Pisownia język polski | słownik na L

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Jan Lenica Definicja grafiką, karykaturą polit., plakatem teatralnym (na przykład Fedra) ifilmowym, grafiką książkową (na przykład Klechdy sezamowe Leśmiana), aod poł. lat 50. w pierwszej kolejności
 • Co to jest Emigracyjna Literatura Definicja polityczne: wXIX w. stworzenie listopadowe (1830) itzw. Ogromna Emigracja i wXX w. wybuch II wojny światowej. Obie W. Weintraub ustala: poezja emigracyjna XIX iXX w. jest funkcją
 • Co to jest Pacyfistyczna Literatura Definicja artysty przeciwko militaryzmowi, okrucieństwu ibezsensowności wojny; nurt powieści, który rozwinął się w1. 10-leciu XX w., na przykład A. Zweiga Ogromna wojna białych ludzi, E
 • Co to jest Laxness Halldór Kiljan, właśc. H.K. Gudjonsson Definicja inicjalnie, już w1919 r. ukazała się jego pierwsza powieść Dziecko natury. Wautobiograficznej powieści Ogromny tkacz zKaszmiru (1927) dał słowo swoim katolickim poglądom. Po
 • Co to jest Jan Lam Definicja satyrycznych: Kometa , Bąk , Krzykacz , związany z Gazetą Narodową (od 1866) i Dziennikiem Polskim (od 1869); szczegółowo analizował bieżące życie polit., demaskował wszelakie
 • Co to jest Art Land Definicja przeistoczeń krajobrazu i działań artystycznych związanych znaturą; nawiązuje do głębokich sensów ludzkiej kultury, różnych jej wytworów, takich jak megalityczne budowle kamienne
 • Co to jest Latynizm Definicja badanie; l. są najstarszymi zapożyczeniami wjęz. pol., przejętymi wraz zprzyjęciem chrześcijaństwa, na przykład cesarz, atrament, bakałarz, kancelaria, statut, akt, akademia
 • Co to jest Poetycki List Definicja skierowanego do konkretnego adresata, na przykład przyjaciela, mistrza, innego poety. Zachowujący formę listu gatunek ukształtował się wliryce gr.-rzym. (na przykład Heroidy
 • Co to jest Charles Brun Le Definicja królewskiej wParyżu, gł. dekorator dworu Ludwika XIV; organizował inadzorował budowanie idekorowanie licznych pałaców, między innymi galerii Apollina wLuwrze, Hôtel Lambert
 • Co to jest Le Corbusier, właśc. Charles E. Jeanneret Definicja iteoretyków architektury XX w. Współtwórca iteoretyk puryzmu, inicjator iwydawca pisma Esprit Nouveau , założyciel międzynarodowej organizacji twórczej architektów CIAM
 • Co to jest Leksyka Definicja społeczności, tworzących mechanizm leksykalny języka, mający spore możliwości stałego powiększania zasobu słownikowego, na przykład wzbogacany poprzez zapożyczenia wyrazów obcych
 • Co to jest Joachim Lelewel Definicja wLiceum Krzemienieckim (1809-10); zastępca prof. hist. na Uniwersytecie Wileńskim (1815-18), prof. bibliografii na Uniwersytecie Warszawskim; członek TPN, prof. katedry hist
 • Co to jest Teofil Lenartowicz Definicja Mickiewicza. Od 1856 we Włoszech, wlatach 1874-86 wykładał historię lit. pol. isłowiańskiej na uniwersytecie wBolonii. Tam także parał się rzeźbiarstwem. Pierwsze utwory liryczne
 • Co to jest Sinclair Lewis Definicja obraz społeczeństwa amer., zajętego pogonią za dobrami materialnymi, wyjałowionego wewnętrznie. L. wiernie odtwarza życie różnych środowisk klasy średniej, pokazuje, iż kluczowym
 • Co to jest Liczebnik Definicja ilu? który zkolei?, odmienia się poprzez przypadki; rodzaje l.: kluczowe (jeden, dwa, sto pięćdziesiąt), porządkowe (pierwszy, piąty, sześćdziesiąty), ułamkowe (ćwierć, pół
 • Co to jest Bogumił Samuel Linde Definicja wlatach 1795-1803 przebywa wWiedniu, zaangażowany poprzez J.M. Ossolińskiego wcelu porządkowania igromadzenia zbiorów ksiąg. Przy pracy tej poszerzał swoją wiedzę językoznawczą i
 • Co to jest Astrid Lindgren Definicja się adaptacji filmowych itelewizyjnych Twórczość jej obejmuje różne gatunki lit.: opowiadanie, powieść przygodową, powieść sensacyjną ibaśń, wktórych obecne są trafna obserwacja
 • Co to jest Lipski Leo, właśc. L. Lipszyc Definicja Młodych , wojnę spędził wsyberyjskich łagrach, skąd wyszedł zarmią Andersa. Na łamach londyńskich informacje opublikował powieść autobiograficzną Niespokojni (1952). Autor
 • Co to jest Apostolskie Listy Definicja Testamentu, wyposażonych imieniem Pawła jako ich nadawcy. Źródłem poznania autora ijego działalności są również Dzieje apostolskie. Jako apostoł odbył Paweł trzy podróże misyjne
 • Co to jest Literatura Definicja piśmiennictwo. Wwęższym znaczeniu (od XIX w.) twórczość artystyczna obejmująca trzy rodzaje lit.: epikę, lirykę, dramat; l. piękna; 2) wszerszym znaczeniu l. powszechna (światowa
 • Co to jest Barskiej Konfederacji Literatura Definicja twórczość rozwijająca się poza ruchem zbrojnym, na przykład pobudki, pieśni od podniosłej modlitwy do satyry graniczącej zpaszkwilem; 2) prezentujący różny poziom dojrzałości
 • Co to jest Łagrowa Literatura Definicja hitlerowskich, aczkolwiek mają cechy wspólne); stanowi odrębny typ literatury, który ma historię, poetykę, koncepcję człowieka, obraz świata ikanon tekstów. Najwcześniejsze
 • Co to jest Obozowa Literatura Definicja się whitlerowskich obozach koncentracyjnych iwięzieniach w trakcie wojny iokupacji (1939-45), inne nazwy: lit. kacetów, epoki pieców. L.o. ukazywała się drukiem wobiegu oficjalnym
 • Co to jest Pastoralna Literatura Definicja wprzyjaźni znaturą; artystą l.p. był gr. pisarz Teokryt, autor Bukolik; l.p. podejmowała tematykę wróżnych gatunkach lit., na przykład wantyku romans pasterski Longosa Dafnis
 • Co to jest Popularna Literatura Definicja czytelników, nastawionej na dostarczenie im rozrywki iprzeżyć emocjonalnych, na przykład Trędowata H. Mniszkówny, Dewajtis M.Rodziewiczówny, Panny iwdowy M.Nurowskiej, Kochankowie
 • Co to jest literatura sowizdrzalska zwana inaczej literaturą rybałtowską Definicja przeważnie anonimowych autorów pochodzących ze środowisk mieszczańskich, przybierająca wstylistyce igroteskowym języku postawę prześmiewcy, filozofię błazna , gorzką mądrość
 • Co to jest Litografia Definicja pędzlem albo kredką kompozycje, w dalszym ciągu lekkim roztworem kwasu zakwasza; do odbijania służy specjalna prasa ztzw. płozą dociskającą równomiernie kamień do całej
 • Co to jest John Locke Definicja się poglądom Kartezjusza głosząc, iż umysł to czysta karta, acała wiedza pochodzi zdwu źródeł doświadczenia: postrzegania irefleksji. Wetyce głosił pogląd zbliżony do późniejszego
 • Co to jest Amoneus Locus Definicja do głównych motywów wszystkich opisów przyrody; piękne iocienione miejsce, naturalnie położone. Na jego całość składały się co najmniej jedno drzewo, łąka i źródło albo
 • Co to jest Lope de Vega, właśc. Vega Carpio Lope Felix de Definicja nowatorskim podejściu do teatru widział konieczność zerwania zklasycznymi regułami, czego wyrazem jest rozprawa Nowa sztuka pisania komedii wobecnych czasach (1605). Pisał
 • Co to jest Lukrecjusz, Titus Lucretius Carus Definicja wszechrzeczy przedstawił materialistyczne poglądy Epikura, aby przez rozumowe poznanie natury wszechświata ludzie uwolnieni zostali od strachu przed śmiercią ibogami. Wierzył
 • Co to jest Krystian Lupa Definicja innymi Brechta, Musila, Rilkego. Początkowo pracował wJeleniej Górze - zyskał rozgłos iuznanie przedstawieniem Nadobnisie ikoczkodany Witkacego; wteatrze tym eksperymentował
 • Co to jest List Definicja gatunków tak zwany lit. użytkowej, na przykład l. miłosny, przyjacielski, towarzyski, dla rodziny, urzędowy, apostolski, otwarty, gończy, aw znaczeniu szerszym, spełniając funkcje
 • Co to jest Lapidarium Definicja kamienie, fragmenty budowli, odłamane kawałki rzeźb. L. może być także miejscem szczególnym wzałożeniach ogrodowych. Zobacz także założenia pałacowo-ogrodowe, architektura
 • Co to jest Andrzej Brun Le Definicja twórca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na jego zamówienie wykonał do Zamku Królewskiego i do pałacu iparku wŁazienkach marmurowe rzeźby, między innymi Apollo, Sława
 • Co to jest Laokoon Definicja pozostawionego poprzez Greków drewnianego konia. Wg Wergiliusza L. miał wypowiedzieć słynne słowa Boję się Danaów [Greków], nawet gdy przynoszą dary . Został zaduszony poprzez dwa
 • Co to jest Larousse Librairie Larousse Definicja Hiszpanii iAmeryce z łaciny, założone wParyżu (1852) poprzez P.A. Laroussea iA. Boyera. Największe encyklopedie L.: Grand Larousse encyclopdique (t. 1-13, 1960-81) iGrande
 • Co to jest Athanase Pierre Larousse Definicja poprzez siebie nowatorskie podręczniki do nauczania języków, ćwiczenia gramatyczne iortograficzne, poradniki i encyklopedię Grand dictionnaire universel du XIX e sicle (t. 1-17
 • Co to jest Libertynizm Definicja ascetycznym wzorcom osobowym. Zwolennicy l., zwani libertynami, dążyli do kształtowania postawy wolnomyślicielskiej, niezależnej od autorytetów rel., wswych wystąpieniach
 • Co to jest Lechoń Jan, właśc. Leszek Serafinowicz Definicja Współredagował czasopismo Pro arte et studio , był aktywnym członkiem ekipy poetyckiej Skamander i kabaretu Picador . Współpracował zczasopismami Cyrulik Warszawski i Pamiętnik
 • Co to jest Lemański Jan, pseud. Tredecim Definicja jako bajkopisarz interesująco wykorzystujący klasyczny model bajki zwierzęcej (Bajki 1902). Tłumacz J. Conrada iA. Puszkina
 • Co to jest Vinci Da Leonardo Definicja najwybitniejszego twórcę wszechczasów; w okolicy obrazów zostawił wielki majątek rysunkowy irękopiśmienny. Wjego postawie twórczej edukacja isztuka łączyły się wcałość, arysunek
 • Co to jest Leśmian Bolesław, właśc. B. Lesman Definicja wierszem Sekstyny, chociaż publikacja cyklu wierszy Zksięgi przeczuć na łamach Chimery (1902) uznana została poprzez krytyków za właściwy, wpełni dojrzały debiut poety. Autor
 • Co to jest Poetica Licentia Definicja iin. Wszerszym znaczeniu prawo do pomijania zasad ireguł języka, logiki, prawdopodobieństwa, poczucia smaku, przyzwoitości; pierwszy zastosował l.p. Seneka Młodszy
 • Co to jest Liryka Definicja do współczesności, wktórym liryzm jest nadrzędną kategorią estetyczną wypowiedzi, zakłada ekspresję, subiektywność, poetyckość języka, obrazowość, metaforykę iinne środki
 • Co to jest Literaturoznawstwo Definicja twórczością pisarzy, zjawiskami lit. isamym dziełem. Zasadniczymi składnikami l. są: historia lit., teoria lit., metodologia badań lit. i krytyka lit. wobszarze zainteresowań
 • Co to jest Chłopomania Ludomania Definicja zainteresowaniem wsią ijej mieszkańcami. Zauroczenie malowniczością wsi, zwyczajami istrojami stworzyło uzasadnienie wypraw poza miasto wposzukiwaniu naturalnego ukojenia
 • Co to jest Lingwistyka Definicja Istnieją dwa kluczowe kierunki: historyczno-porównawczy iporównawczo-funkcyjny (typologiczny
 • Co to jest Leksykologia Definicja zajmująca się analizą słownictwa wjęzyku: leksemami, polem znaczeniowym wyrazu, stylistyczno-strukturalnym rozbiciem słownictwa (rodzime, obce), analizą statystycznych właściwości
 • Co to jest Faktu Literatura Definicja narracyjna ocharakterze w pierwszej kolejności dokumentarnym (częściowo zbeletryzowana), której kluczowym celem jest wiarygodna stosunek oautentycznych wydarzeniach, stosująca
 • Co to jest Legenda Definicja zobyczajowości średniowiecznych klasztorów, wktórych posiłkom towarzyszyło głośne czytanie utworów pouczających, stąd l.pierwotnie była zapisem życia świętych, męczenników
 • Co to jest Tadeusz Spławiński Lehr Definicja prof. filologii słowiań. na UJ (1929-62), badacz fonetyki prasłowiańskiej, autor znakomitych dzieł zhist. języka ipodręczników, między innymi Szkice zdziejów rozwoju ikultury j
 • Co to jest Leksykalizacja Definicja słowotwórczej wwyraz nieumotywowany, a więc mechanizm straty znaczenia strukturalnego poprzez tę formację. Istnieje sporo przyczyn zjawiska l.: zmiany fonetyczne, fleksyjne
 • Co to jest Stylistyczne Środki Leksykalne Definicja zasób idobór wyrazów oograniczonym zasięgu; l.ś.s. są także: neologizmy, makaronizmy, archaizmy, dialektyzmy, regionalizmy, profesjonalizmy, żargony, wulgaryzmy, prozaizmy
 • Co to jest Leksykografia Definicja opracowując słowniki stara się określić zasady doboru haseł językowych (wyrazów) wokreślonym typie słownika, wybór formy hasłowej - wpol. słownikach praktykuje się używanie
 • Co to jest Tekstu Lingwistyka Definicja ponadzdaniowych kategorii jęz. Obiektem badań jest budowa tekstów, ich wewnętrzne rozczłonkowanie, metody wyrażania spójności jako podstawowej kategorii tekstowej i tym podobne
 • Co to jest Dydaktyczna Literatura Definicja iwzory życia godnego naśladowania. Odmianą l.d. jest lit. parenetyczna, moralistyczna, tendencyjna (na przykład średniowieczne Zwierciadło albo dzieło Złota legenda Jakuba de
 • Co to jest Styl Xiv Ludwika Definicja zbogactwem, azarazem klasyczną logiką formy idoskonałą symetrią. Związany zarchitekturą pałacową (na przykład Wersal), ogrodami entre cour et jardin ( założenia pałacowo-ogrodowe
 • Co to jest Karol Libelt Definicja Polskiego (1859-70), prezes TPN wPoznaniu (od 1868), przedstawiciel tak zwany filozofii narod. WKwestii żywotnej filozofii. Samowładztwo rozumu iobjawy filozofii słowiańskiej
 • Co to jest Witold Lutosławski Definicja Początkowo wtwórczości nawiązywał do folkloru ineoklasycyzmu (Mała suita, Wariacje symfoniczne, Koncert na orkiestrę). Wykształcił indywidualny styl aleatoryzmu kontrolowanego
 • Co to jest La Fontaine Jean de Definicja i F. Rabelaisgo, G. Boccaccia iL. Ariosta, zadebiutował przekładem Eunucha Terencjusza (1654). Od ulubionych artystów czerpał wzorce do swoich dokonań lit., ale nigdy nie było to
 • Co to jest La Rochefoucauld Francis de Definicja doświadczył po zwycięstwie partii królewskiej nad Frondą. By potomnym dać obraz wydarzeń, wktórych uczestniczył, napisał Pamiętniki (1662). Drugim dziełem La R. były Maksymy
 • Co to jest Lament Definicja zesłane poprzez los, na przykład średniowieczny anonimowy Lament chłopski na pany, rel. Lament świętokrzyski (Posłuchajcie, bracia miła..., zXV w.), osobisty Lament Hospodarowej
 • Co to jest Lec Stanisław Jerzy, właśc. de Tusch Definicja innymi Dziennika Popularnego , Lewara , Cyrulika Warszawskiego i Szpilek . Od 1945 współredagował Szpilki , wktórych publikował do końca życia. Wlatach 1946-50 attach prasowy
 • Co to jest Stanisław Lem Definicja recenzje, felietony, debiut powieściowy Człowiek zMarsa (1946). Zaczął nurt utworów fantastycznonaukowych powieścią Astronauci (1951). Następne książki tego gatunku to między
 • Co to jest Libretto Definicja Sławnymi artystami l. byli P. Metastasio, O. Rinuccini; wXIX w. E. Scribe. Czasem l. tworzyli sami kompozytorzy, na przykład S. Moniuszko, R. Wagner. WPolsce dramatu końca XVIII w
 • Co to jest lingwistyka antropologiczna zwana też etnolingwistyką Definicja rezultat zainteresowania jęz. indiańskimi (F. Boas). Ustalenie antropologiczna odnosi się do antropologii rozumianej wbrew tradycji europ., zgodnie ztradycją amer. jako edukacja
 • Co to jest Michaił Lermontow Definicja 1840); mistrz ros. oryginalnej liryki pesymistycznej. Inicjalne utwory L. nasycone są romantycznym buntem iumiłowaniem wolności, literatura późniejsza wyraża głęboką troskę olosy
 • Co to jest Julian Lewański Definicja Wtwórczości L. istotne miejsce zajmują opracowania Dostępny dramat iteatr polskiego odrodzenia (1953), Studia nad dramatem polskiego odrodzenia (1956), Teatr polski wczasie
 • Co to jest Styl Xvi Ludwika Definicja klasycyzującą prostotą stylowi Ludwika XV; wyróżnia się przejrzystością, symetrycznością kompozycji, lekkimi formami odelikatnym rysunku; ściany pokryte tapetami, tkaninami
 • Co to jest Liceum Krzemienieckie, właśc. Liceum Wołyńskie Definicja iwspółpracującego znim H. Kołłątaja, odegrało trudną do przecenienia rolę wrozwoju kultury Podola, Wołynia iUkrainy, przekształcając kresowe miasteczko w Ateny wołyńskie . Program
 • Co to jest Liczba Definicja gramatyczna l. jest wspólna odmiennym częściom mowy; wgramatycznym znaczeniu l. to jeden zszeregów form fleksyjnych, jest to przypadków wdeklinacji iosób wkoniugacji
 • Co to jest Jerzy Liebert Definicja winnych pismach. Dotknięty ciężką chorobą, przez poezję dokonywał rozrachunku zżyciem, wyrażał zachwyt nad jego urodą, żal zpowodu przemijania. Za życia poety ukazały się dwa
 • Co to jest Limeryk Definicja nonsensownym humorem, funkcjonuje przeważnie wformie pięciowersowego epigramatu oukładzie rymów aabba; wywodzi się zirlandzkiej literaturze ludowej, uprawiany już wXI w
 • Co to jest Ewa Lipska Definicja Debiutowała wprasie lit. w1967 r. Wlatach 1970-1980 red. działu literaturze wWydawnictwie Literackim. Wl. 1975-76 przebywała jako stypendystka Uniwersytetu Iowa wUSA. Wl. 1981-83
 • Co to jest Luter Marcin, Martin Luther Definicja odpustów na rzecz budowy bazyliki Św. Piotra. Ogłosił 95 tez (Wittenberga, 1517) krytykujących nadużycia władz kościelnych, co doprowadziło do zerwania zWatykanem iorzeczenia
 • Co to jest Ferenc Liszt Definicja Koncertował wcałej Europie wykonując utwory Wagnera, Berlioza, Schumanna, Beethovena, Schuberta. Twórczość kompozytorska L. miała spory związek zlit. iz powstaniem nowego gatunku
 • Co to jest Obiegu Drugiego Literatura Definicja powielanych (w latach 1980-82 tys. książek ibroszur, 200 tytułów prasy niezależnej izwiązkowej; do 1989 aż 4000 tytułów prasowych). Pierwszą podziemną oficyną wydawniczą była NOWa
 • Co to jest Konspiracyjna Literatura Definicja władzy; jej ukryte sensy odczytywali czytelnicy; pełniła funkcję patriotyczną, była strażniczką tożsamości narod. iautonomicznego życia duchowego narodu; ma bogatą tradycję wlit
 • Co to jest Ludowa Literatura Definicja kulturowe folklor, również wpostaci twórczości ustnej, mówionej iśpiewanej (pieśni ipiosenki); epika poetycka, na przykład ros. byliny; utwory sceniczne, na przykład improwizowana
 • Co to jest Marynistyczna Literatura Definicja bohaterów znim związanych zawodowo; l.m. obejmuje powieści, poezje, listy, reportaże, dzienniki, wyróżniają je słownictwo marynistyczne iheroizacja przestrzeni morskiej i
 • Co to jest Okolicznościowa Literatura Definicja osób życia publicznego, zmyślą kształtowania recenzji publicznej; również utwory stanowiące fragment ceremoniału wydarzeń rodzinnych, na przykład narodziny, ślub, pogrzeb
 • Co to jest Piękna Literatura Definicja współczesności, posiadających wartość w pierwszej kolejności estetyczną. Kryteria l.p. podlegały ewolucji wciągu następnych epok lit. Wyróżnikami literackości są: fikcyjność
 • Co to jest Podróżnicza Literatura Definicja nieznanych państw, miast, ludzi, obyczajów, religii, zabytków, historii, kultury, przeżycia wewnętrzne podróżnika. Typowe formy podróżniczej wypowiedzi lit.: pamiętnik, dziennik
 • Co to jest Styl Xv Ludwika Definicja lekkimi formami odelikatnym rysunku, dążeniem do intymności iprzytulności wnętrz utrzymanych wjasnych, pastelowych kolorach; bogata asymetryczna ornamentyka (motywy kwiatów
 • Co to jest The Theatre Living Definicja znacznych grup kultury alternatywnej. Artysty L.T. byli zafascynowani B. Brechtem imożliwościami przemian samego teatru. Początkowo wystawiano sztuki oparte na lit. owysokich
 • Co to jest Communes Loci Definicja edukacji otoposach przekazanych poprzez antyczną tradycję retoryki, olit. sposobach wysłowienia, odwiecznych archetypach, motywach, obrazach, tematach, świadczących ociągłości
 • Co to jest London Jack, właśc. John Griffith L Definicja obfitowało wprzygody iróżne wcielenia, był między innymi marynarzem, myśliwym, poszukiwaczem złota, rybakiem, publicystą, korespondentem wojennym. Ogrom wiedzy oczłowieku
 • Co to jest Luteranizm Definicja ewangelicko-augsburskie. Zbawienie człowieka zdaniem Lutra uzależnione jest od głębokiej wiary, ta zkolei skłania do dobrych uczynków, które są jej potwierdzeniem. Jedynym

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Luteranizm, London Jack, Właśc. John Griffith L., Loci Communes, Living Theatre, The, Ludwika Xv Styl, Literatura Podróżnicza, Literatura Piękna, Literatura co to znaczy.

Słownik Luteranizm, London Jack, Właśc. John Griffith L., Loci pisownia.