Pisownia język polski | słownik na M

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Strofa Mickiewiczowska Definicja powiązanych wewnętrznie rymem średniówkowym, wersy drugi iczwarty mają postać 10-zgłoskowców ipowiązane są rymem końcowym; s.m. nawiązuje do rytmu z angielskiego: ballady
 • Co to jest Manieryzm Definicja sztuki wł., około1520-1600 r., która kontynuowała tradycję grand manner. Styl objawiał się między innymi zafascynowaniem monumentalnością, przywiązywaniem dużej uwagi do szczegółu
 • Co to jest Manifest Definicja na przykład m. uwłaszczeniowy); 2) wsztuce - program działania, publiczna deklaracja ekipy: lit., artystycznej, twórczej; opublikowany program albo ideologiczna podstawa
 • Co to jest Manuskrypt Definicja rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie wskryptoriach; 2) tekst przydzielony do składu drukarskiego (wg W. Kopalińskiego
 • Co to jest Wypowiedziany Monolog Definicja mające naśladować żywiołowość wypowiedzi ustnej; m.w. może mieć charakter polemiki, rozrachunku, spowiedzi, wswej formie nawiązuje do gawędy
 • Co to jest Joan Miró Definicja wParyżu w1925. Łączył przedmioty surrealizmu zabstrakcją liryczną ielementami sztuki prymitywnej i sztuki dziecięcej. Stworzył oryginalny styl: jego obrazy składają się
 • Co to jest Mistral Gabriela, właśc. Lucila Godoy y Alcayaga Definicja zpogranicza chrystianizmu isocjalizmu. Wjej twórczości pełnej miłości do ludzi iotaczającej natury sporo miejsca zajmuje litość na widok nędzy, zrozumienie innego człowieka. Jej
 • Co to jest Mit Definicja publicznych uroczystości, wwielu wypadkach zachowanej wobrazach na ścianach świątyń, na wazach, pieczęciach, misach, lustrach, skrzyniach, tkaninach i tym podobne Prawdziwe
 • Co to jest Świata Mitologia Definicja funkcję poznawczą iobjaśniającą świat; dotyczyły problematyki uniwersalnej iróżnych obszarów świadomości. Mity kosmogoniczne wyjaśniały stworzenie świata; teogoniczne mówiły
 • Co to jest Igor Mitoraj Definicja Rzeźbi wkarraryjskim marmurze iw brązie. Prace inspirowane klasyczną rzeźbą grecką przedstawiające postacie ludzkie iich fragmenty - ułomne okaleczone, jakby dotknięte piętnem
 • Co to jest Minucje Definicja kalendarze pisane prozą albo wierszem poprzez artystów lit. sowizdrzalskiej, regularnie oparodystycznym charakterze, na przykład Minucje nowe sowizdrzałowe M. Trztyprztyckiego
 • Co to jest Minuskuła Definicja mała litera alfabetu; pismo minuskułowe - tekstowe. Zobacz także majuskuła
 • Co to jest Miscellanea Definicja zestaw tekstów oróżnej treści, różnych autorów, wydanych wformie książkowej albo czasopiśmienniczej, na przykład Miscellanea staropolskie
 • Co to jest Mistycyzm Definicja mistyczne, fenomen mistyczny (ruch ku Tajemnicy), opierający na widzeniach, proroczych snach, wizjach, ekstazach, halucynacjach; wszerszym rozumieniu postawa filoz. albo rel
 • Co to jest Arkadyjski Mit Definicja isztukach pięknych sięgając do m. odsłania wspólne miejsca ( loci communes) opowieści narracyjnej omitycznej krainie wiecznej wiosny , synonimy: Edenu, Elizjum, Parnasu, Atlantydy
 • Co to jest Młodożeniec Stanisław, pseud. Jan Chmurek Definicja wwielu ich wystąpieniach lit.-artystycznych, między innymi zB. Jasieńskim założył klub futurystyczny Katarynka . Nauczyciel gimnazjalny (1922-39) Kielc, Zamościa iWarszawy
 • Co to jest Maurycy Mochnacki Definicja wspólnie zS. Goszczyńskim iJ.B. Zaleskim uczestnik stworzenia listopadowego. Debiutował przekładami zfranc. w Astrei (1823). Wrozprawie Oduchu iźródłach literaturze wPolszcze
 • Co to jest Modernizm Definicja pozytywistycznemu realizmowi inaturalizmowi, eksponujących wtwórczości indywidualizm, estetyzm, symbolizm, ukształtowanych pod wpływem filozofii A. Schopenhauera, F. Nietzschego i
 • Co to jest Gustaw Morcinek Definicja chodnik (1931) przyniosły autorowi uznanie. Powracającym tematem twórczości M. jest życie Śląska, wtym ciężka robota górników, specyfika życia kopalni izwiązane znią emocje. M
 • Co to jest Amadeo Modigliani Definicja nazwaną potem Ecole de Paris). Pod wpływem C. Brăncuşiego zajmował się rzeźbieniem inspirowanych sztuką afrykańską uproszczonych, syntetycznych głów, popiersi. Od 1910 r. tworzył
 • Co to jest Claude Monet Definicja sposób kadrował obraz tworząc inną niż do chwili obecnej perspektywę między innymi poprzez pierwszy plan tworzący głębię kompozycji (na przykład Kobieta zparasolką idzieckiem
 • Co to jest Włodzimierz Maciąg Definicja autorów współczesnych na łamach Tygodnika Powszechnego . Artykuły irecenzje publikował między innymi w Nowej Kulturze , Życiu Literackim , Odrze . Zopracowań krytycznych M. należy
 • Co to jest Maurice Maeterlinck Definicja Królewskiej Akademii Nauk Literatury iSztuk Pięknych, laureat Nagrody Nobla (1911). Na jego debiut w1889 r. składają się wiersze, właściwą twórczość wypełniają jednak dramaty. Ich
 • Co to jest Gustav Mahler Definicja przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej iekspresjonizmu, ogromny prekursor przemian wmuzyce współcz. Pierwszy który przewidział niemożliwość ukazania złożoności
 • Co to jest Bronisław Maj Definicja 1977-80), członek ekipy poetyckiej Babel (1971-74), pełnił funkcję redaktora naczelnego NaGłosu , wtyg. Student prowadził dział kulturalny. Wiersze, artykuły ieseje na łamach
 • Co to jest Tadeusz Makowski Definicja 20. stworzył własny, niepowtarzalny styl złączający doświadczenia kubizmu (geometryzacja formy), koloryzm, fascynację twórczością dziecięcą, wpływy sztuki ludowej imalarstwa
 • Co to jest Kornel Makuszyński Definicja iteatralny. Debiut poetycki to zestaw wierszy Połów gwiazd (1908), z kolei powodzenie przyniosły autorowi nowele humorystyczne pt. Rzeczy wesołe (1909). Zgromadzone recenzje
 • Co to jest Kazimierz Malewicz Definicja najpierw wieku, zainteresowany kubizmem i futuryzmem, anastępnie abstrakcją geometryczną. W1915 r. stworzył teorię artystyczną suprematyzmu, aCzarny kwadrat był pierwszym dziełem
 • Co to jest Hanna Malewska Definicja Platonie Wiosna grecka (1933). Współredagowała Tygodnik Powszechny (od 1945), redaktor naczelny miesięcznika symbol (1957-73). Związana zpersonalizmem chrześc., tłumaczyła teksty
 • Co to jest Manicheizm Definicja złączający przedmioty chrześcijaństwa, buddyzmu, mazdaizmu ignostycyzmu. Zorganizowany poprzez Maniego Kościół jako zhierarchizowana struktura wyróżniał wybranych i słuchaczy
 • Co to jest Thomas Mann Definicja rodzaj kroniki 4 pokoleń kupców hanzeatyckich, przyniosła mu światowy rozgłos iniezależność finansową. Problem wyobcowania twórcy, wynikający po części zchoroby irealności zgonu
 • Co to jest Tommaso Filippo Marinetti Definicja zdeklarowany przeciwnik tradycji, gorąco popierał futuryzm, był przekonany omocarstwowości Włoch. Jego twórczość obejmuje różne gatunki irodzaje, między innymi wiersze liryczne
 • Co to jest Henryk Markiewicz Definicja szczególności twórczości Prusa iŻeromskiego. Autor między innymi studium Realizm wtwórczości Bolesława Prusa (1950), Lalka Bolesława Prusa (1951), Stefan Żeromski (1951
 • Co to jest Materializm Definicja wymiary tymczasowe i przestrzenne, które podlegają zmysłowej percepcji. Z m. powiązane są w ontologii (nauce o bycie) odmiany realizmu i determinizmu, z kolei w teorii poznania
 • Co to jest Henri Matisse Definicja formy, ograniczenia i intensyfikacji koloru. Malował martwe natury, pejzaże, wnętrza, portrety, charakterystyczne kompozycje wyraźnie zróżnicowanych plam barwnych (Kobieta w
 • Co to jest François Mauriac Definicja Nobla (1952). Jego bogata twórczość obejmuje lirykę, powieści, dramaty ieseje; kluczowym motywem rozpatrywanym poprzez autora jest konflikt między ludzkimi namiętnościami
 • Co to jest Leszek Mądzik Definicja autorskie (Ecce Homo, 1970; Narodzenia, 1971; Wieczerza, 1972; Włókna, 1973; Pętanie, 1986; Wrota, 1989; Tchnienie, 1992; Szczelina, 1984; Kir, 1997), tworzą niepowtarzalny
 • Co to jest MChAT, Moskiewski Teatr Artystyczny Definicja wktórym rozpoczęła się ogromna reforma teatru rosyjskiego. Stanisławski przeciwstawiał się sztucznej, patetycznej grze aktorskiej, gwiazdorstwu, schematycznym środkom wyrazu
 • Co to jest Meissner Janusz, pseud. Porucznik Herbert Definicja wielu słuchowisk ikorespondent lotniczy, 1944-46 oficer RAF-u wczynnej służbie, od 1946 wPolsce. Po powrocie zajął się robotą lit. prezentując siłę, przygodę, lecz iemocje
 • Co to jest Thomas Merton Definicja wColumbii, studiując hiszpański, niemiecki, geologię ilit. franc. Pod wpływem lektury Ducha filozofii średniowiecznej E. Gilsona zainteresował się scholastyką. Słuchał wykładów
 • Co to jest Metonimia Definicja definicje nazwą innego, na przykład uczeń informuje: Uczęszczam do XIII-tki, zamiast: Uczęszczam do XIII liceum imienia Aleksandra Fredry we Wrocławiu; ouczniu można powiedzieć
 • Co to jest Bolesław Miciński Definicja artykułem Mitologia wświetle mitów ipoematem Achilleis w Kwadrydze (1929). Wpływ na jego życie wywarli tata Kazimierz idziadek Bolesław jeszcze wrodzinnym majątku wMokrej na
 • Co to jest Tadeusz Miciński Definicja wRosji ina Białorusi jako oficer oświatowy wkorpusie Dowbora-Muśnickiego, został zabity wdrodze powrotnej do Polski. Debiutował poematem Łazarze (1896) olosach twórcy nędzarza
 • Co to jest Tadeusz Mikulski Definicja Badań Literackich, współredaktor Zeszytów Wrocławskich (1947- 52), redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego (1952-58). Badacz lit. staropolskiej istanisławowskiej, znakomity
 • Co to jest Stuart John Mill Definicja angielskiej odmiany pozytywizmu. Istotnym ustaleniem M. wdziedzinie logiki była metodologia iteoria indukcji eliminacyjnej, określone gdyż poprzez niego schematy wnioskowania
 • Co to jest John Milton Definicja afirmacja życia pełnego szczęścia ipogody, Il Penseroso, a więc zadumany (1632), opis melancholijnego przeżywania życia, literatura liryczna, między innymi elegia Lycidas (1638
 • Co to jest Miniatura Definicja dekoracji staroegipskich irzym. zwojów, upowszechniła się od czasów nadania rękopisowi formy kodeksu (pergaminowe składki połączone grzbietem). WBizancjum, apóźniej także wcałej
 • Co to jest Literacka Monografia Definicja gatunku lit., suma wiedzy oprzedmiocie. Artystą pol. m.l. jest A. Małecki, autor monografii Juliusz Słowacki. Jego życie idzieła (1866-67). Przełomowe znaczenie wdziejach pol
 • Co to jest Eugenio Montale Definicja Nagrody Nobla (1975). Jego twórczość poetycka została wydana wkilku zbiorach kunsztownej liryki refleksyjnej, napisanej pięknym, ale trudnym językiem, między innymi Skorupy mątwy
 • Co to jest Montesquieu Charles Louis de Secondat, Monteskiusz Definicja praw (1748) jest prezentacją zupełnie nowego wówczas podejścia do faktów społ. ipolit., akoncepcja trójpodziału władzy dała podwaliny pod współcz. pojmowanie demokracji
 • Co to jest Lucy Montgomery Definicja cenionych na całym świecie powieści dla młodzieży, pośród których wielki efekt odniosła Ania zZielonego Wzgórza (1908), której dalsze losy odnajduje młody czytelnik wkolejnych
 • Co to jest Bernardo Morando Definicja Zamościa, swoistego dzieła sztuki wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Najokazalszymi budowlami nowego miasta były zamek, kolegiata iAkademia Zamojska
 • Co to jest Alberto Moravia Definicja 1929), Rzymianka (1947), Miłość małżeńska (1949), Konformista (1951), Pogarda (1954), Matka icórka (1957), Uwaga (1965), Podróż do Rzymu iKobieta leopard (1991), cieszą się
 • Co to jest Hieronim Ludwik Morstin Definicja starożytną, czemu dał słowo wswojej twórczości. Inicjalne utwory to między innymi liryka Pieśni (1907), dramat Szlakiem Legionów (1913), poemat dramatyczny Legenda okrólu (1916
 • Co to jest Motto Definicja albo myślą przewodnią. Wlit. funkcjonowało m. już od starożytności, wpol. klasycyzmie sięgano po nie raczej dzięki tekstom z łaciny: Wergiliusza, Owidiusza, Horacego. Wyjątkowo
 • Co to jest Niezależna Mowa Definicja myśli, lepszego scharakteryzowania mówcy albo ożywienia narracji wutworze lit. Wypowiedź wprowadzana zachowuje swoją budowę gramatyczną, nie pozostając wżadnym związku zależności
 • Co to jest Amadeus Wolfgang Mozart Definicja słuchem, oogromnym dorobku twórczym. Uznany za cudowne dziecko , koncertował od najmłodszych lat. Pierwsze kompozycje M. zostały wydane, kiedy miał 8 lat. Następne utwory
 • Co to jest Edvard Munch Definicja Strindbergiem, S. Przybyszewskim, wystawiał prace wgalerii Art Nouveau ina Salonie Niezależnych wParyżu; wlatach 1898-1908 mieszkał wNiemczech, skąd na krótko wyjeżdżał do Francji
 • Co to jest Literackie Muzeum Definicja osobistego użytku pisarzy i ich pamiętniki). Odznacza się dwa typy m.: ogólne ibiograficzne, powiązane zosobą jednego albo kilku artystów, lokalizowane przeważnie wmiejscach
 • Co to jest Narodowa Muzyka Definicja stworzenia - to wróżnych państwach powstawały melodie itańce charakterystyczne dla danego obszaru. Polskie: krakowiak, oberek, kujawiak, już wXVI w. stały się popularne na
 • Co to jest Hosmoneusze Machabeusze Definicja erą) ustalił dynastię królów-kapłanów, umocnił kraj isprawował rządy wJudzie (140-37 przed naszą erą). Bohaterskie dzieje rodu są tematem dwóch Ksiąg ST zwanych Machabejskimi
 • Co to jest Musical Definicja taniec ipiosenka powiązane zakcją ibudujące sytuacje dramatyczne. Współcz. anglo- -amer. odmiana operetki. W najwyższym stopniu popularne: Oklahoma, West Side Story, Hair, Chorus
 • Co to jest Giambattista Marino Definicja określanego od jego nazwiska mianem marinizmu. Pisał sonety, kancony, madrygały iidylle; twórczość zgromadzona jest wtomach Lira (1602-14), Galeria (1620), Fujarka (1620). Głównym
 • Co to jest Metafora Definicja Wtradycji językoznawczej najstarsza inajważniejsza zfigur stylistycznych, zwrot, wyrażenie albo wyrazy świadomie zastosowane wwypowiedzi wcelu uzyskania ich brzmieniowych
 • Co to jest Czesław Miłosz Definicja współtwórca ekipy poetyckiej Żagary. Studiował wWilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego (1931-34); wWarszawie (od 1937) przeżył lata wojny iokupacji uczestnicząc wkonspiracyjnym
 • Co to jest Mimesis Definicja drugą. 3) Wstarożytnej kulturze śródziemnomorskiej podobizna, wygląd jakiejś osoby albo rzeczy wyrażona wformie mimetycznej; wizerunek podobny do pierwowzoru, czynność albo zabieg
 • Co to jest Polska Młoda Definicja Górskiego wtytule cyklu programowych artykułów opublikowanych wkrakowskim Życiu (1898), bywa stosowany wymiennie zokreśleniami modernizm albo neoromantyzm . Wlit. wyodrębnia się
 • Co to jest Molier, właśc. Jean Baptiste Poquelin Definicja starych fars albo włoskich komedii dellarte na potrzeby zespołu wędrownego teatru, do którego należał. Znaczący efekt przyniosła jego swoja sztuka Zwady miłosne (1656) ifarsa
 • Co to jest Claudio Monteverdi Definicja Kluczowy uczestnik przemian weurop. muzyce dramatycznej XVI iXVII w. Wprzedmowie do V Księgi sformułował różnice pomiędzy starym anowym stylem wmuzyce. Odzwierciedleniem tych
 • Co to jest Mediewistyka Definicja dział historiografii zajmujący się badaniem dziejów średniowiecza
 • Co to jest Michał Anioł, właśc. Michelangelo Buonarroti Definicja inajwiększych twórców whistorii sztuki. Malarstwo poznawał uG. Ghirlandaia, rzeźbę uBertolda (ucznia Donatella), kustosza antycznych rzeźb wOgrodach Medycejskich Św. Marka
 • Co to jest Zależna Pozornie Mowa Definicja wypowiedź wformie monologu wewnętrznego ujawniającego myśli istany psychiczne. Zastosowana poprzez F. Dostojewskiego wZbrodni ikarze znakomicie dopełnia portret Raskolnikowa
 • Co to jest Madrygał Definicja świecka forma muzyki wokalnej występująca wokresie renesansu iwczesnego baroku we Włoszech; potem jako forma lit., krótki utwór zazwyczaj otematyce miłosnej
 • Co to jest Tablicowe Malarstwo Definicja nazwa obrazów malowanych na desce, szczególnie odnosi się do malarstwa ołtarzowego i średniowiecznych obrazów sakralnych
 • Co to jest Media Mass Definicja ostatnio także reklama. Masowy charakter komunikowania, szeroki zasięg rozpowszechnienia jednolitych treści mają wpływ na postęp kultury masowej, polityki, ekonomii, na
 • Co to jest Melika Definicja charakteryzowała się zróżnicowaną strofą, której nazwy pochodziły od imion pisarzy (na przykład strofa alcejska, saficka
 • Co to jest Majuskuła Definicja ogromna litera alfabetu gr. irzym. (drukowana - wersalik, kapituła); pismo majuskułowe - wersalikowe. Zobacz także minuskuła
 • Co to jest Bronisław Malinowski Definicja prowadził na Nowej Gwinei badania, które przyniosły mu sławę iprzyczyniły się do rozwoju światowej antropologii kultury. Od 1927 był prof. na uniwersytecie wLondynie, aod 1938 r
 • Co to jest Maniera Definicja 2) wsztukach plastycznych sposób tworzenia charakterystyczny dla stylu (epoki), kierunku, indywidualnego twórcy; indywidualne cechy twórczości; 3) sposób bycia, zachowania się
 • Co to jest Marszand Definicja dzieła we własnych galeriach, popularyzują je ipromują, wydają katalogi; tworzą także rynek sztuki, na przykład m. A. Modiglianiego, Ch. Soutinea i M. Utrilla był Polak L
 • Co to jest Meander Definicja ipowtarzalnie widentyczny sposób, pod kątem prostym linii. Użytkowany wstarożytnej sztuce gr., potem wsztuce renesansowej iw okresie klasycyzmu
 • Co to jest Mesjanizm Definicja oczekiwanie na przyjście Mesjasza, zbawcę ludzkości, pomazańca ludzkiego . Klasyczną metodą jest m. żydowski, narodowo-religijny. Chrześcijaństwo oczyściło go zpierwiastków
 • Co to jest Metrum Definicja się wwersie, licząca przeważnie od 5 do 8 wersów; ogólna zasada wierszowania, we współczesnej literaturze nazwana wersologią za sprawą wartościowania rytmu, regularnie znim
 • Co to jest Adam Mickiewicz Definicja poety można podzielić na fazy: dzieciństwo imłodość na Litwie (1798-1824), pobyt wRosji (1824-29), podróże po Europie iemigracja (1829-54), misja do Turcji iśmierć wStambule
 • Co to jest Helena Mniszkówna Definicja równocześnie twórczość beletrystyczną. Powieści zżycia wyższych sfer jej autorstwa były bardzo popularne wmało wymagających kręgach czytelniczych. Powielała wnich stereotyp
 • Co to jest Monodram Definicja charakter monologu; może także mieć ukrytą strukturę dialogową, gdy bohater traktuje jak partnera nieobecną na scenie inną osobę albo widownię, rozmawia ze swoim alter ego (drugim
 • Co to jest Morfem Definicja znaczenie wspólne całej rodziny wyrazów, m. poboczne - formanty słowotwórcze (przedrostek iprzyrostek) i końcówki fleksyjne
 • Co to jest Multimedialność Definicja sekwencji filmowych, ilustracji graficznych wkonkretnej dziedzinie albo wwielu dziedzinach. Encyklopedia multimedialna - wydana na dysku CD-ROM - zawiera bazę tekstową imateriał
 • Co to jest Modest Musorgski Definicja iChowańszczyzna, pieśni do własnych tekstów: Zizby dziecięcej i Pieśni itańce zgonu, Ballada opchle, aponadto liczne kompozycje na orkiestrę, między innymi Noc na Łysej Górze
 • Co to jest Myron Definicja Ladaso wOlimpii, Dyskobola (zachowała się kopia rzym.), Ateny zMarsjaszem iekspresyjnych wizerunków zwierząt (na przykład Jałówka
 • Co to jest Słowian Mitologia Definicja trwa pośród narodów słowiań. od dawna (do X w.); najczytelniejsze przykłady: wianki puszczane na wodę, topienie Marzanny, wypiekanie obrzędowego kołacza na wesele, ognie rozpalane
 • Co to jest Memuary Definicja pamiętniki, wspomnienia, zapis wydarzeń, wktórych narrator uczestniczył bądź je obserwował. Znanym autorem m. czasów baroku jest J. Ch. Pasek
 • Co to jest Wewnętrzny Monolog Definicja niezależnej bądź mowie z pozoru zależnej. M.w. obrazuje sposób postrzegania świata poprzez bohatera, jego psychikę, tok myślenia, na przykład monolog Raskolnikowa wZbrodni ikarze
 • Co to jest Metafizyka Definicja istoty rzeczy; edukacja opierwszych zasadach bytu; ontologia ikosmologia, sposób wfiloz. przeciwstawna dialektyce, która ujmuje zjawiska woderwaniu od innych, statycznie
 • Co to jest Metateza Definicja wcelu uwznioślenia stylu, uwypuklenia niektórych wyrazów, zmiany intonacji i tym podobne, na przykład Hymn ozachodzie słońca J. Słowackiego
 • Co to jest Mahabharata Definicja wieszczowi Wjasie, jest najprawdopodobniej dziełem wielu pokoleń; powstawał od około IV w. przed naszą erą do IV w. Opowiada owalce otron rodów Pandawów zKaurawami, zawiera sporo
 • Co to jest Meistersingerzy Definicja potem także świecką; śpiewali wg surowych kanonów poetyckich imuzycznych (między innymi obowiązywał śpiew jednogłosowy - monodyczny) spisanych około 1493 r. wksięgach reguł
 • Co to jest Mityzacja Definicja upodobnianiu wykreowanej wutworze rzeczywistości do obrazów iwyobrażeń mitycznych, trwale wpisanych wludzką świadomość. Rzeczywistość pozbawioną konkretyzacji czasowej, stąd byt
 • Co to jest Masaccio, właśc. Tommaso di ser Giovan di More Definicja Piotra wkościele Sta Maria del Carmine i Trójcy świętej zkościoła Sta Maria Novella we Florencji. Twórczość M. jest odpowiednikiem mistrzowskiego wykorzystania trójwymiarowej
 • Co to jest Renata Maria Mayenowa Definicja współorganizatorką. Interesowała się problematyką jęz. artystycznego inauką owierszu (O sztuce pisania wierszy, 1964), zbudowała podstawy językoznawcze wpoetyce (Poetyka
 • Co to jest De Guy Maupassant Definicja pisarskiej. Przewarzająca część swoich utworów stworzył wlatach 1880-90, wtym około 300 nowel: normandzkich (Saboty, Transakcja), wojennych, obyczajowych (Spadek, Klejnoty
 • Co to jest Makaronizmy Definicja sposób mówienia albo pisania opierający na szczególnie mocnym nasyceniu słownictwa wypowiedzi barbaryzmami, wplataniu wyrazów obcych, wyrażeń icałych zdań, na przykład z łaciny
 • Co to jest Bakchantki Menady Definicja ekstatycznym szałem, symbolizowały przebudzenie się pierwotnych instynktów, wszystkich natrafionych namawiały do udziału wzabawie, niechętnych iobojętnych rozszarpywały, co
 • Co to jest Dominik Merlini Definicja iletniej rezydencji wŁazienkach, inicjator klasycznej prostoty iumiaru. Nadany komnatom kształt charakteryzuje harmonijne łączenie architektury, malarstwa (zarówno olejnego, jak
 • Co to jest Liryczny Monolog Definicja sytuacji lirycznej, prezentująca subiektywny relacja do świata. Dominantą znaczeniową m.l. jest ja mówiące wyróżnione wformach gramat. wypowiedzi, która ma charakter wyznania albo
 • Co to jest Wilhelm Mach Definicja Jednak sam uważał, iż jego debiut stanowiły utwory ogłoszone po 1945 r. - wiersz Tobie dalekiej (1945) ipowieść Rdza (1950). Prozę, recenzje iartykuły publikował wwielu pismach
 • Co to jest Medytacje Definicja Chrystusa w trakcie Drogi Krzyżowej imęczeństwa - pasja; powiązane również ztypem pobożności franciszkańskiej; wlit. pol. najwybitniejsze przykłady m.: Rozmyślania przemyskie (XV
 • Co to jest Niccolo Machiavelli Definicja Znany wlit. jako autor rozprawy Osztuce wojennej, Historii florenckich, komedii Mandragora, w pierwszej kolejności jednak jako autor Księcia (1513, wyd. 1532), zwięzłej rozprawy
 • Co to jest Józef Mackiewicz Definicja oprzypadkowej kompozycji, lecz wielkiej sile wyrazu. Zagorzały przeciwnik komunizmu, żył na emigracji poprzez długie lata nie istniejąc wkrajowym obiegu. Debiutował komedią Pan
 • Co to jest Mackiewicz Stanisław, pseud. Cat Definicja 1956. Autor publicystyki, między innymi Zielone oczy, Europa in flagranti, Kropki nad i(1927), Podręcznik moich rozczarowań (1939), Historia Polski. Od 11 listopada 1918 do 17
 • Co to jest Natura Martwa Definicja kwiatów, owoców morza, regularnie również instrumentów, tkanin, trofeów myśliwskich. Może występować samodzielnie albo jako część kompozycji. Znana od starożytności; wXVIII w
 • Co to jest Nagib Nadżib Mahfuz Definicja wrealiach jego państwie, regularnie zwraca się wniej ku przeszłości, aby lepiej naświetlić czasy obecne, azwłaszcza przemiany społ.-obyczajowe, czego odpowiednikiem są powieści
 • Co to jest Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah Definicja częstych wizji proroczych, rozpoczął głosić zasady nowej religii, której reguły opisane zostały wświętej księdze islamu Koranie. Wrogość mieszkańców rodzinnego miasta wobec nowej
 • Co to jest Władimir Majakowski Definicja czasopisma otym tytule. Wtragedii Włodzimierz Majakowski (1913) łączył poetykę futuryzmu zelementami ekspresjonizmu. M. jest autorem poematów wyrażających bunt przeciw hipokryzji
 • Co to jest Piotr Michałowski Definicja zajmował się modernizacją hutnictwa, przed powstaniem listopadowym kierował produkcją broni iamunicji. Rysował imalował woryginalny, charakterystyczny dla siebie, szkicowy sposób
 • Co to jest Makrolingwistyka Definicja albo jako edukacja kompleksowa wyróżniająca: mikrolingwistykę (amer. szkoła strukturalistyczna, oznaczająca naukę ojęzyku sensu stricto); metalingwistykę (edukacja ojęzyku
 • Co to jest Malarstwo Definicja dziełach - obrazach posługuje się linią ibarwą, określającymi formę, kompozycję, kolor, modelunek, światłocień, fakturę. Wzależności od przyjętych technik rozróżnia się m
 • Co to jest Antoni Malczewski Definicja Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech, Szwajcarii towarzysząc F. Lubomirskiej, zktórą łączyło go głębokie uczucie. Pierwszy Polak, który zyskał szczyt Mont-Blanc wAlpach
 • Co to jest Jacek Malczewski Definicja Podróżował sporo do Włoch, Monachium, brał udział jako malarz wwyprawie do Azji Mniejszej. Prof. ASP wKrakowie, współzał. Towarzystwa Twórców Polskich Sztuka . Początkowo tworzył
 • Co to jest Osip Mandelsztam Definicja kierunku pt. Świt akmeizmu (1913), więzień izesłaniec, ofiara mechanizmu totalitarnego. Jego twórczość podlegała od lat 30. ostrej cenzurze wZwiązku Radzieckim, zachowała się
 • Co to jest Maska Definicja albo fantastycznej. Jej początków należy szukać wprehistorii (rysunki naskalne człowieka zgłową zwierzęcia), wrel. staroegipskiej (bóg Horus zgłową sokoła). 1) M. teatralna
 • Co to jest Jan Matejko Definicja Członek licznych towarzystw iinstytucji nauk. i europ. akademii, żarliwy działacz ochrony zabytków, między innymi współuczestniczył przy odnawianiu (zrobił polichromie) kościoła
 • Co to jest Mazdaizm Definicja mądrości absolutnej, boga dobra iświatła walczącego przy użyciu dobrych duchów (ameszaspentów) zbogiem zła iciemności Angra Mainju (Arymanem) posługującym się niedobrymi duchami
 • Co to jest Marek Aureliusz, Marcus Aurelius Antoninus Definicja Epikteta iautor jednej ogromnej książki Rozmyślań. To nie ujęte wścisły mechanizm notatki-wyznania, pamiętnik duszy szlachetnej iprawej, dążącej do dobra igłoszącej dobro
 • Co to jest Zbigniew Morsztyn Definicja Beresteczkiem (1651). Wczasie wojen szwedzkich wbitwie pod Tyńcem (1656) otrzymał się do niewoli, od 1662 osiadły wPrusach prowadził ożywioną działalność pisarską izborową
 • Co to jest Marinizm Definicja zmysłowej miłości, nowej techniki środków wyrazu wopisie urody życia, poszerzającej skalę poetyckiej wrażliwości, ucząca sztuki konceptu, jest to artystycznego poznawania
 • Co to jest Martin du Gard Roger Definicja aczkolwiek najpierw twórczości pozostawał pod wpływem L. Tołstoja, R. Rollanda iA. Gidea. Pierwsza ogromna powieść M. to Jan Barois (1913), wktórej przedstawił rozterki pokolenia
 • Co to jest Harry Martinson Definicja 1974). Należał do Fem Unga - ekipy lit., która skupiała artystów głoszących konieczność buntu przeciw kulturze icywilizacji mieszczańskiej. Zutworów M. w najwyższym stopniu znany
 • Co to jest Jan Miodek Definicja Językoznawstwa PAN i Porady J. polskiego. Od 1969 prowadzi cotygodniową rubrykę językową we wrocławskim dzienniku wyraz Polskie , od 1987 - telewizyjny program Ojczyzna
 • Co to jest Ignacy Matuszewski Definicja Tygodniku Ilustrowanym (1898-1907), brał udział wopracowaniu Encyklopedii powszechnej Orgelbranda iWielkiej encyklopedii ilustrowanej. Początkowo pod wpływem pozytywizmu, zuwagą
 • Co to jest Meiningeńczycy Definicja teatrem ibył autorem wielu inscenizacji iprojektów scenograficznych. L. Chronegk był reżyserem iinicjatorem wczasie długoletniego tourne zespołu po Europie. Na repertuar składały
 • Co to jest Mecenat Definicja miłośników, kolekcjonerów marszandów) albo instytucjonalnych; także finansujących sztukę. Nazwa pochodzi od Caiusa Cilniusa Maecenasa (I w. przed naszą erą), arystokraty rzym
 • Co to jest Józef Mehoffer Definicja polichromie do kościoła Mariackiego wKrakowie). Wykładowca wASP wKrakowie iwspółzałożyciel Towarzystwa Twórców Polskich Sztuka . Na twórczość M. spory wpływ miała secesja
 • Co to jest Hans Memling Definicja Najprawdopodobniej uczeń R. van der Weydena, autor wybitnych obrazów ołtarzowych, na przykład Ołtarz Trzech Króli, Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny. Artysta nadzwyczajnie
 • Co to jest Mendelssohn-Bartholdy Felix Jakob Ludwig Definicja twórcę koncertu romantycznego; stworzył własny styl wmuzyce fortepianowej. Komponował ikoncertował już jako kilkunastolatek. Pomimo niezbyt długiego życia skomponował b. wiele
 • Co to jest Menelaos Definicja się powodem wojny. Był jednym znajdzielniejszych wojowników w10-letnich walkach, wczasie oblegania Troi wsławił się pojedynkiem zParysem, obroną ciała Patroklesa iuczestnictwem
 • Co to jest Małgorzata Musierowicz Definicja powieścią Małomówny irodzina (1975), od tego momentu powstają następne powieści adresowane do dziewcząt ichłopców, wktórych M. podkreśla wartości rodzinne, przyjaźni, miłości
 • Co to jest Malarstwo Metafizyczne Definicja się założeniom kubizmu i futuryzmu. Właściwością charakterystyczną m.m. jest tajemniczość, groza, niezwykłość; magiczne oświetlenie, widmowy koloryt. Świat zpodświadomości, snów
 • Co to jest Wsiewołod Meyerhold Definicja realizmu, reżyserował na wielu scenach: wMoskwie, Petersburgu, na południu Rosji. Zorganizował swoje studio aktorskie, gdzie doskonalił metodę biomechaniki , a więc zdolności
 • Co to jest Valentine Henry Miller Definicja autobiograficzny, wyrażał wniej anarchizującą filozofię życiową. M. uważał, iż prawdziwe pisarstwo musi być absolutnie szczere, nie mogą go ograniczać jakiekolwiek normy socjalne
 • Co to jest Miedzioryt Definicja wwypolerowanej płycie zblachy miedzianej, płytę powleka się farbą iwyciera, tak by farba została tylko wwyżłobionych rowkach (sukces światłocienia uzyskuje się poprzez sztafowanie
 • Co to jest Artur Międzyrzecki Definicja innymi wbitwie pod Monte Cassino, na emigracji wParyżu przebywał wlatach 1946-49, do Polski powrócił w1950. Debiutował tomem wierszy Namiot zKanady (1943), w dalszym ciągu wydał
 • Co to jest Międzysłowie Definicja Przybosia, który określił jej sedno jako zjawiska znaczeniowe charakterystyczne dla literaturze, uważał gdyż, iż znaczenie tekstu poetyckiego nie jest sumą znaczeń słów
 • Co to jest Arthur Miller Definicja imoralnych współczesnej Ameryki dramatów ipowieści. Zwrócił na siebie uwagę dramatem społ. Wszyscy moi synowie (1947), reżyserowanym poprzez E. Kazana, który wystawił także zgon
 • Co to jest Art Minimal Definicja charakterystyczną jest wypowiedź artystyczna wtrójwymiarowej formie wwielkiej skali, regularnie mająca geometryczną strukturę (na przykład prostopadłościany Le Witta). Podstawowa
 • Co to jest Oskar Miłosz Definicja dyplomatyczną reprezentując niepodległą Litwę we Francji, później również wLidze Narodów. Debiut poetycki to tom wierszy Poemat schyłku (1897) ikolejny Siedem samotności (1906
 • Co to jest Stanisław Moniuszko Definicja Charakter narod. uwidoczniony jest raczej wpieśniach (powyżej 300 pieśni), między innymi Prząśniczka, Pieśń wieczorna, Znasz-li ten państwo, opartych na melodyce itekstach
 • Co to jest Modrzejewska Helena, właśc. Jadwiga H. Misel Definicja wWarszawie. W1876 r. zmężem K. Chłapowskim wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkała wKalifornii, w1877 r. debiutowała na scenie amer. pod nazwiskiem Modjeska; przyjęła
 • Co to jest Ferenc Molnar Definicja dramaty obyczajowe, trafnie ukazujące życie węg. mieszczaństwa. Międzynarodową popularność zawdzięczają one doskonałej technice scenicznej autora, interesującej iwartkiej akcji
 • Co to jest Monolog Definicja wszystkich rodzajach lit. i codziennej praktyce językowej. Zuwagi na treść, adresata, okoliczności odznacza się następujące typy wypowiedzi: 1) stosunek zprzeżyć podmiotu
 • Co to jest Montaigne Michel Eyquem de Definicja ipoczynań, głosząc przekonanie, iż człowiek, by być szczęśliwym, musi nauczyć się żyć dobrze , tzn. umieć współżyć zinnymi irozsądnie samemu używać zprzyjemności, jakie daje
 • Co to jest Spencer Henry Moore Definicja Początkowo związany zsurrealistami; wczasie wojny stworzył sporą serię rysunków wstacjach londyńskiego metra (które były wtedy schronami przeciwlotniczymi). Jego rzeźby są
 • Co to jest Moralitet Definicja walkę dobra ze złem oduszę człowieka. Personifikacjami dobra izła były Cnota, Wiara, Pycha, Grzech, Wiedza. Użytkowany wokresie reformacji jako narzędzie polemik. Dostępny we
 • Co to jest Thomas More Definicja Ryszarda III, która stała się źródłem tragedii Szekspira Ryszard III. Dziełem życia M. stała się Książeczka zaiste złota inie mniej pożyteczna iprzyjemna onajlepszym ustroju
 • Co to jest Morfologia Definicja słowotwórstwo), ich odmianą (odmiennie - fleksja), atakże zachodzącymi wnich obocznościami głoskowymi
 • Co to jest Morrison Toni, właśc. Chloe Anthony Woftword Definicja zaczerpnięte zlegend imitów czarnych ludów zrealiami historycznymi. Życie uzależnionej od białych społeczności murzyńskiej wStanach Zjednoczonych jest przewodnim tematem jej
 • Co to jest Andrzej Jan Morsztyn Definicja sejmem oskarżony ozdradę, uszedł do Francji, gdzie przyjął nazwisko de Cheauvillain. Ogromna kultura, zręczne operowanie językiem, rytm, dźwięczność igładkość - to cechy
 • Co to jest Zależna Mowa Definicja przykład Ona powiedziała mi, iż ceni sobie dobre książki; zaimkiem pytającym, na przykład Ona zapytała, kiedy oddam jej książki; partykułą pytającą, na przykład Ona zapytała mnie
 • Co to jest Sławomir Mrożek Definicja artystycznej M. najwięcej jest dramatów, lecz znajdujemy także powieści, opowiadania, felietony, skecze, scenariusze filmowe, rysunki satyryczne iimponującą liczbę opracowań
 • Co to jest Etniczna Muzyka Definicja grup etnicznych, na przykład oryginalne nagrania Nigeryjczyków, Aborygenów, Eskimosów, Kurpiów i tym podobne; 2) muzyka inspirowana wpływami etnicznymi na przykład jazz, blues
 • Co to jest Robert Musil Definicja wszystko to znalazło odbicie wmistrzowskiej prozie M. Debiutował powieścią Niepokoje wychowanka Trlessa (1906), którą napisał opierając się na własnych przeżyć. Stanowi ona
 • Co to jest De Alfred Musset Definicja zaskoczył współcz. czytelników oryginalnymi cechami romantycznej literaturze, na przykład egzotyką, motywem tragicznej nieszczęśliwej miłości, samobójczej zgonu. Wpóźniejszych
 • Co to jest Czartoryskich Muzeum Definicja iŚwiątyni Sybilli w Puławach; po stworzeniu listopadowym władze ros. skonfiskowały znaczącą część zbiorów, aocalałą część Czartoryscy wywieźli do Paryża, gdzie dalej gromadzono
 • Co to jest Sonorystyczna Technika Muzyczna Definicja generowanie dźwięków dzięki urządzeń elektronicznych ielektroakustycznych; 3) sposób przetwarzania istniejącego już materiału dźwiękowego dzięki urządzeń elektroakustycznych
 • Co to jest Muzyka Definicja głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii, metrum, harmonii, dynamiki, artykulacji, agogiki, barwy dźwięku
 • Co to jest Wiesław Myśliwski Definicja Debiutował powieścią Nagi sad (1967), przedstawiającą problem awansu kulturowego i trudne stosunki pomiędzy ojcem asynem; następne utwory prozatorskie to między innymi Pałac (1970

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Myśliwski Wiesław, Muzyka, Muzyczna Technika Sonorystyczna, Muzeum Czartoryskich, Musset Alfred De, Musil Robert, Muzyka Etniczna, Mrożek Sławomir, Mowa co to znaczy.

Słownik Myśliwski Wiesław, Muzyka, Muzyczna Technika Sonorystyczna pisownia.