Pisownia język polski | słownik na K

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Koryfeusz Definicja muzycznych, dyrygujący śpiewem itańcem chóru w trakcie Dionizji. Wyodrębnienie zchóru k. było startowym etapem formowania się dramatu
 • Co to jest Immanuel Kant Definicja człowieka wprocesie poznania. Autor dzieł filoz., między innymi Krytyka czystego rozumu (1781), Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki (1783), Krytyka praktycznego rozumu
 • Co to jest Kallimach, właśc. Filip Buonaccorsi Definicja II zbiegł zRzymu (1468). Od 1470 wPolsce na dworze biskupa Grzegorza zSanoka, wykładowca wAkademii Krakowskiej, nauczyciel synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Jako zaufany
 • Co to jest Kalwinizm Definicja religionis institutio (1536, Wykład religii chrześcijańskiej) i wDrugim wydaniu helweckim (1566) opracowanym poprzez J.H. Bullingera. Doktryna predestynacji rozumiana jako
 • Co to jest Kabalistyka Definicja nieograniczoną wolność spekulacji, wyobraźni, mistyki. Pisma kabalistyczne posługują się jęz., wktórym metafora i znak są fundamentalnymi środkami wyrazu. K. uchodzi za typ wiedzy
 • Co to jest Zygmunt Kaczkowski Definicja od 1845, początkowo były to powiastki, artykuły iwiersze zamieszczane raczej w Dzienniku Mód Paryskich . Rozgłos przyniosły mu powieści iopowiadania hist. zawarte wcyklu Ostatni
 • Co to jest Juliusz Bandrowski Kaden Definicja w1914 wstąpił do Legionów, był adiutantem J. Piłsudskiego ikronikarzem IBrygady. Współpracował zdziennikami Głos Prawdy i Gazeta Polska (1926-39), od 1933 sekretarz generalny PAL
 • Co to jest Kaligrafia Definicja nierozłącznie powiązane zobrazem, stwarza sposobność identyfikacji treści iznaków. Umahometan k.została doprowadzona do doskonałości, bo na niej koncentruje się cały wysiłek
 • Co to jest Kapiści Definicja zorganizowali Komitet Paryski , by zbierać kapitał na wyjazd do Paryża (nazwa od skrótu KP). Malowali tematy bardzo proste: malownicze widoki, martwe natury, postacie we wnętrzu
 • Co to jest Krzysztof Karasek Definicja Kornhausera czołowy pisarz tak zwany pokolenia 68; wpoezji opisywał realny, szary świat pol. egzystencji, demaskował język mass mediów, wkolejnych tomikach ewoluował ku formom
 • Co to jest Tymoteusz Karpowicz Definicja Debiutował w1941 wWilnie. Pierwsze powojenne publikacje to Legendy pomorskie (1948) izbiór wierszy Żywe organizmy (1948), jednak za prawdziwy debiut poetycki uważany jest tomik
 • Co to jest Jan Kasprowicz Definicja wzakupionej willi Harenda (dziś Muzeum K.). Młodzieńczą twórczość K., nacechowaną pozytywistycznym realizmem wsposobie ukazania tematyki społ., reprezentuje cykl sonetów Zchałupy
 • Co to jest John Keats Definicja 1818): słowo fascynacji gr. mitem wyrażającym rozdwojenie człowieka pomiędzy zmysłowością aduchowością. Wl.1818-20 napisał poematy Hyperion, Wigilia św. Agnieszki, Wigilia św
 • Co to jest Katastrofizm Definicja Historiozoficzny pesymizm wystąpił wkońcu XIX w. ( dekadentyzm ifilozofia F. Nietzschego), anasilił się w1. poł. w.XX. Upowszechniło się wówczas wkręgach artystów przekonanie
 • Co to jest Katon Starszy Cenzor, Marcus Porcius Cato Maior Censorinus Definicja naszą erą sprawował urząd cenzora, tępiąc wszelakie przejawy zbytku. WRzymie zajmował się raczej polityką, aswoją płodną twórczość lit. traktował jako publicystyczną działalność
 • Co to jest Konstandinos Kawafis Definicja Jedyny wydany drukiem zb. Piimata (1903) zawiera 14 wierszy. K.tworzył na marginesie życia lit. wGrecji, wsztuce poetyckiej był klasykiem, pielęgnował kult tradycji. Zachowało się
 • Co to jest Kazan Elia, właśc. E. Kazandzoglus Definicja reżyser zasłynął inscenizacjami dramatów. T. Williamsa Tramwaj zwany pożądaniem (1947), Kotka na gorącym blaszanym dachu (1955), Słodki ptak miłości (1959) iA. Millera na przykład
 • Co to jest Krzysztof Kieślowski Definicja dokumentalne), autor wnikliwych portretów społeczeństwa pol. przełomu l. 60. i70. (między innymi Robotnicy 71, Nic onas bez nas, Gadające głowy, Zpunktu widzenia nocnego portiera
 • Co to jest Rudyard Kipling Definicja hinduskiej i powieścią Kim (1901), wktórych sławił kolonializm ianglos. imperializm, uwypuklając ich misję cywilizacyjną. Zdziennikarską rzetelnością, posługując się barwnym
 • Co to jest Kisielewski Stefan, pseud. Kisiel, Teodor Klon, Tomasz Staliński Definicja zamieszczone na łamach Echa Tygodnia (1931). Krytyką muzyczną, w okolicy komponowania, parał się do wybuchu wojny. Od 1945 aż do końca życia pisał felietony do Tygodnika
 • Co to jest Wyrazów Znaczeniowa Klasyfikacja Definicja samoznaczące) - te, które znaczeniowo samodzielnie informują oobiektach występujących wrzeczywistości. To są rzeczowniki, czasowniki, liczebniki, przysłówki, przymiotniki, zaimki
 • Co to jest Paul Klee Definicja Przyjaźnił się między innymi z W. Kandinskym, zktórym wystawiał obrazy idziałał wgrupie Blaue Reiter. Tworzył sztukę hermetyczną przypominającą rysunki dziecięce (na przykład
 • Co to jest Juliusz Kleiner Definicja KUL-u wLublinie iUJ wKrakowie. Teoretyczne prace K. zgromadzone zostały wm.in. Studiach zzakresu literatury ifilozofii (1925), Studiach zzakresu teorii literatury (1936). Jako
 • Co to jest Mieczysław Klimowicz Definicja naukowe obejmują publicystykę ipowieść epoki odrodzenia ioświecenia, twórczość I. Krasickiego, historię teatru. Szczególnie cenione pozycje wdorobku K. to studium Początki teatru
 • Co to jest Klonowic Sebastian Fabian zw. Acernus Definicja Debiutował przekładem z łaciny katalogu królów K. Janickiego Królów iksiążąt polskich ... zawarcie iopis (1576), w dalszym ciągu napisał po łacinie poemat moralistyczny Philtron
 • Co to jest Dionizy Franciszek Kniaźnin Definicja publikując w Zabawach Przyjemnych iPożytecznych przekłady lit. iosobno Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych (1773). W dalszym ciągu wydał Bajki (1776), Erotyki (1779
 • Co to jest Marcin Kober Definicja przebywał na dworze króla Stefana Batorego, aod 1590 był również nadwornym malarzem Zygmunta III Wazy. K. jest artystą reprezentacyjnego Portretu Stefana Batorego wcałej postaci
 • Co to jest Wespazjan Kochowski Definicja III Sobieskiego, przedstawiciel tak zwany sarmackiego baroku. Jego bogata, barwna iróżnorodna tematycznie twórczość obejmuje między innymi zestaw liryk ifraszek Niepróżnujące
 • Co to jest Kolędy Definicja Glogera wPolsce ślady k. sięgają XVI w. wmisteriach idialogach, chociaż najstarsze k. zachowały się w kancjonale Jana zPrzeworska z1435 r. (zawierał między innymi Chrystus się nam
 • Co to jest Leszek Kołakowski Definicja prof. UW (1959-68); po wydarzeniach marca68 wyemigrował do Kanady iUSA, aktualnie wWielkiej Brytanii, wykłada wOxfordzie. Sceptyk iracjonalista, interesujący się stanem
 • Co to jest Komedia Definicja słownego, sytuacyjnego ipostaci), zakcją dramatyczną mającą pomyślne, szczęśliwe zakończenie dla bohaterów. K. narodziła się wantycznej Grecji, gł. jako k. staroattycka (V w. p.n
 • Co to jest Literackiego Dzieła Kompozycja Definicja samowystarczalna, którą odbiorca może zrozumieć iodczytać. Każdy utwór lit. ma określoną konstrukcję, która porządkuje materiał fabularny, motywy, wątki, postacie, akcję. Spełnia
 • Co to jest Językowa Komunikacja Definicja przedmioty kompetencji jęz., czynności nadawczo-odbiorcze (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie), tekst, mechanizm jęz. Na k. składają się oddzielne akty k.j., nadawca, tekst
 • Co to jest Literacka Komunikacja Definicja którego istota tkwi w zrozumieniu, iż dzieło lit. jest specyficznym komunikatem jęz., kierowanym poprzez autora do potencjalnego czytelnika, spełnia się wtym momencie, kiedy tekst
 • Co to jest Konfucjanizm Definicja wswych naukach określił etyczne normy wzajemnych stosunków międzyludzkich. Jego ideał człowieka przypisane miał następujące zalety: poczucie sprawiedliwości rozumiane jako
 • Co to jest Koniugacja Definicja strony, osoby, liczby, wybrane formy czasownika odmieniają się wg rodzajów. Podstawowa funkcja k. bazuje na sygnalizowaniu związków składniowych wewnątrz wypowiedzenia. Tradycyjny
 • Co to jest Maria Konopnicka Definicja działała wkomitetach pomocy, współpracowała zprasą pol. wszystkich zaborów. W1903 dostała wjubileuszowym darze od narodu dworek wŻarnowcu, gdzie zamieszkała na stałe. Wlatach 1881
 • Co to jest Kontrreformacja Definicja fundamentem programową były postanowienia soboru trydenckiego (1543-63), na którym wyraźnie określono, co należy uznać za katolickie wdziedzinie edukacji, dotyczące również
 • Co to jest Wyrazu Końcówka Definicja gramatyczną albo znaczeniową danego wyrazu wzdaniu, na przykład Staś - Stas-ia, śpiew - śpiew-am, śpiew-asz, śpiew-amy; wyróżniamy k. osobowe, fleksyjne, przypadkowe, równoległe
 • Co to jest Onufry Kopczyński Definicja Elementarnych iTowarzystwa Przyjaciół Nauk, uważany za pierwszego prawodawcę j. polskiego . Na polecenie Komisji Nauki Narodowej napisał pierwszy książka gramatyki dla dzieci
 • Co to jest Koran Definicja zawiera prawdy objawione poprzez Allaha posłańcowi Mohammadowi (Mahometowi) przy udziale archanioła Gabriela. Obejmuje edukacji, regulaminy izakazy, posiada sankcję religijną (5
 • Co to jest Korczak Janusz, właśc. Henryk Goldszmit Definicja obrońcą irzecznikiem. Własne poglądy na wychowanie zawarł wpublikacjach pedagog., bliskich lit. esejom, między innymi Momenty wychowawcze (1919), Jak kochać dzieci (t. 1-2, 1920
 • Co to jest Julian Kornhauser Definicja przedstawiciel pokolenia Nowej Fali . Ogłosił między innymi zbiory wierszy Nastanie święto idla leniuchów (1972), Wfabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów (1973), Zabójstwo
 • Co to jest Kosmogonia Definicja wszechświata. Przednauk. k. filoz. sięga początkami między innymi do jońskiej filozofii przyrody (Anaksymander iAnaksymenes); k. antyczna dzieli mity gr. na teogoniczne
 • Co to jest Teresa Kostkiewiczowa Definicja na uniwersytecie wClermont-Ferrand we Francji (1979-81 i1987-88), kierownik Pracowni Literatury Oświecenia wIBL PAN (od 1983). Debiut naukowy K. stanowi zestaw studiów Schemat
 • Co to jest Joseph Kosuth Definicja będącej pierwszym manifestem tej sztuki. Autor znacznych prac iwypowiedzi teoretycznych, między innymi Robota, Twórca jako antropolog. Wpracy Jedno itrzy krzesła (1965) zestawił
 • Co to jest Jan Kott Definicja współzałożyciel iredaktor tygodnika Kuźnica (do 1948), wykładowca literatury na Uniwersytecie Wrocławskim (od 1949) iWarszawskim (1953-68), współorganizator IBL (1948), od 1966 r
 • Co to jest Hanna Krall Definicja Ambitny jestem ukazały się w1965 r., następny zestaw Dzień wPogodnej (1967), w1977 Dojrzałość dostępna dla wszystkich. Pobyt wZSRR zaowocował zbiorem reportaży Na wschód od Arbatu
 • Co to jest Krasiński Zygmunt, pseud. Spirydion Prawdzicki Definicja wrezydencji na Krakowskim Przedmieściu i wmajątku Opinogóra. Studiował wGenewie (1829), gdzie poznał A. Mickiewicza, zktórym odbył wycieczkę wAlpy Wysokie (1830). Pogląd na świat
 • Co to jest Leon Kruczkowski Definicja rozgłos przyniosła mu powieść Kordian icham (1932), krytyka kultu powstań narod. Jego następne utwory prozatorskie to między innymi powieści Pawie pióra (1935) iSidła (1937) i
 • Co to jest Ryszard Krynicki Definicja Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza wPoznaniu. Członek poznańskich grup poetyckich Rokada i Próby , działacz klubu Od nowa . Debiutował na łamach Nurtu , zktórym związany był do
 • Co to jest Krytyka Definicja poznawczych, nauk., estetycznych), założonych celów (zadań, praktyk); może dotyczyć edukacji (k. naukowa), poprawności formalnej (k. logiczna), poprawności merytorycznej (k
 • Co to jest Henrykowska Księga Definicja poprzez Henryka Brodatego do 1259 r.; cz. II, onieustalonym autorstwie, opisuje dzieje klasztoru do 1310. K. stanowi cenny dokument jęz. ilit., jest istotnym świadectwem polskości
 • Co to jest Święte Księgi Definicja iwyselekcjonowana zazwyczaj poprzez mędrców albo kapłanów redagujących ostateczną wersję. K.ś. zawierają objawienia, są otaczane czcią istanowią jeden wgłównych autorytetów rel
 • Co to jest Wacław Kubacki Definicja naczelny czasopisma poezja na Świecie (1970-71). Znakomity znawca romantyzmu; jego majątek nauk. stanowią między innymi Pierwiosnki polskiego romantyzmu (1949), Dziady cz. III
 • Co to jest Kultura Definicja emigracyjny Instytut Literacki wRzymie od 1947 r.; powołany do życia poprzez J. Giedroycia i G. Herlinga-Grudzińskiego; od 1948 wParyżu (red. nacz. J. Giedroyć). Do zespołu K
 • Co to jest Kultura Definicja iwytworów ludzkiej pracy i twórczości, nagromadzone wprocesie hist. rozwoju człowieka; 2) ogół materialnych iduchowych wytworów właściwych określonej czasowo iprzestrzennie ekipie
 • Co to jest Słowa Żywego Kultura Definicja wykładu, orędzia, wystąpienia wradio iTV); sposób przekazywania myśli iemocji: precyzji, słyszalności, giętkości, frazowania, przejrzystości, sugestywności, melodyjności słowa
 • Co to jest Akiro Kurosawa Definicja także osadzone wprzeszłości (Siedmiu samurajów, 1954); adaptował dla filmu Makbeta Szekspira (Tron we krwi, 1957) iDostojewskiego (Idiota, 1951). Bezwzględnie na kostium
 • Co to jest Andrzej Kuśniewicz Definicja wParyżu. Debiutował poematem Słowa onienawiści (1956), pozostały majątek poetycki to zbiorki Diabłu ogarek (1959), Czas prywatny (1962), Piratowie (1975). Jako powieściopisarz
 • Co to jest Jerzy Kwiatkowski Definicja Życiem Literackim (1958-63), Współczesnością (do 1978), członek IBL PAN, prof. UJ, uniwersytetu wClermont-Ferrand (1976-84), współred. (z M. Podrazą-Kwiatkowską) serii Biblioteka
 • Co to jest Jasunari Kawabata Definicja Nagrody Nobla (1968). Twórczość K. charakteryzują mocne związki ztradycyjną kulturą japońską, czemu dał słowo wpowieściach Kraina śniegu (1937), Głos góry (1949-54), Śpiące
 • Co to jest Komos Definicja winnej latorośli Dionizosa; k. wykonywał pieśniosatyrycznym, żartobliwym charakterze, które stały się istotnym elementem strukturalnym greckiej komedii
 • Co to jest Kinematografia Definicja produkcja irozpowszechnianie filmów, atakże prasa, krytyka filmowa, szkolnictwo iwszelka inna działalność związana zfilmem
 • Co to jest Aleksander Kotsis Definicja małopolskiego iPodhala, także sceny owymowie społ., na przykład Rekrutacja wGalicji, Ostatnia chudoba, Dzieci pod chatą wgórach. Tworzył także pejzaże iportrety
 • Co to jest Kontestacja Definicja sprzeciw, kwestionowanie zastanego, rozczarowanie pokolenia. Zdarzenie charakterystyczne na przykład dla okresu kontrkultury lat 60. XX w
 • Co to jest Kolokwializm Definicja nie dbając odobór słów, zwrotów ijej konstrukcję; k. występuje regularnie wutworach prozatorskich jako obiekt stylizacji wdialogach bohaterów; wliryce użytkowany jako środek
 • Co to jest Artystyczny Kabaret Definicja swe znaczenie, ażycie towarzyskie przenosiło się do kawiarni lit., kawiarni koncertujących (caf chantant) i k. K. był ulubionym miejscem twórczości między innymi Ch. Baudelairea i
 • Co to jest Filozoficzne Kierunki Definicja V-IV w. przed naszą erą - sofiści (Protagoras zAbdery, Sokrates), cynicy (Antystenes zAten, Diogenes zSynopy); IV w. przed naszą erą - całościowe koncepcje filoz. (Platon
 • Co to jest Kontrapunkt Definicja metoda równoczesnego prowadzenia linii melodycznych, głosów wutworach polifonicznych albo samodzielna melodia towarzysząca winnym głosie tematowi muzycznemu
 • Co to jest Kopaliński Władysław, właśc. Jan Stefczyk Definicja Sławę przyniosły K. regularnie wznawiane prace leksykograficzno-encyklopedyczne, między innymi Leksykon wyrazów obcych izwrotów obcojęzycznych (1967), Księga cytatów zpolskiej
 • Co to jest Muzyka Konkretna Definicja miasta, maszyn, urządzeń codziennych), przetwarzanym dzięki urządzeń elektroakustycznych. Na oznaczenie m.k. stosuje się także terminy muzyka elektroakustyczna albo rzadziej
 • Co to jest Andrzej Kochanowski Definicja 1590), był to pierwszy przekład epopei wierszem (13-zgłoskowcem rymowanym parzyście
 • Co to jest Kochanowski Jan, Joannes Cochanovius Definicja silnie antykiem. Pochodził zrodziny ziemiańskiej herbu Korwin. K. odbył studia uniwersyteckie między innymi wAkademii Krakowskiej (od 1544), wKrólewcu (1556), później kilkakrotnie
 • Co to jest Konceptualizm Definicja pod postacią ogólnych pojęć albo przedmiotowych wyobrażeń myśli. Istniał już wkoncepcjach filoz. starożytnych iśredniowiecznych. K. był stanowiskiem pośrednim między realizmem
 • Co to jest Literacka Konwencja Definicja kompozycji, gatunków, stylów, tematów, motywów, bohaterów, środków stylist. i tak dalej Konwencjonalizacji podlegają wszystkie przedmioty utworu. Wybór k. powoduje ustalona epoka
 • Co to jest Anna Kowalska Definicja miesięcznik Sygnały (1936-37), współpracowała zgrupą Przedmieście ; po wojnie red. kwartalnika lit. Zeszyty Wrocławskie (1945-54). Specjalizowała się wkrótkiej formie
 • Co to jest Kancona Definicja i11-zgłoskowych wersów oskomplikowanym układzie rymów; k.pojawiła się wtwórczości F. Petrarki, potem odmiany k. - liryczne utwory pieśniowe i stylizowane wpoezji hiszp. ifranc
 • Co to jest Ramowa Kompozycja Definicja stopnia stanowi ramę kompozycyjną dla fabuły drugiego stopnia; nie mniej jednak układ kompozycji ramowej może się zwielokrotnić. Wtedy mamy do czynienia z kompozycją szkatułkową
 • Co to jest Językowa Kalka Definicja zjęz. obcego; odznacza się k. frazeologiczne (na przykład zros. dieło wtom = wtym rzecz, zniem. von Fall zu Fall = od przypadku do przypadku), k. leksykalne (na przykład zros
 • Co to jest Wassily Kandinsky Definicja ipoematów. Do Iwojny światowej działał itworzył w pierwszej kolejności wBerlinie iMonachium należąc do różnych stowarzyszeń twórców awangardowych; w1911 stworzył grupę Der Blaue
 • Co to jest Tadeusz Kantor Definicja wystawiano Balladynę, Powrót Odysa. W1948 współtwórca Ekipy Plastyków Nowoczesnych wKrakowie, która zorganizowała drugą (po Arsenale) po wojnie wystawę sztuki awangardowej. W1955
 • Co to jest Tytułowa Karta Definicja odwrocie tak zwany metryka książki jest zapisem informacji owysokości nakładu, gatunku papieru, osobach współpracujących przy produkcji
 • Co to jest Literacka Karykatura Definicja przykład portret twarzy, cech osobowych (sposób mówienia, poruszania się) zazwyczaj wcelu ośmieszenia. Wlit. posługuje się nim satyra, groteska, korzysta zniej także plastyka. K
 • Co to jest Otwarta Kompozycja Definicja przedstawionego nie rysują się przejrzyście, ich proporcje są naruszone, poszczególne wątki nie muszą być skończone izamknięte, z kolei całość utworu wyróżnia się
 • Co to jest Anka Kowalska Definicja Wydawniczego PAX (od 1962), członek KOR-u(od 1977). Autorka zbioru wierszy Credo-najmniejsze (1960), Psalm zdoliny (1969), Spojrzenie (1974), Racja stanu (1985, wyd. wdrugim
 • Co to jest Jerzy Ludwik Kern Definicja tygodnika Przekrój , debiutował w1953 zbiorem satyr Tu są bajki. Zbiory wierszy satyrycznych to między innymi Wolne wnioski (1954), Spacer zkoniem (1963), Kernalia (1969
 • Co to jest Języków Klasyfikacja Definicja języków istopień ich pokrewieństwa ( rodzina języków), k. typologiczna - bada budowę języków (na przykład języki aglutynacyjne
 • Co to jest Kompendium Definicja podręcznik zawierająca zarys fundamentalnych informacje zzakresu jakiejś edukacji
 • Co to jest Konkatenacja Definicja kolejnym; dopełnienie, uzupełnienie wypowiedzi, charakterystyczne raczej dla literaturze ludowej ( powtórzenie, na przykład A. Mickiewicz Ucieczka
 • Co to jest Wojciech Kossak Definicja malował dla cesarza Wilhelma II), do Hiszpanii, Egiptu, Paryża, do Anglii, Stanów Zjednoczonych. Od 1916 r. był prof. ASP wWarszawie. Spory wpływ na jego twórczość mieli tata
 • Co to jest Kossakówka Definicja tworzyli swe dzieła Juliusz, Wojciech iJerzy, tu spędziły młodość dwie panny Kossakówny (córki Wojciecha): pisarka M. Jasnorzewska-Pawlikowska i M. Samozwaniec
 • Co to jest Kreacjonizm Definicja koncepcja stworzona poprzez św. Augustyna, zmodyfikowana poprzez filoz. tomistyczną (neotomizm), która wiąże akt powstania zpowstaniem materii iduszy ludzkiej iuznaje
 • Co to jest Salezy Franciszek Krupiński Definicja filozof, jeden zprzedstawicieli pozytywizmu wPolsce; głosił hasło pracy organicznej, autor między innymi prac Filozofia wPolsce, Szkoła pozytywna, Nasza filozofia
 • Co to jest Cricius Andrzej Krzycki Definicja korespondował zwieloma europ. humanistami (między innymi zErazmem zRotterdamu), miał ambicje humanistycznego mecenasa (opiekował się między innymi K. Janickim iS. Hozjuszem
 • Co to jest Kubizm Definicja murzyńską isztuką prymitywną, wpłynęły także wystawy retrospektywna dzieł Seurata w1905 r. wSalonie Niezależnych i dzieł Czannea na Salonie Jesiennym w1907 r. K. został
 • Co to jest Halina Kurkowska Definicja UW, autorka książek nauk., między innymi Budowa słowotwórcza przymiotników polskich (1954), Stylistyka polska. Zarys (1959), Kultura j. polskiego. Zagadnienia poprawności
 • Co to jest Mieczysław Karaś Definicja Polskie dialekty Orawy, Toponimia wysp Elafickich na Adriatyku; współautor Małego atlasu gwar polskich (tom 1-13) iwielkiego Słownika gwar polskich (w instytucie J. polskiego PAN
 • Co to jest Jidisz Literatury Klasycy Definicja Wspólną ich zasługą było powstanie kanonu l.j. Każdy ztrójki pisarzy swoją drogą doszedł do ujednolicenia jęz. jidisz powyżej dialektami. Wzorem dla innych stał się styl Sforima
 • Co to jest Aleksander Jan Karłowicz Definicja Słownika gwar polskich (1911). Pośród prac językoznawczych opublikował między innymi Ojęzyku litewskim (1875), Imiona plemion iziem dawnej Polski (1882), Oimionach własnych miejsc
 • Co to jest Kalendarium Definicja wporządku chronologicznym (materiał ułożony jest wg dat); na przykład Z. Sudolskiego Mickiewicz. Opowieść biograficzna (1995), S. Eilego Stefan Żeromski. Kalendarz życia
 • Co to jest kronika filmowa lub fotograficzna Definicja na przykład wydarzenia polityczne, kulturalne, socjalne, ciekawostki), regularnie bez wzajemnego związku przyczynowego iformalnego
 • Co to jest Klechda Definicja wczęści zmyślone, bliskie baśni, legendzie, lecz osilniejszych związkach zrealiami społ.-obyczajowymi ihist. Termin wprowadził do lit. K.W. Wóycicki (Klechdy, starożytne podania
 • Co to jest Komornicka Maria, pseud. Włast, J. Nałęcz Definicja nakreśliła portrety osobowości powszechnie uznawanych za dekadenckie; współautorka (wspólnie zW. Nałkowskim iC. Jellentą) szkiców krytycznych Forpoczty (1895); autorka dramatu
 • Co to jest Kontrapost Definicja ustawienie iruch ciała rzeźby zależą od pozycji nogi obciążonej inieobciążonej. Miał szczególne uzasadnienie na przykład wrzeźbie starożytnej, gotyckiej ibarokowej z racji na
 • Co to jest Mieczysław Karłowicz Definicja Towarzystwem Muzycznym. Do w najwyższym stopniu znanych utworów K. należą poematy symfoniczne Powracające fale, Rapsodia litewska, Stanisław iAnna Oświecimowie, koncerty
 • Co to jest Kancjonał Definicja prostota strof. Liczne k. wydawali protestanci, zawierały one pieśni nabożne, psalmy. Pierwszy k. to Kancjonał istebnicki (1420), wPolsce Kancjonał puławski (1545), Kancjonał
 • Co to jest Piotr Kochanowski Definicja studiował wKrólewcu (1583-86), wPadwie (1588-94), wNeapolu zetknął się zS. Reszką, zaprzyjaźnionym zT. Tassem. Od 1615 r. począwszy, do końca życia pracował wspólnie zJ
 • Co to jest Kalambur Definicja podobnie brzmiących słów isłownych układów; k.jest fundamentem dowcipu językowego, na przykład antyk - wariat, Panie Jerzy, czy pan wierzy, iż na wieży włos się jeży, Odys
 • Co to jest Katharsis Definicja poprzez Arystotelesa wPoetyce: Tragedia to jest naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej iposiadającej rozmiar, wyrażone wjęzyku ozdobnym, odmiennym wróżnych
 • Co to jest Krzysztof Kąkolewski Definicja rzeki Wańkowicz krzepi (1973); głośnych reportaży (między innymi 22 historie, które napisało życie, Co upana słychać - odniu dzis. dygnitarzy hitlerowskich); powieści, między
 • Co to jest Axel Erik Karlfeldt Definicja 1904. Neoromantyk, piewca prastarej kultury rodzinnej Dalekarlii. Wswoich pieśniach bogatym ipełnym humoru językiem, zwielkim pietyzmem opisywał tradycje kultury ludowej. Poezję K
 • Co to jest Kamiński Aleksander, pseud. Juliusz Górecki Definicja Szarych Szeregów. Wl. 1939-44 był redaktorem Biuletynu Informacyjnego i dowódcą organizacji Małego Sabotażu Wawer (1940-44). Autor książek otematyce harcerskiej, między innymi
 • Co to jest Knapiusz Grzegorz, G. Cnapius, G. Knapski Definicja leksykon pol.-z łaciny-gr. Thesaurus Polono-Latino-Graecus ... in tres tomos divisus (t. 1, pol.-z łaciny, 1621, t. 2, z łaciny-pol., 1626, t. 3, 1632). Tom 3: Adagia polonica
 • Co to jest Franz Kafka Definicja zaskakujących wieloznacznością, głębią symboliki, metaforyki obezradności człowieka zagubionego wświecie. Filoz. centrum twórczości K. jest problem poczucia obcości człowieka we
 • Co to jest Kalendarz Definicja przepowiednie astrologiczne, ztych względów stanowi interesujące źródło dla historyka kultury; gat. publikacji ocechach periodyku, druku zwartego, zcharakterystycznym podziałem
 • Co to jest Estetyczna Kategoria Definicja niego iwzbudza odpowiednią reakcję uodbiorcy - przeżycie estetyczne. Westetyce antycznej k.e. były piękno, które pojmowano jako celowość, użyteczność, kształt miły dla oka (wg
 • Co to jest Helmut Kajzar Definicja zagranicznymi inscenizując swoje dramaty, na przykład Paternoster (1971), Trzema krzyżykami, sztuki T. Różewicza Akt przerywany, Stara kobieta wysiaduje, W. Gombrowicza Ślub
 • Co to jest Kalewala Definicja zaliczany do najstarszych tekstów anonimowych autorów, przekazywanych wtradycji ustnej; teksty zostały zgromadzone iopracowane artystycznie poprzez E. Lnnrota (1835). K. jest
 • Co to jest Kabała Definicja się wmistyczny mechanizm interpretacji Biblii, oparty na przypuszczeniu, iż każde jej wyraz, litera iznak mają okultystyczne znaczenie; popularna pośród Żydów ichrześcijan jako
 • Co to jest Kazanie Definicja Chrystusa, najsłynniejsze bibl. nosi tytuł Kazanie na Górze (Mt 5-7; Łk 6,20-49); utwór prozą wykorzystywany celom dydaktyczno-moralizatorskim; gat. retoryki podlegający jej
 • Co to jest Kalwin Jan, Jean Calvin Definicja iprawniczych we Francji zetknął się zpoglądami Lutra, stając się ich gorliwym zwolennikiem. Wczasie prześladowań głosicieli reformacji uszedł do Szwajcarii, gdzie wBazylei wydał
 • Co to jest Anna Kamieńska Definicja nauczaniu na Lubelszczyźnie, po wojnie pracowała wredakcjach czasopism kulturalnych; za podpisanie Memoriału 59 intelektualistów (1975) od 1977 objęta zakazem druku. Debiutowała
 • Co to jest Kanon Definicja arcydzieł lit. światowej; wBiblii - księgi ST iNT; wsztuce, estetyce - wzorzec iproporcje ludzkiego ciała, hierarchia tematów, anawet ustalenie barw; definicja piękna i zasada
 • Co to jest Wyrazów Klasyfikacja Definicja następujące części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, czasowniki, przysłówki, przyimki, spójniki, partykuły iwykrzykniki. Zobacz także regulacja składniowa
 • Co to jest Oskar Kolberg Definicja Polsce, zbierał igromadził materiały ukazujące życie, kulturę itwórczość ludową różnych regionów Polski. Stworzył wlatach 1857-90 monumentalne 54-tomowe dzieło: Lud. Jego zwyczaje
 • Co to jest Kantata Definicja oddzielnych części. Od opery i oratorium jest różna mniejszymi rozmiarami iwiększą różnorodnością tekstów. Mistrzami k. byli między innymi: A.Scarlatti, J.Ph. Rameau, J.S.Bach, J
 • Co to jest Kantyczki Definicja Pierwsze pol. k. pochodzą z1. poł. XVI w., na przykład Bracia patrzcie jeno, Brzmią anielskie cudne pienia; potem (XVII-XVIII w.) zaliczano do nich także kolędy ipastorałki, jak
 • Co to jest Ryszard Kapuściński Definicja zagraniczny PAP (od 1962). Debiutował tomem reportaży obiedzie pol. prowincji Busz po polsku (1962). Światową sławę przyniosły mu reportaże zpodróży zagr., między innymi Kirgiz
 • Co to jest Franciszek Karpiński Definicja Nauk (od 1800), artysta modelu liryki sentymentalnej zwany pisarzem serca . Słynne są sielanki pierwszego okresu twórczości (do 1780), między innymi Laura iFilon, liryki osobiste
 • Co to jest Kommos Definicja wtragedii gr. pieśń osmutnym, pogrzebowym charakterze, realizowana poprzez chór albo pojedynczych aktorów, nazywana także trenem
 • Co to jest Kasyda Definicja z2-wersowych strof, którego tematem były konie, broń irycerze; k. posiada własny wzorzec kompozycyjny, złożona jest z3 części: lirycznej, druga opowiada opodróży Beduina poprzez
 • Co to jest Kategoria Definicja miejsce, położenie, działanie, posiadanie, doznawanie; k. językowa - każda ekipa form pełniąca określoną funkcję wsystemie jęz.; rozróżniamy k. fonologiczne ( fonemy iich ekipy
 • Co to jest Katolicyzm Definicja starożytnego chrześc. powszechność Kościoła wsensie topograficznym iduchowym; obejmuje chrześcijan wszystkich państw inarodów; utożsamiany zprawowiernością, jednością
 • Co to jest Nikos Kazantzakis Definicja majątek lit. K. ma podłoże filozoficzne owielu sprzecznościach, zawiera kult zmysłowego poznania życia jako synonim buddyjskiej ascezy, marksistowską dialektykę historii bez
 • Co to jest Julian Kawalec Definicja chłopskie pochodzenie. Debiutował opowiadaniem zgon Barki (1948) zamieszczonym na łamach Echa Krakowa , lecz za właściwy debiut lit. K. jest uważany tom opowiadań Ścieżki pośród
 • Co to jest Wyrazów Składniowa Klasyfikacja Definicja funkcji, jaką pełnią w wypowiedzeniu, imożliwości łączenia się zinnymi wyrazami; rozróżnia się funkcje składniowe wyrazu: funkcję członu gł. zdania - orzeczenia (czasowniki i
 • Co to jest Kolekcja Definicja numizmatów, k. zabytków, k. pamiątek kultury), gromadzonych z racji na ich wartość hist., nauk., artystyczną. K. prywatne regularnie przekształcano w galerie, muzea
 • Co to jest Andrzej Kijowski Definicja na przykład wzbiorach Arcydzieło nieznane, Szósta dekada, esej opokoleniu romantycznym Listopadowy wieczór i opowiadania ipowieści oaktualnej problematyce społ., polit
 • Co to jest Wojciech Kilar Definicja iStrawińskiego, potem Weberna i muzyki jazzowej. Aktualny styl K. oparty jest na muzyce ludowej, zwł. folklorze góralskim. Do w najwyższym stopniu znanych można zaliczyć jego
 • Co to jest August Jan Kisielewski Definicja Balonik , założyciel pisma satyryczno-literackiego Liberum veto . Debiutował w1899 sztukami Wsieci iKarykatury, dzięki którym zdobył spory rozgłos jako wnikliwy krytyk pokolenia
 • Co to jest Postanisławowski Klasycyzm Definicja ikulturowych generalnych założeń klasycyzmu; jego wyróżnikami były przeobrażenia myśli filoz., zainteresowanie ideą narodu, popularyzacja poetyki sentymentalnej; wokresie tym
 • Co to jest Yves Klein Definicja J. Beuysa i A. Warhola, nie można omawiać woderwaniu od życia, świadomie kształtowanego poprzez artystę. Uznawał, iż twórczość to robota nad sobą. Od 1954 r. zajmował się
 • Co to jest Zenon Klemensiewicz Definicja iakademickich, prof. UJ (od 1939), członek PAN. Gł. obiektem badań K. była składnia. Napisał między innymi: Prawidła poprawnej wymowy polskiej (1930), Składnia opisowa
 • Co to jest Gustav Klimt Definicja Wiedeńskiej ipisma Ver Sacrum , wktórym zamieszczał alegoryczne ilustracje. Jego malarstwo ornamentalne, linearne, regularnie symboliczne, na przykład Muzyka I, Miłość, stawało
 • Co to jest Komparatystyka Definicja lit., motywami, wątkami, utworami, gatunkami, stylami, prądami, które należą do dwóch albo kilku literatur obcojęzycznych albo różnonarodowych. Inna nazwa k. to lit. porównawcza
 • Co to jest Krotochwila Definicja sytuacyjnego, na przykład niewyszukanym konceptem, grą słów, błazenadą, elementami karykatury. Błahe tematy iniewyszukane środki wyrazu czynią k.podobną do farsy, na przykład A
 • Co to jest Mikołaj Kochanowski Definicja dydaktycznej Rotuły (1585), pisanej zmyślą owłasnych dzieciach - testamentu moralno-filoz. Autor przekładu Moraliów Plutarcha
 • Co to jest Językowy Kod Definicja myślowe, wykorzystywany członkom danej społeczności wcelu wzajemnego komunikowania się; na przykład k.j. niewidomych jest alfabet Braillea
 • Co to jest Jonasz Kofta Definicja Hasło, które wydrukowały Szpilki w1966. Pisał wiersze, satyry, teksty piosenek, które zamieszczały na swych łamach różne pisma, na przykład Szpilki , Radar . Współpracował
 • Co to jest Oskar Kokoschka Definicja W1910 r. wyjechał do Berlina, gdzie został jednym zgłównych ilustratorów Sturmu . Malował portrety psychol., zwł. pisarzy iaktorów, stosując wnich koloryt ciemny, zprzewagą czerni
 • Co to jest Kronika Definicja przeszłych iwspółcz., wierne normalnie chronologii wydarzeń, łączące wiedzę źródłową zfikcją lit., polit. stronniczością czy moralistyką. K. stanowiła rozwiniętą wypowiedź
 • Co to jest Hugo Kołłątaj Definicja polskiego oświecenia, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, działacz Komisji Nauki Narodowej, rektor ireformator Akademii Krakowskiej. Artysta tak zwany Kuźnicy
 • Co to jest Kołysanka Definicja narodów, przeniesiona do muzyki artystycznej poprzez J. F. Reichardta (1798) ido liryki XIX w.; kunsztowną formę przybiera na przykład uF. Chopina, E. Griega, P. Czajkowskiego
 • Co to jest Komentarz Definicja krytycznych, na przykład seria Biblioteki Narodowej. K. zawiera wyjaśnienia: faktów historycznych, zdarzeń mitologicznych, literackich, realiów życia kulturalnego iobyczajowego
 • Co to jest Autorski Komentarz Definicja parole autora albo być formułowany poprzez narratora wszechwiedzącego, którego kompetencje iautorytet pozwalają oceniać zdarzenia idziałania bohaterów, na przykład wLalce B. Prusa
 • Co to jest Komiks Definicja rodzaj historyjki obrazkowej opatrzonej tekstem, czasem przeróbki utworów lit.; 2) powieść rysunkowa (z angielskiego: graphic novel, franc. bande dessine) rozwijająca
 • Co to jest Komizm Definicja śmiechu iwesołości; k. ujawnia się wsprzeczności pomiędzy prawdą apozorem, pomiędzy treścią aformą. Odznacza się między innymi k. sytuacyjny, słowny, postaci; typowy dla komedii
 • Co to jest Sternowska Kompozycja Definicja przepełnione żartobliwymi dygresjami, polemikami zczytelnikami, jak wPodróży sentymentalnej czy wTristramie Shandy L. Sternea
 • Co to jest Szkatułkowa Kompozycja Definicja zorganizowanej stosunku przedmiotów dzieła. Przykłady - Rękopis znaleziony zSaragossie J. Potockiego, Wieża G. Herlinga-Grudzińskiego, Wichrowe wzgórza E. Brnte, również teatr
 • Co to jest Zamknięta Kompozycja Definicja zwarta, skończona, wewn. niepodzielna, jak na przykład wChłopach W. Reymonta, Popiołach S. Żeromskiego, Nad Niemnem E.Orzeszkowej
 • Co to jest Stanisław Konarski Definicja Nauczyciel retoryki wrzym. Collegium Nazarenum (1727-29), w1740 założył wWarszawie Collegium Nobilium, wlatach 1750-55 przeprowadził gruntowną reformę szkolnictwa pijarów
 • Co to jest Sztuka Konceptualna Definicja azastosowana w1967 r. poprzez S. Le Witta (jednego znajwybitniejszych przedstawicieli minimal-artu). Rozwinęła się wdużej mierze dzięki działalności amer. marszanda S. Siegelauba
 • Co to jest Konflikt Definicja wpsychice bohatera, może dotyczyć konieczności wyboru pomiędzy celem amożliwym metodą jego realizacji (na przykład Konrad Wallenrod A. Mickiewicza) albo znaczną wartością. K
 • Co to jest Konfucjusz, właśc. Kong-Qin Definicja oficjalny filozof cesarskich Chin. Pochodził zKsięstwa Lu, którego kronikę, obejmującą l. 721-481 przed naszą erą, spisał wdziele Wiosny ijesienie. Jest autorem Księgi dokumentów
 • Co to jest Poezja Konkretna Definicja wizualny (czasem dźwiękowy) zapisany dzięki słowa sprowadzonego do funkcji znaku. Termin w1908 r. użyty poprzez E. Fenollosy, odegrał ważną rolę wkształtowaniu całej XX-w
 • Co to jest Konstruktywizm Definicja k. ustala się poglądy ipostawy bardzo zróżnicowane iodległe. Ujego podstaw leżała idea konstrukcji jako świadomego konstruowania przedstawienia plast. zzapożyczeniem przedmiotów
 • Co to jest Kontaminacja Definicja związku znaczeniowego, kontekstowego albo podobieństwa brzmieniowego. Świadomie użytkowane k. są zabiegiem charakteryzującym współczesną poezję, między innymi lingwizm M
 • Co to jest Urszula Kozioł Definicja poetyckim Gumowe klocki (1957). Kolejne tomy poetki to między innymi Wrytmie korzeni (1963), Smuga ipłomień (1965), Spis obecności (1967), Wrytmie słońca (1974), ten ostatni stał
 • Co to jest Kontekst Definicja występowania wyrazu, wpływający modyfikująco na jego funkcję semantyczną albo składniową, na przykład słowo klucz wk. klucz wiolinowy, klucz Dawidowy, powieść zkluczem, klucz do
 • Co to jest Tadeusz Konwicki Definicja Władza (1954), potem wydał kolejno powieści Rojsty (1956), Dziura wniebie (1959), Sennik współczesny (1963), Wniebowstąpienie (1967), Zwierzoczłekoupiór (1969), Kronika wypadków
 • Co to jest Trojański Koń Definicja wojny Greków iTrojan. Pozostawiony przed bramami Troi poprzez wycofujące się wojska greckie, okazał się doskonałym ich podstępem. Trojańczycy zlekceważyli ostrzeżenie Kasandry
 • Co to jest Mikołaj Kopernik Definicja iteologię, prawo wBolonii, aw latach 1501-3 zgłębiał medycynę na uniwersytecie wPadwie. Pracę doktorską zzakresu prawa kanonicznego obronił wFerrarze (1503). Tłumaczył zgreki na
 • Co to jest Kopia Definicja się muzea nie mając oryginału, kolekcjonerzy (zaznaczając, iż to jest kopia); k. wykonana poprzez autora nosi nazwę repliki. Zobacz także falsyfikat
 • Co to jest kultowy tekst, film, dzieło, przedstawiciel Definicja przykład Popiół idiament, k. powieść J. Andrzejewskiego i video k. A. Wajdy dla pokolenia lat 50. wPolsce; Samotność długodystansowca T. Richardsona, video k. wEuropie 1. połowy
 • Co to jest Sztuk Korespondencja Definicja iakcentowanie wynikają zprzeświadczenia ozasadniczej wspólnocie wszystkich sztuk; idea bliska romantykom, do rangi programowego postulatu podnieśli ją symboliści, na przykład
 • Co to jest Kosiński Jerzy, pseud. Joseph Novak Definicja iWesleyan. Stypendysta Fundacji Forda (1968) iAmerican Academy (1970), wlatach 1973-75 prezes amer. PEN Clubu. Popularność pośród czytelników imiędzynarodowej krytyki zyskał
 • Co to jest Juliusz Kossak Definicja imalował podróżując po Wołyniu, Podolu, Ukrainie - ztego okresu pochodzą sceny polowań, pejzaże (studnie, portrety koni, na przykład Konie na pastwisku). WParyżu uczył się
 • Co to jest Władysław Kuraszkiewicz Definicja Wrocławiu (od 1946) iPoznaniu (od 1950), członek PAN (od 1967). Jego liczne prace nauk. dotyczą historii idialektologii jęz. pol., między innymi Studia nad polskimi samogłoskami
 • Co to jest Krasicki Ignacy, kryptonim XBW Definicja znajbliższych współpracowników króla Stanisława Augusta wpierwszym okresie panowania, uczestnik obiadów czwartkowych. Artysta iwspółredaktor Monitora (1765-67), autor rocznika
 • Co to jest Milan Kundera Definicja druku w1968 r. w trakcie inwazji wojsk Układu Warszawskiego, przyjął obywatelstwo franc. (1980), kawaler Francuskiej Legii Narodowej, laureat wielu nagród, między innymi Prix
 • Co to jest Kraszewski Józef Ignacy, pseud. B. Bolesławita Definicja ipolit. - człowiek organizacja. Jego związki zpiórem rozpoczęły się bardzo inicjalnie, ponieważ już w1829 od powiastek, korespondencji ifelietonów pisanych do wielu gazet, których
 • Co to jest Marcin Kromer Definicja Włoszech (Padwa, Rzym, Bolonia, gdzie uzyskał doktorat), po powrocie do państwie (1545) był sekretarzem kancelarii królewskiej Zygmunta IStarego iZygmunta II Augusta. Po zgonu S
 • Co to jest Języka Poprawności Kryteria Definicja ikonstrukcji składn. Ustalone k.p.j. pozwalają określić zdarzenie jęz. z racji na jego przydatność funkcjonalną, zgodność zsystemem, zwyczajem społ.; służą kulturze jęz. ipolityce
 • Co to jest Masowa Kultura Definicja ogólnym - definicja odnoszące się do zjawisk sztuki irozrywki, wykonywanych poprzez rozpowszechnianie identycznych przekazów dzięki technicznych środków umożliwiających ich odbiór
 • Co to jest Literacka Krytyka Definicja recepcji poprzez wypowiedzi podlegające ocenie dzieła lit. ipostulujące określony typ twórczości. Zaistniała samodzielnie dzięki postępowi prasy lit. wczasach stanisławowskich
 • Co to jest Jerzy Krzysztoń Definicja poprzez Iran, Indie iAfrykę Wschodnią, w1948 wrócił do państwie. Debiutował opowiadaniami na łamach Tygodnika Powszechnego (1949). Redaktor wInstytucie Wydawniczym PAX, kierownik
 • Co to jest Julian Krzyżanowski Definicja Jorku, redaktor wielu pism literackich. Obiektem badań K. były całe epoki wdziejach lit. albo pojedynczy artysty, ztego zakresu wydał sporo pozycji, między innymi Od średniowiecza
 • Co to jest Zygmunt Kubiak Definicja 1956-59 współred. Tygodnika Powszechnego . Tłumaczył między innymi dzieła Homera, Sofoklesa, św. Augustyna, G.G. Byrona, J. Keatsa, W. Blakea, K. Kawafisa iinnych pisarzy
 • Co to jest Tadeusz Kubiak Definicja wWarszawie) i utworów dla dzieci imłodzieży. Debiutował zbiorem literaturze Wyraz pod żaglem (1948), wydał między innymi Ikaryjskie morze (1964), Piąta twarz Światowida (1966), Od
 • Co to jest Tadeusz Kulisiewicz Definicja indywidualny ekspresyjny styl, stworzył sporo prac graficznych tematycznie związanych ze sztuką ludową, zwł. góralską (na przykład Kobieta zróżańcem, Wieś wGorcach, cykle
 • Co to jest Języka Kultura Definicja jęz.; stopień praktycznych zdolności poprawnego używania jęz. wmowie ipiśmie; znajomość teoretyczna gramat. norm, mechanizmu, tendencji rozwojowych jęz., pokonywanie błędów jęz. i
 • Co to jest Maria Kuncewiczowa Definicja PEN Clubu wAnglii (1940-55), od 1956 wUSA, wykładała lit. pol. na uniwersytecie wChicago (1963-71). Po powrocie do Polski zamieszkała wKazimierzu n. Wisłą. Debiutowała tomem
 • Co to jest Jerzy Kuryłowicz Definicja akademii nauk iwielu instytutów (na przykład Institut de France) na całym świecie; dr h.c. między innymi Sorbony, uniwersytetów wChicago, Dublinie, Lige iUJ. Autor prac zwielu
 • Co to jest Kazimierz Karol Kurpiński Definicja wWarszawie (od 1810), dyrektor Opery wWarszawie (1824-40), pedagog wSzkole Śpiewu przy Teatrze Ogromnym wWarszawie, redaktor Tygodnika Muzycznego (1820-21), pierwszego czasopisma
 • Co to jest Kwadryga Definicja Bibrowskiego, S.R. Dobrowolskiego, W. Wernica; należeli do niej także między innymi A. Maliszewski, W. Sebyła, L. Szenwald, Z. Uniłowski. Na łamach K. publikowano zgodnie zhasłem

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Kwadryga, Kurpiński Karol Kazimierz, Kuryłowicz Jerzy, Kuncewiczowa Maria, Kultura Języka, Kulisiewicz Tadeusz, Kubiak Tadeusz, Kubiak Zygmunt, Krzyżanowski co to znaczy.

Słownik Kwadryga, Kurpiński Karol Kazimierz, Kuryłowicz Jerzy pisownia.