Pisownia język polski | słownik na R

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Rapsod Definicja stylu, należący do tych, które można aby nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla przez M. Sępa Szarzyńskiego, W. Kochowskiego, J. Ursyna Niemcewicza (Pogrzeb
 • Co to jest Literaturze W Realizm Definicja wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit. ukształtowany we Francji w połowie XIX w., na przykład w powieściach H. Balzaca
 • Co to jest Auguste Pierre Renoir Definicja pierwszej kolejności portrecistą; lubił malować dzieci iludzi wszczęśliwych, beztroskich chwilach, na przykład Śniadanie wioślarzy, Dziewczynki przy pianinie. Uczył się malować
 • Co to jest Rembrandt, właśc. R. Harmenszoon van Rijn Definicja okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył pracownię wyspecjalizowaną w malowaniu portretów, obrazów hist. i rel
 • Co to jest Filmowy Realizm Definicja historycznie zmienny i dotyczy różnych konwencji między innymi cinma direct i cinma- -vrit (kino-prawda). Franc. kino dokumentalne lat 60. posługiwało się sondą socjologiczną
 • Co to jest Reformacja Definicja papiestwa Kościołów protestanckich. Bezpośrednim celem r. była odnowa życia rel., wyraźne stały się jednak dążenia zmierzające do ograniczenia władzy papieża i postulaty reform
 • Co to jest Odrodzenie Renesans Definicja w. do pocz. XVII w. Fundamentem zmian kulturowych kształtujących nowy sposób myślenia stały się: odkrycia geograficzne, wtym Ameryki (1492); odejście od uniwersalizmu
 • Co to jest Rzeźba Definicja trójwymiarowa kompozycja wdrewnie, kamieniu (alabaster, granit, marmur, porfir), glinie, gipsie, stiuku (a również wosku), wkamieniach szlachetnych, odlewana wmetalu (na przykład
 • Co to jest realizm poetycki w filmie Definicja Prverta i reżyserów J. Duviviera i M. Carngo. W istocie z realizmem miał mało wspólnego. Bohaterami filmów byli nieszczęśliwi i samotni ludzie, skłóceni ze społeczeństwem
 • Co to jest Racjonalizm Definicja rozumu; postawa głosząca sposobność rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana irracjonalizmowi. Na znaczenie czystej refleksji rozumowej wskazywali już
 • Co to jest Urszula Franciszka Radziwiłłowa Definicja dramatopisarka; twórczyni repertuaru do teatru magnackiego, gdzie scenografia nawiązywała do tradycji średniowiecznego układu symultanicznego i do wschodnich wnętrz: wieszano i
 • Co to jest Mades Ready Definicja racjonalności. Po raz pierwszy użyte poprzez M. Duchampa, który zamiast wykonanego poprzez siebie dzieła umieścił na wystawie koło rowerowe na stołeczku (1913), suszarkę do
 • Co to jest Teatrze W Realizm Definicja najdoskonalsze odbicie w Teatrze Meiningeńczyków i ogromnych reformatorów teatru ros., na przykład K. Stanisławskiego ( MChAT) na przełomie XIX i XX w. Podobnie jak w ogromnej
 • Co to jest Wyrazu Znaczenie Realne Definicja może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich, niepodzielnych słowotwórczo i do wyrazów o budowie słowotwórczej
 • Co to jest Recitativo Definicja sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem krótkich form melodycznych; oparte na stylu recytatywnym operowe partie arii
 • Co to jest Refren Definicja stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach lirycznych, jest właściwy literaturze naśladującej pieśń ludową, na przykład M. Konopnicka
 • Co to jest Reinhardt Max, właśc. M. Goldmann Definicja Hitlera do władzy wyjechał w 1938 r. do Ameryki. Sławę przyniosła mu inscenizacja Snu nocy letniej Szekspira w 1905 na obrotowej scenie Neues Theater. W okresie sprawowania
 • Co to jest Relatywizm Definicja dziedzinach poznania. R. poznawczy głosi, iż jakiekolwiek prawdy nie mają ostatecznego charakteru, r. moralny podkreśla względność dobra i zła, z kolei r. estetyczny wskazuje na
 • Co to jest Remarque Erich Maria, właśc. E. Paul Remark Definicja Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego powieści mają antywojenny charakter. Na tle I i II wojny światowej i kształtowania się III Rzeszy ukazał losy ludzi
 • Co to jest Sztuka Renesansowa Definicja wSienie iFlorencji, wokresie dojrzałym wWenecji, Bolonii, Rzymie. Właściwością charakterystyczną r.sz. była wzorowana na antyku harmonia, doskonałość proporcji, równowaga
 • Co to jest Arthur Jean Rimbaud Definicja dzieciństwo, w wyniku którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym jasno widział ich przyczynę: rodzice, jesteście sprawcami nieszczęść
 • Co to jest Tadeusz Rittner Definicja polsku wydał zbiory modernistycznych nowel: Przebudzenie (1905), Nowele (1907), Wobcym mieście (1912), Powrót (1915). Wobu językach wyszły cztery powieści: Duchy wmieście (1921
 • Co to jest Rytm Definicja lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej, pieśniach, odzie, elegii, rapsodzie, na przykład wliryce metafizycznej M
 • Co to jest Henryk Rodakowski Definicja we Francji malował szkice otematyce współcz. ihist. Pośród świetnych portretów (na przykład ojca, siostry, matki, brata Maksymiliana, gen. H. Dembińskiego, pasierbicy L. Blndorn
 • Co to jest Auguste Rodin Definicja Michała Anioła iDonatella. Pracował wbrązie, marmurze, terrakocie. Wtwórczości monumentalnej iosobistej łączył wątki lit., bibl. ikulturowe (na przykład inspirowane brązowymi
 • Co to jest Literacki Rodzaj Definicja różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki konstrukcji dzieł, takie jak: budowa świata przedstawionego, sposób
 • Co to jest Językowa Rodzina Definicja o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski, rumuński); germańską (niemiecki, angielski, holenderski, duński, norweski
 • Co to jest Romain Rolland Definicja Nobla (1915). Twórczość lit. zaczął od dramatów. Pierwszy ich cykl, ujawniający socjalne zainteresowania autora, nosi tytuł Teatr wiary, do niego należy między innymi sztuka
 • Co to jest Pierre Ronsard Definicja dworski króla Karola IX, lider ekipy lit. Plejada, której celem było wzbogacenie jęz. franc. przez powrót do form starożytnych i naśladownictwo pisarzy z łaciny iwł. Był mistrzem
 • Co to jest Antonio Gioacchino Rossini Definicja jego twórczość wywarła wpływ franc. muzyka romantyczna, w pierwszej kolejności jej monumentalne środki wyrazu. Skomponował 39 oper, 15 kantat i sporo utworów kameralnych
 • Co to jest Jacques Jean Rousseau Definicja francuskiej, genialny samouk. Sławę zyskał robotą napisaną na konkurs Akademii wDijon pt. Rozprawa onaukach isztukach (1750), wktórej potępił współczesną mu cywilizację
 • Co to jest Paul Pieter Rubens Definicja humanistyczne, znał sporo języków, podróżował do Rzymu, Wenecji, Florencji, Genui. Uczył się między innymi kopiując dzieła Rafaela, Tycjana, Veronesego, Michała Anioła, Caravaggia
 • Co to jest Andriej Rublow Definicja Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym, tworząc czysty, harmonijny, oryginalny styl ruski. Dzieła R
 • Co to jest Adolf Rudnicki Definicja tygodnika Świat (1953-68), autor cyklu felietonów Niebieskie kartki drukowanego na jego łamach (1956-67). Debiutował minipowieścią Szczury (1932) będącą studium kompleksów
 • Co to jest Bertrand Russell Definicja iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu zwanego logizmem Zasady matematyki (t. 1-3, 1910-13), które napisał wraz
 • Co to jest Lucjan Rydel Definicja wKrakowie (1915-16). Debiutował fragmentem powieści historycznej zgon Cezara, wydrukowanym wczasopiśmie Gimnazjalista (1885). Poetyckie utwory liryczne opublikował w3 tomikach
 • Co to jest Aleksander Rymkiewicz Definicja wileńskiego Słowa , odrębnie wydał poemat Tropiciel (1936) izbiór wierszy Potoki (1938). Tomy literaturze wydane po wojnie otwiera zestaw utworów pisanych wczasie okupacji
 • Co to jest Władysław Rymkiewicz Definicja Debiutował zbiorem opowiadań Pan swego życia (1929), w dalszym ciągu wydał powieść oczasach wielkiego kryzysu Eksmisja (1933), wreszcie Ludzie bez jutra (1946). Do pozycji
 • Co to jest Rzeczownik Definicja czynności icech, na przykład dziecko, szkoła, kot, nauczyciel, tablica, wierzba, śnieg, smutek, młodość) odmieniające się poprzez osoby, przypadki iliczby, mogące wzdaniu stanowić
 • Co to jest Rzewuski Henryk, pseud. Jarosz Bejła Definicja Mickiewiczem, na którym wywarł spore wrażenie jako gawędziarz, ideowy lider konserwatywnego ugrupowania polit. ziemiaństwa, tak zwany koterii petersburskiej (1841). Wlit. zwrócił
 • Co to jest Siergiej Rachmaninow Definicja wypracował nowoczesny, wykorzystujący dynamikę i motorykę styl gry. W kompozycjach, zwł. koncertach fortepianowych, uzyskiwał ciekawe, niezwykłe kolekcja brzmieniowe fortepianu i
 • Co to jest Zbigniew Raszewski Definicja biograficznego teatru polskiego, zajmował się historią i teorią teatru; autor Krótkiej historii teatru polskiego, prac Teatr wielki (o Schillerze), Bogusławski. Staroświecczyzna i
 • Co to jest Reportaż Definicja odpowiadającego na pięć klasycznych pytań: kto , gdzie , kiedy , jak , dlaczego , co go różni od fikcji lit.; pełni funkcję sprawozdawczą (autentyzm, aktualność, dynamizm
 • Co to jest Wacław Rzewuski Definicja ijego syna Antoniego, na której wystawiał wlatach 60. XVIII w. własne tragedie: Żółkiewski, Władysław pod Warną, komedie: Dziwak, Natręt, świadectwo kultury magnackiej. Tłumacz
 • Co to jest Zdania Równoważnik Definicja zdania, wyrażające jednak ten sam sedno treści, co zdanie, na przykład Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy tyle rodzajów r.z., ile jest rodzajów zdań: oznajmujące, pytające
 • Co to jest Tadeusz Różewicz Definicja 1968). Debiutował wkonspiracji tomem wierszy iopowiadań Echa leśne (1944, pod pseudonim Satyr). Po wojnie pierwszym zbiorem wierszy R.był Niepokój (1947), wktórym znalazł się
 • Co to jest Replika Definicja zamieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Na przykład E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła sprzedawanego, stąd także jego obrazy istnieją wkilku wersjach
 • Co to jest Rewers Definicja odwrotna, tylna strona przedmiotu, na przykład medalu, monety, rysunku, obrazu, tkaniny, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także awers
 • Co to jest Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment Definicja wiernie rejestrujący bogactwo szczegółów wopisach sytuacji, ludzi icałych środowisk społ. Debiutował jako nowelista sięgający po naturalistyczne techniki wyrazu przedstawiając
 • Co to jest Maria Rodziewiczówna Definicja anagrodzona na konkursie Świtu powieść Straszny dziadunio (1887) zdobyła spory rozgłos, za idealną powieść R. krytyka uznała Dewajtis (1889). Wtwórczości propaguje autorka
 • Co to jest Rokoko Definicja dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy. Właściwością charakterystyczną stylu r. było dążenie do wytworności
 • Co to jest Romantyzm Definicja Literaturze A. Mickiewicza) do stworzenia styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię, filozofię, politykę, obyczajowość, literaturę isztukę. Istotę nowego metody
 • Co to jest Sztuka Romańska Definicja karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana w pierwszej kolejności zarchitekturą sakralną irycerskimi zamkami obronnymi. Zakony zreformowane
 • Co to jest Artur Rubinstein Definicja jako solista-wirtuoz, w szczególności jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał także wtrio znie mniej słynnym skrzypkiem J. Heifetzem iwiolonczelistą E
 • Co to jest Ryngraf Definicja otematyce rel. (na przykład r. zwizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej) albo godłem państwowym (r.zorłem); noszony jako odznaka albo część uzbrojenia ochronnego osłaniającego
 • Co to jest Rusycyzm Definicja brakoróbstwo, sputnik, okazać pomoc koledze zam. udzielić pomocy; spotykamy r. leksykalne (zakład wiodący zam. jeden zgłównych, istotnych), składniowe (był to plan, realizacja
 • Co to jest Maurice Ravel Definicja wrażliwość harmoniczna i piękna i łagodna linia dźwiękowa. Wykorzystywał przedmioty muzyki romantycznej, atonalnej i jazzowej. Do w najwyższym stopniu znanych utworów R. należą
 • Co to jest Reneizm Definicja tytułowej postaci opowiadania F.R. de Chateaubrianda Ren (1802). Młodzieniec o wybujałej wyobraźni, samotnik, przeżywający rozterki i niepokoje, niezdolny do jakiejkolwiek
 • Co to jest Reduta Definicja Limanowskiego, którzy opracowali koncepcję i wg niej prowadzili R. Zespół miał siedzibę w salach Redutowych Teatru Wielkiego. W latach 1919-24 R. była teatrem-laboratorium
 • Co to jest Ludomir Różycki Definicja wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R. należą balety (Pan Twardowski iApollo idziewczyna), opery (Bolesław Śmiały
 • Co to jest Retoryka Definicja nauczania, do w. XIX wykładana wszkołach europ. Wantyku reprezentowana raczej poprzez Arystotelesa, Cycerona, Tacyta. Rozpowszechniona jako teoria wymowy poprzez Kwintyliana
 • Co to jest François Rabelais Definicja medycyny, lecz w pierwszej kolejności monumentalnego dzieła, fantastyczno-satyrycznej epopei Gargantua i Pantagruel (księgi 1-5, 1532-64), które po latach zdobyło miano arcydzieła
 • Co to jest Baptiste Jean Racine Definicja Ludwika XIV, członek Akademii Francuskiej. Jego twórczość zaczyna oda Nimfa Sekwany (1660), napisana z okoliczności ślubu Ludwika XIV z Marią Teresą. Bliskie związki z Molierem i
 • Co to jest Edward Redliński Definicja białostockiej wsi, miejsca pochodzenia autora, które dobrze zna i z nim się identyfikuje. Początkowo były to opowiadania, między innymi Listy z rabarbaru (1967) i reportaże Ja w
 • Co to jest Rafael, właśc. Raffaelo Santi Definicja Włoszech, uczeń Perugina; rysownik papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył na początku we Florencji, potem w Rzymie, gdzie kierował (po zgonu D. Bramantego) budową bazyliki Św
 • Co to jest Retrospekcja Definicja poprzednich od momentu właściwego rozpoczęcia fabuły albo także poprzednich od tych, wktórych on właśnie uczestniczy. R. służą takie formy podawcze, jak: monolog wewnętrzny
 • Co to jest Malarstwie W Realizm Definicja pokazujący zwyczajną swojskość. R. pojmowany jako styl artystyczny wywodzi się z nowego pokazywania prawdy społ. bez stronienia od tego, co przykre i nieładne. Prekursorem
 • Co to jest Recenzja Definicja jakiegoś zjawiska, wydarzenia z bieżącego życia lit. i kulturalnego; pierwsze pol. r. pojawiły się z początkiem XIX w. na łamach Nowego Pamiętnika Warszawskiego , ich autorem był
 • Co to jest Regionalizm Definicja określonego obszaru geograficznego państwie, dzielnicy, regionu; składnik mowy potocznej, odmiany języka ogólnego, którym posługują się tutejsi mieszkańcy, na przykład w wymowie
 • Co to jest Mikołaj Rej Definicja środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit. popierał szlachecki demokratyzm, czynnie uczestniczył w
 • Co to jest Relief Definicja uzyskiwana technikami: rzeźbienia, kucia, odlewu i tak dalej; zależnie od stopnia wypukłości dzieli się na r. płaski - płaskorzeźbę (bas-relief), lekko wystający powyżej
 • Co to jest Religia Definicja organizacji rel. Etymologia definicje r. jest niejednoznaczna, wskazywane są trzy źródła: religare - wiązać ponownie człowieka z Bogiem; relegare - odczytywać na nowo; reeligare
 • Co to jest Retardacja Definicja albo stopniowaniu napięcia przez wprowadzenie do utworu opisów, dygresji, piętrzenie powikłań sytuacyjnych celem wzbudzenia iutrzymania szczególnego zaciekawienia odbiorcy
 • Co to jest Manuskrypt Rękopis Definicja jest dziełem niepowtarzalnym oindywidualnych cechach. Najdawniejsze r. to inskrypcje na kamieniu, na tabliczkach glinianych; chińskie na skorupach żółwia albo ryte wmetalu
 • Co to jest Ilja Riepin Definicja przebywał także we Włoszech. Prof. Akademii Sztuki wPetersburgu, po rewolucji październikowej żył itworzył wswojej posiadłości wFinlandii. Malował obrazy rodzajowe otematyce społ
 • Co to jest Maria Rainer Rilke Definicja ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę zdobył dzięki opowieści prozą, przesyconej elementami balladowymi
 • Co to jest Zbigniew Rybczyński Definicja kamerę filmową zwideo sprzężonym zkomputerem iTV (mechanizm high definition); stworzył metodę trickową zzastosowaniem technik wideo wfilmach animowanych. Realizuje filmy
 • Co to jest Alain Grillet Robbe Definicja kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm, tragedia (1956) iw zbiorze esejów Onową powieść (1963). Dowodził wnich
 • Co to jest Wyrazu Gramatyczny Rodzaj Definicja zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała - dziecko spało; b) związek pomiędzy członem kluczowym ekipy imiennej ajego
 • Co to jest Szota Rustaweli Definicja irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej skórze, wktórym opisał humanistyczną koncepcję człowieka: świat jego
 • Co to jest Wyrazów Rodzina Definicja Wyrazy wobrębie r. tytułujemy pokrewnymi, łączy je podobne znaczenie iforma. R.w. mogą być złożone zróżnych części mowy, na przykład droga, dróżka, drogowskaz, przydrożny
 • Co to jest Romans Definicja otematyce miłosnej, fantastyczno-podróżniczej albo przygodowo-awanturniczej, wyróżniające się sensacyjną fabułą i zawikłaną akcją (intrygi, niespodzianki, perypetie bohaterów
 • Co to jest Rondo Definicja zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo Mozarta) albo częścią większej formy muzycznej - na przykład r. sonatowe
 • Co to jest Philip Roth Definicja twórczość skupia się raczej na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością isarkazmem maluje obyczaje imentalność środowiska amer. Żydów, wiele
 • Co to jest Zdania Rozbiór Definicja należących do odpowiednich części mowy albo części zdania iich opis gramatyczny, wyrażony zapisem graficznym. R.z. dzielimy na: gramatyczny (na części mowy), na przykład Dobry
 • Co to jest Rysunek Definicja farbą, sepią, sangwiną, przeważnie na papierze, kartonie albo pergaminie, lecz także może stanowić szkic na tkaninie czy tynku. Fundamentalnym środkiem wyrazu r. jest linia na
 • Co to jest Salman Rushdie Definicja pierwszą znaczną powieścią były Dzieci północy (1981), którą napisał wkonwencji sagi rodzinnej, atłem dla fabuły uczynił najnowsze dzieje Indii. Światowy rozgłos, wielki efekt
 • Co to jest Film Rysunkowy Definicja fotografowaniu nieruchomych rysunków, przedstawiających poszczególne etapy ruchu występujących (narysowanych) postaci iprzedmiotów; wczasie projekcji na ekranie występuje
 • Co to jest Rym Definicja wzakończeniach wyrazów wersu (w wierszu), na przykład wliryku lozańskim A. Mickiewicza Nad wodą ogromną iczys-tą rymujące się wyrazy współbrzmią wformie gramatycznej wynikającej
 • Co to jest Marek Jarosław Rymkiewicz Definicja Konwencje (1957), Człowiek zgłową jastrzębia (1960), Metafizyka (1963), Anatomia (1970), Co tj. drozd (1973), Thema regium (1978), Aleja Mandelsztama (1983), Mogiła Ordona (1983

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Rymkiewicz Jarosław Marek, Rym, Rysunkowy Film, Rushdie Salman, Rysunek, Rozbiór Zdania, Roth Philip, Rondo, Romans, Rodzina Wyrazów, Rustaweli Szota, Rodzaj co to znaczy.

Słownik Rymkiewicz Jarosław Marek, Rym, Rysunkowy Film, Rushdie pisownia.