Pisownia języka polskiego | słownik na R

Słownik definicji z pisowni i znaczenia pojęć
 • Co to jest Odrodzenie Renesans Definicja w. do pocz. XVII w. Podstawą zmian kulturowych kształtujących nowy sposób myślenia stały się: odkrycia geograficzne, wtym Ameryki (1492); odejście od uniwersalizmu iukształtowanie
 • Co to jest Zdania Równoważnik Definicja zdania, wyrażające jednak ten sam sens treści, co zdanie, np. Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy tyle rodzajów r.z., ile jest rodzajów zdań: oznajmujące, pytające, rozkazujące; r
 • Co to jest Tadeusz Różewicz Definicja 1968). Debiutował wkonspiracji tomem wierszy iopowiadań Echa leśne (1944, pod pseud. Satyr). Po wojnie pierwszym zbiorem wierszy R.był Niepokój (1947), wktórym znalazł się Ocalony
 • Co to jest Siergiej Rachmaninow Definicja wypracował nowoczesny, wykorzystujący dynamikę i motorykę styl gry. W kompozycjach, zwł. koncertach fortepianowych, uzyskiwał ciekawe, niezwykłe zestawienie brzmieniowe fortepianu
 • Co to jest Rapsod Definicja stylu, należący do tych, które można by nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla poprzez M. Sępa Szarzyńskiego, W. Kochowskiego, J. Ursyna Niemcewicza (Pogrzeb
 • Co to jest Zbigniew Raszewski Definicja biograficznego teatru polskiego, zajmował się historią i teorią teatru; autor Krótkiej historii teatru polskiego, prac Teatr ogromny (o Schillerze), Bogusławski. Staroświecczyzna
 • Co to jest Literaturze W Realizm Definicja wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit. ukształtowany we Francji w połowie XIX w., np. w powieściach H. Balzaca. W
 • Co to jest Wyrazu Znaczenie Realne Definicja może ono być stosowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich, niepodzielnych słowotwórczo oraz do wyrazów o budowie słowotwórczej
 • Co to jest Auguste Pierre Renoir Definicja przede wszystkim portrecistą; lubił malować dzieci iludzi wszczęśliwych, beztroskich chwilach, np. Śniadanie wioślarzy, Dziewczynki przy pianinie. Uczył się malować m.in. kopiując
 • Co to jest Replika Definicja zmieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Np. E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła sprzedawanego, stąd też jego obrazy istnieją wkilku wersjach
 • Co to jest Reportaż Definicja odpowiadającego na pięć klasycznych pytań: kto , gdzie , kiedy , jak , dlaczego , co go różni od fikcji lit.; pełni funkcję sprawozdawczą (autentyzm, aktualność, dynamizm
 • Co to jest Rewers Definicja odwrotna, tylna strona przedmiotu, np. medalu, monety, rysunku, obrazu, tkaniny, skrzydła ołtarzowego. Zob. też awers
 • Co to jest Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment Definicja wiernie rejestrujący bogactwo szczegółów wopisach sytuacji, ludzi icałych środowisk społ. Debiutował jako nowelista sięgający po naturalistyczne techniki wyrazu przedstawiając
 • Co to jest Henryk Rodakowski Definicja we Francji malował szkice otematyce współcz. ihist. Wśród świetnych portretów (np. ojca, siostry, matki, brata Maksymiliana, gen. H. Dembińskiego, pasierbicy L. Blndorn) można
 • Co to jest Maria Rodziewiczówna Definicja anagrodzona na konkursie Świtu powieść Straszny dziadunio (1887) zyskała duży rozgłos, za najlepszą powieść R. krytyka uznała Dewajtis (1889). Wtwórczości propaguje autorka
 • Co to jest Rokoko Definicja zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), popularny wwielu krajach Europy. Cechą charakterystyczną stylu r. było dążenie do wytworności
 • Co to jest Romantyzm Definicja Poezji A. Mickiewicza) do powstania styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię, filozofię, politykę, obyczajowość, literaturę isztukę. Istotę nowego sposobu myślenia
 • Co to jest Sztuka Romańska Definicja karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana przede wszystkim zarchitekturą sakralną irycerskimi zamkami obronnymi. Zakony zreformowane (benedyktyni
 • Co to jest Antonio Gioacchino Rossini Definicja Na jego twórczość wywarła wpływ franc. muzyka romantyczna, przede wszystkim jej monumentalne środki wyrazu. Skomponował 39 oper, 15 kantat oraz wiele utworów kameralnych
 • Co to jest Artur Rubinstein Definicja jako solista-wirtuoz, zwłaszcza jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał również wtrio znie mniej słynnym skrzypkiem J. Heifetzem iwiolonczelistą E. Feuermannem
 • Co to jest Ryngraf Definicja otematyce rel. (np. r. zwizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej) lub godłem państwowym (r.zorłem); noszony jako odznaka lub część uzbrojenia ochronnego osłaniającego kark, szyję
 • Co to jest Rzeźba Definicja kompozycja wdrewnie, kamieniu (alabaster, granit, marmur, porfir), glinie, gipsie, stiuku (a także wosku), wkamieniach szlachetnych, odlewana wmetalu (np. brąz, spiż). Rz
 • Co to jest Maurice Ravel Definicja wrażliwość harmoniczna oraz piękna i delikatna linia dźwiękowa. Wykorzystywał elementy muzyki romantycznej, atonalnej i jazzowej. Do najbardziej znanych utworów R. należą: opera
 • Co to jest Reneizm Definicja tytułowej postaci opowiadania F.R. de Chateaubrianda Ren (1802). Młodzieniec o wybujałej wyobraźni, samotnik, przeżywający rozterki i niepokoje, niezdolny do jakiejkolwiek
 • Co to jest Ludomir Różycki Definicja wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R. należą balety (Pan Twardowski iApollo idziewczyna), opery (Bolesław Śmiały
 • Co to jest François Rabelais Definicja medycyny, ale przede wszystkim monumentalnego dzieła, fantastyczno-satyrycznej epopei Gargantua i Pantagruel (księgi 1-5, 1532-64), które po latach zyskało miano arcydzieła franc
 • Co to jest Baptiste Jean Racine Definicja Ludwika XIV, członek Akademii Francuskiej. Jego twórczość rozpoczyna oda Nimfa Sekwany (1660), napisana z okazji ślubu Ludwika XIV z Marią Teresą. Bliskie związki z Molierem i La
 • Co to jest Racjonalizm Definicja rozumu; postawa głosząca możliwość rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana irracjonalizmowi. Na znaczenie czystej refleksji rozumowej wskazywali już sofiści
 • Co to jest Urszula Franciszka Radziwiłłowa Definicja dramatopisarka; twórczyni repertuaru do teatru magnackiego, w którym scenografia nawiązywała do tradycji średniowiecznego układu symultanicznego i do wschodnich wnętrz: wieszano i
 • Co to jest Rafael, właśc. Raffaelo Santi Definicja Włoszech, uczeń Perugina; malarz papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył najpierw we Florencji, później w Rzymie, gdzie kierował (po śmierci D. Bramantego) budową bazyliki Św
 • Co to jest Mades Ready Definicja racjonalności. Po raz pierwszy użyte przez M. Duchampa, który zamiast wykonanego przez siebie dzieła umieścił na wystawie koło rowerowe na stołeczku (1913), suszarkę do butelek
 • Co to jest Filmowy Realizm Definicja historycznie zmienny i dotyczy różnych konwencji m.in. cinma direct i cinma- -vrit (kino-prawda). Franc. kino dokumentalne lat 60. posługiwało się sondą socjologiczną, używając
 • Co to jest realizm poetycki w filmie Definicja Prverta oraz reżyserów J. Duviviera i M. Carngo. W istocie z realizmem miał niewiele wspólnego. Bohaterami filmów byli nieszczęśliwi i samotni ludzie, skłóceni ze społeczeństwem
 • Co to jest Malarstwie W Realizm Definicja pokazujący zwyczajną swojskość. R. pojmowany jako styl artystyczny wywodzi się z nowego pokazywania prawdy społ. bez stronienia od tego, co przykre i brzydkie. Prekursorem
 • Co to jest Teatrze W Realizm Definicja najdoskonalsze odbicie w Teatrze Meiningeńczyków i wielkich reformatorów teatru ros., np. K. Stanisławskiego ( MChAT) na przełomie XIX i XX w. Podobnie jak w wielkiej powieści
 • Co to jest Recenzja Definicja jakiegoś zjawiska, wydarzenia z bieżącego życia lit. i kulturalnego; pierwsze pol. r. pojawiły się z początkiem XIX w. na łamach Nowego Pamiętnika Warszawskiego , ich autorem był
 • Co to jest Recitativo Definicja sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem krótkich form melodycznych; oparte na stylu recytatywnym operowe partie arii
 • Co to jest Edward Redliński Definicja białostockiej wsi, miejsca pochodzenia autora, które dobrze zna i z nim się identyfikuje. Początkowo były to opowiadania, m.in. Listy z rabarbaru (1967) i reportaże Ja w nerwowej
 • Co to jest Reduta Definicja Limanowskiego, którzy opracowali koncepcję i wg niej prowadzili R. Zespół miał siedzibę w salach Redutowych Teatru Wielkiego. W latach 1919-24 R. była teatrem-laboratorium
 • Co to jest Reformacja Definicja papiestwa Kościołów protestanckich. Bezpośrednim celem r. była odnowa życia rel., wyraźne stały się jednak dążenia zmierzające do ograniczenia władzy papieża oraz postulaty reform
 • Co to jest Refren Definicja stroficznego, najczęściej w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach lirycznych, jest właściwy poezji naśladującej pieśń ludową, np. M. Konopnicka, Tam, w moim
 • Co to jest Regionalizm Definicja określonego obszaru geograficznego kraju, dzielnicy, regionu; składnik mowy potocznej, odmiany języka ogólnego, którym posługują się tutejsi mieszkańcy, np. w wymowie fonetycznej
 • Co to jest Reinhardt Max, właśc. M. Goldmann Definicja Hitlera do władzy wyjechał w 1938 r. do Ameryki. Sławę przyniosła mu inscenizacja Snu nocy letniej Szekspira w 1905 na obrotowej scenie Neues Theater. W czasie sprawowania
 • Co to jest Mikołaj Rej Definicja środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit. popierał szlachecki demokratyzm, czynnie uczestniczył w
 • Co to jest Relatywizm Definicja różnych dziedzinach poznania. R. poznawczy głosi, że żadne prawdy nie mają ostatecznego charakteru, r. moralny podkreśla względność dobra i zła, natomiast r. estetyczny wskazuje
 • Co to jest Relief Definicja uzyskiwana technikami: rzeźbienia, kucia, odlewu itd.; zależnie od stopnia wypukłości dzieli się na r. płaski - płaskorzeźbę (bas-relief), lekko wystający ponad płaszczyznę; r
 • Co to jest Religia Definicja organizacji rel. Etymologia pojęcia r. jest niejednoznaczna, wskazywane są trzy źródła: religare - wiązać ponownie człowieka z Bogiem; relegare - odczytywać na nowo; reeligare
 • Co to jest Remarque Erich Maria, właśc. E. Paul Remark Definicja 1947 r. Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego powieści mają antywojenny charakter. Na tle I i II wojny światowej oraz kształtowania się III Rzeszy ukazał losy
 • Co to jest Rembrandt, właśc. R. Harmenszoon van Rijn Definicja okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) powrócił do Lejdy, gdzie założył pracownię wyspecjalizowaną w malowaniu portretów, obrazów hist. i
 • Co to jest Sztuka Renesansowa Definicja wSienie iFlorencji, wokresie dojrzałym wWenecji, Bolonii, Rzymie. Cechą charakterystyczną r.sz. była wzorowana na antyku harmonia, doskonałość proporcji, równowaga kompozycyjna
 • Co to jest Retardacja Definicja lub stopniowaniu napięcia poprzez wprowadzenie do utworu opisów, dygresji, piętrzenie powikłań sytuacyjnych celem wzbudzenia iutrzymania szczególnego zaciekawienia odbiorcy
 • Co to jest Retoryka Definicja nauczania, do w. XIX wykładana wszkołach europ. Wantyku reprezentowana głównie przez Arystotelesa, Cycerona, Tacyta. Rozpowszechniona jako teoria wymowy przez Kwintyliana
 • Co to jest Retrospekcja Definicja wcześniejszych od momentu właściwego rozpoczęcia fabuły lub też wcześniejszych od tych, wktórych on właśnie uczestniczy. R. służą takie formy podawcze, jak: monolog wewnętrzny
 • Co to jest Manuskrypt Rękopis Definicja jest dziełem niepowtarzalnym oindywidualnych cechach. Najdawniejsze r. to inskrypcje na kamieniu, na tabliczkach glinianych; chińskie na skorupach żółwia lub ryte wmetalu
 • Co to jest Ilja Riepin Definicja przebywał też we Włoszech. Prof. Akademii Sztuki wPetersburgu, po rewolucji październikowej żył itworzył wswojej posiadłości wFinlandii. Malował obrazy rodzajowe otematyce społ
 • Co to jest Zbigniew Rybczyński Definicja kamerę filmową zwideo sprzężonym zkomputerem iTV (system high definition); stworzył metodę trickową zzastosowaniem technik wideo wfilmach animowanych. Realizuje filmy
 • Co to jest Maria Rainer Rilke Definicja ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę zyskał dzięki opowieści prozą, przesyconej elementami balladowymi
 • Co to jest Arthur Jean Rimbaud Definicja wskutek którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym jasno widział ich przyczynę: rodzice, jesteście sprawcami nieszczęść własnych
 • Co to jest Tadeusz Rittner Definicja polsku wydał zbiory modernistycznych nowel: Przebudzenie (1905), Nowele (1907), Wobcym mieście (1912), Powrót (1915). Wobu językach wyszły cztery powieści: Duchy wmieście (1921
 • Co to jest Alain Grillet Robbe Definicja eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm, tragedia (1956) iw zbiorze esejów Onową powieść (1963
 • Co to jest Auguste Rodin Definicja dzieła Michała Anioła iDonatella. Pracował wbrązie, marmurze, terrakocie. Wtwórczości monumentalnej iosobistej łączył wątki lit., bibl. ikulturowe (np. inspirowane brązowymi
 • Co to jest Szota Rustaweli Definicja irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej skórze, wktórym opisał humanistyczną koncepcję człowieka: świat jego
 • Co to jest Wyrazu Gramatyczny Rodzaj Definicja zdania wyodrębniamy: a) związek między podmiotem zdania ajego orzeczeniem: tata spał - mama spała - dziecko spało; b) związek między członem głównym grupy imiennej ajego
 • Co to jest Literacki Rodzaj Definicja różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki konstrukcji dzieł, takie jak: budowa świata przedstawionego, sposób
 • Co to jest Językowa Rodzina Definicja o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński); germańską (niemiecki, angielski, holenderski, duński, norweski
 • Co to jest Wyrazów Rodzina Definicja Wyrazy wobrębie r. nazywamy pokrewnymi, łączy je podobne znaczenie iforma. R.w. mogą być złożone zróżnych części mowy, np. droga, dróżka, drogowskaz, przydrożny, zdrożony; rdzenie
 • Co to jest Romain Rolland Definicja Nagrody Nobla (1915). Twórczość lit. rozpoczął od dramatów. Pierwszy ich cykl, ujawniający społeczne zainteresowania autora, nosi tytuł Teatr wiary, do niego należy m.in. sztuka
 • Co to jest Rusycyzm Definicja brakoróbstwo, sputnik, okazać pomoc koledze zam. udzielić pomocy; spotykamy r. leksykalne (zakład wiodący zam. jeden zgłównych, ważnych), składniowe (był to plan, realizacja
 • Co to jest Romans Definicja otematyce miłosnej, fantastyczno-podróżniczej lub przygodowo-awanturniczej, wyróżniające się sensacyjną fabułą oraz zawikłaną akcją (intrygi, niespodzianki, perypetie bohaterów
 • Co to jest Rondo Definicja zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być formą samodzielną (np. Rondo Mozarta) lub częścią większej formy muzycznej - np. r. sonatowe; 2) wlit. - układ
 • Co to jest Pierre Ronsard Definicja króla Karola IX, przywódca grupy lit. Plejada, której celem było wzbogacenie jęz. franc. poprzez powrót do form starożytnych oraz naśladownictwo poetów łac. iwł. Był mistrzem
 • Co to jest Philip Roth Definicja twórczość skupia się głównie na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością isarkazmem maluje obyczaje imentalność środowiska amer. Żydów, dużo
 • Co to jest Jacques Jean Rousseau Definicja francuskiej, genialny samouk. Sławę zdobył pracą napisaną na konkurs Akademii wDijon pt. Rozprawa onaukach isztukach (1750), wktórej potępił współczesną mu cywilizację
 • Co to jest Zdania Rozbiór Definicja należących do odpowiednich części mowy lub części zdania iich opis gramatyczny, wyrażony zapisem graficznym. R.z. dzielimy na: gramatyczny (na części mowy), np. Dobry uczeń
 • Co to jest Rysunek Definicja farbą, sepią, sangwiną, najczęściej na papierze, kartonie lub pergaminie, ale również może stanowić szkic na tkaninie czy tynku. Podstawowym środkiem wyrazu r. jest linia na
 • Co to jest Paul Pieter Rubens Definicja humanistyczne, znał wiele języków, podróżował do Rzymu, Wenecji, Florencji, Genui. Uczył się m.in. kopiując dzieła Rafaela, Tycjana, Veronesego, Michała Anioła, Caravaggia. Malarz
 • Co to jest Andriej Rublow Definicja Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym, tworząc czysty, harmonijny, oryginalny styl ruski. Dzieła R
 • Co to jest Adolf Rudnicki Definicja tygodnika Świat (1953-68), autor cyklu felietonów Niebieskie kartki drukowanego na jego łamach (1956-67). Debiutował minipowieścią Szczury (1932) będącą studium kompleksów
 • Co to jest Salman Rushdie Definicja były Dzieci północy (1981), którą napisał wkonwencji sagi rodzinnej, atłem dla fabuły uczynił najnowsze dzieje Indii. Światowy rozgłos, ogromny sukces komercyjny, ale równocześnie
 • Co to jest Bertrand Russell Definicja uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego systemu zwanego logizmem Zasady matematyki (t. 1-3, 1910-13), które napisał wraz zA.N
 • Co to jest Film Rysunkowy Definicja fotografowaniu nieruchomych rysunków, przedstawiających poszczególne fazy ruchu występujących (narysowanych) postaci iprzedmiotów; wczasie projekcji na ekranie występuje złudzenie
 • Co to jest Rytm Definicja wiersza lub prozy poetyckiej, bywa podstawą rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej, pieśniach, odzie, elegii, rapsodzie, np. wliryce metafizycznej M. Sępa Szarzyńskiego
 • Co to jest Lucjan Rydel Definicja wKrakowie (1915-16). Debiutował fragmentem powieści historycznej Śmierć Cezara, wydrukowanym wczasopiśmie Gimnazjalista (1885). Poetyckie utwory liryczne opublikował w3 tomikach
 • Co to jest Rym Definicja wyrazów wersu (w wierszu), np. wliryku lozańskim A. Mickiewicza Nad wodą wielką iczys-tą rymujące się wyrazy współbrzmią wformie gramatycznej wynikającej zidentyczności końcówek
 • Co to jest Aleksander Rymkiewicz Definicja wileńskiego Słowa , odrębnie wydał poemat Tropiciel (1936) izbiór wierszy Potoki (1938). Tomy poezji wydane po wojnie otwiera zbiór utworów pisanych wczasie okupacji Znarodem
 • Co to jest Marek Jarosław Rymkiewicz Definicja 1957), Człowiek zgłową jastrzębia (1960), Metafizyka (1963), Anatomia (1970), Co to jest drozd (1973), Thema regium (1978), Ulica Mandelsztama (1983), Mogiła Ordona (1983
 • Co to jest Władysław Rymkiewicz Definicja Debiutował zbiorem opowiadań Pan swego życia (1929), następnie wydał powieść oczasach wielkiego kryzysu Eksmisja (1933), wreszcie Ludzie bez jutra (1946). Do pozycji okupacyjnych
 • Co to jest Rzeczownik Definicja czynności icech, np. dziecko, szkoła, kot, nauczyciel, tablica, wierzba, śnieg, smutek, młodość) odmieniające się przez osoby, przypadki iliczby, mogące wzdaniu stanowić podmioty
 • Co to jest Rzewuski Henryk, pseud. Jarosz Bejła Definicja Mickiewiczem, na którym wywarł duże wrażenie jako gawędziarz, ideowy przywódca konserwatywnego ugrupowania polit. ziemiaństwa, tzw. koterii petersburskiej (1841). Wlit. zwrócił na
 • Co to jest Wacław Rzewuski Definicja ijego syna Antoniego, na której wystawiał wlatach 60. XVIII w. swoje tragedie: Żółkiewski, Władysław pod Warną, komedie: Dziwak, Natręt, świadectwo kultury magnackiej. Tłumacz

Jak się piszę? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Rzewuski Wacław, Rzewuski Henryk, Pseud. Jarosz Bejła, Rzeczownik, Rymkiewicz Władysław, Rymkiewicz Jarosław Marek, Rymkiewicz Aleksander, Rym, Rydel Lucjan znaczenie.

Co to jest Rzewuski Wacław, Rzewuski Henryk, Pseud. Jarosz Bejła pisownia.