXV-XVIw. schemat s. się zmodyfikował dzięki literaturze franc. (P. Ronsard iJ. du Bellay), która rozbiła tercyny na dwuwiersz (dystych) iczterowiersz orymach różnych. Wzorzec z angielskiego: (na przykład Szekspir) wykształcił jeszcze swobodniejszą kompozycję s. złożoną z3 czterowierszy izamykającego dystychu oukładzie rymów abab, cdcd, efef, gg. Każda ztych trzech odmian s.chętnie wykorzystywała wymyślne powtórzenia słowne, niezwykłe kompozycje rymowe, anafory, paralelizmy igradacje, rozwiązania składniowe, towarzyszył jednak temu rygor kompozycji tematycznej: pierwsza idruga strofa przeważnie były opisowe, narracyjne, z kolei tercyny stanowiły komentarz liryczny albo refleksję filoz. bohatera lirycznego, spointowaną wfinale, stanowiącą uogólnienie sensu całego utworu. Ta wielostronna kunsztowność utworu lirycznego sprawiła, iż uprawianie s. było sprawdzianem talentu iumiejętności artysty. Wliryce pol. s. pojawił się wrenesansie dzięki utworom J. Kochanowskiego iM. Sępa Szarzyńskiego (odmiana franc. s.), wbaroku J.A. Morsztyna iS. Grabowieckiego, wliryce romantycznej rozkwitł (w Anglii J. Keats) dzięki Sonetom odeskim iSonetom krymskim A. Mickiewicza (1825-26, wzorzec wł.). Na przełomie w. XIX iXX s. uprawiali między innymi A. Asnyk, M. Konopnicka; potem poeci młodopolscy F. Nowicki, J.Kasprowicz, K. Przerwa Tetmajer, A.Lange, L. Staff, K. Zawistowska, ożywiając formę, stosując liczne warianty, zwracając większą uwagę na tercyny. Wpoezji XX w. do formy s. nawiązali neoklasycy, między innymi S. Grochowiak, J.S.Sito, J.M. Rymkiewicz, komponując s. jako utwór indywidualny albo jako wieniec sonetów, jak na przykład A. Słonimski wHarmonii (cyklu s.składającego się z15 utworów okompozycji pierścieniowej)

Czym jest sonet znaczenie w Słownik pisownia S .