Czy przydatne?

Co to jest Artur Sandauer

Co oznacza SANDAUER ARTUR: krytyk lit., prozaik, tłumacz, prof. polonistyki na UW. Debiutował studium Theokritos, artysta sielanki (1935), w dalszym ciągu kolejno między innymi prace krytycznoliterackie: Poeci trzech pokoleń (1953), Moje odchylenia (1956), Ojedności treści iformy (1957), Stanowiska wobec (1963), Samobójstwo Mitrydatesa (1968), Poeci czterech pokoleń (1977), Osytuacji pisarza pochodzenia żydowskiego. Rzecz, którą nie ja powinienem napisać (1983); proza: zgon liberała (1947), Zapiski zmartwego miasta. Autobiografia iparabiografia (1963). Tłumaczył między innymi W. Majakowskiego, A. Czechowa, L. Aragona, Teokryta. Szczególnym osiągnięciem S. była robota Bóg, szatan, Mesjasz i? (1977), wktórej przełożył iopatrzył komentarzem Księgę Rodzaju. Jeden znajwybitniejszych powojennych krytyków lit., na przykład wcyklu Bez taryfy ulgowej. Studia S.odznaczają się precyzją, przenikliwością ikunsztem interpretacyjnym. Widać to wjego nowatorskich pracach o B. Leśmianie, B. Schulzu i W. Gom-
browiczu. Wswoich szkicach oprozie XX w. wprowadził kategorię autotematyzmu jako istotnego wskaźnika współcz. sztuki narracyjnej

Czym jest Sandauer Artur znaczenie w Słownik pisownia S .