Pisownia język polski | słownik na F

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Wilhelm Feldman Definicja chociaż ważne znaczenie dla życia umysłowego Młodej Polski miał redagowany poprzez niego miesięcznik Krytyka (1900-14). W swych pracach dawał słowo fascynacjom lit. romantyczną i
 • Co to jest Felieton Definicja autora i autentyzm opisywanych wydarzeń; gat. popularyzowany poprzez prasę, radio i TV. Do znakomitych pol. felietonistów należał między innymi B. Prus, autor Kronik tygodniowych
 • Co to jest Alojzy Feliński Definicja Krzemienieckiego; autor hymnów rel. (między innymi Boże coś Polskę, 1816), tragedii Barbara Radziwiłłówna (wyst. 1817), uznanej za najwybitniejszy dramat klasycyzmu
 • Co to jest Federico Fellini Definicja Strada (nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji i Oscarem w 1954). Do znakomitych filmów F. należą Noce Cabirii (1957 Oscar) i Dolce vita (1960 nagroda w Cannes) - video posiadający
 • Co to jest Fenomenologia Definicja doświadczenia tego, co dane, fenomenów; opisowe rozpatrywanie zjawiska albo zespołu zjawisk w takiej postaci, w jakiej są dane w doświadczeniu poprzez uchwycenie i opis tego, co
 • Co to jest Festiwale Definicja reprezentujących określony nurt w sztuce albo będących przeglądem najlepszych spektakli, twórczości określonego twórcy. Pierwszy festiwal teatralny odbył się w 1864 r. w Monachium
 • Co to jest Jerzy Ficowski Definicja Debiutował wierszami Ołowiani żołnierze (1948). Autor między innymi prozy poetyckiej Czekanie na sen psa (1970); wierszy dla dzieci Wisła wpadła do Bałtyku; tłumacz oryginalnych
 • Co to jest Fluxus Definicja międzynarodowe ugrupowanie artystyczne powstałe w Niemczech w 1962 propagujące kontestacyjne i anarchistyczne działania interdyscyplinarne ze sztuką (sztuki piękne, muzyka, lit
 • Co to jest Henry Fielding Definicja Paluch Ogromny (1730), zasłynął jednak ciekawie budowaną powieścią. Właściwą twórczość zaczął od parodii najpopularniejszego wówczas wyciskacza łez , powieści S. Richardsona
 • Co to jest Ignacy Fik Definicja na łamach wielu czasopism, wydał zbiory wierszy: Kłamstwa lustra (1931), Przemiany (1932), Plakaty na murze (1936); pisał także powieści (Dobra noc, Powieść o prowincji) i szkice
 • Co to jest Genologia Filmu Definicja rodzajów lit. (tak zwany przyliterackie teorie dzieła filmowego prof. B. Lewickiego). Podział na gatunki związany jest z literaturoznawczą koncepcją gatunków i amer. tak zwany
 • Co to jest Filozofia Definicja światem przyrody, bytem, poznaniem i działaniem. Dociekania filozofów koncentrują się na próbach zgłębienia istoty bytu, sensu życia, zasad wartościowania. F. ma swój start w
 • Co to jest Genezyjska Filozofia Definicja ducha, ustalona poprzez J. Słowackiego w utworze mistycznym Genesis z Ducha. Postęp wszechrzeczy, zdaniem poety, to nieustanne dążenie do osiągania wyższego stopnia doskonałości
 • Co to jest Scott Francis Fitzgerald Definicja międzywojennego w stanach zjednoczonych ameryki, przedstawiciel tak zwany straconego pokolenia. Debiutował powieścią Po tej stronie raju (1920), gdzie ukazał rozterki i zagubienie
 • Co to jest Gustaw Flaubert Definicja Dążył do najwyższej doskonałości formy, jego twórczość uznano za przykład arcydzieła stylu. Początkowo bliski mu był romantyzm, prezentowany w młodzieńczych utworach o zabarwieniu
 • Co to jest Fleksja Definicja zaimków) i koniugację (odmianę czasowników); zespół form wykorzystywanych do oznaczania stosunków pomiędzy wyrazami w zdaniu. Występujące końcówki wyrażają kategorie fleks. i
 • Co to jest Stanisława Muskat Fleszarowa Definicja o morskiej potędze (1948); czasu okupacji dotyczą jej wspomnienia Pozwólcie nam krzyczeć (1957); życie mieszkańców Wybrzeża jest tematem trylogii Tak trzymać (cz. 1-3, 1974-77
 • Co to jest Folklor Definicja przysłowia i zwyczaje, obrzędy, a również twórczość artystyczna, stroje, zdobnictwo. F. zajmują się folklorystyka, etnografia i antropologia badająca kulturowe podłoże mitów
 • Co to jest Podawcze Formy Definicja przedmiotów świata przedstawionego. W utworze epickim wyróżnić można następujące f.p.: narrację - z opowiadaniem służącym przedstawieniu zdarzeń i opisem służącym prezentacji
 • Co to jest France Anatol, właśc. François A. Thibault Definicja z mistrzów franc. prozy. Za poglądy pacyfistyczne i przynależność do Francuskiej Partii Komunistycznej oceniany nieprzychylnie, w życiu i twórczości przejawiał skłonność do
 • Co to jest Franciszek z Asyżu św., właśc. Giovanni Bernardone Definicja do miłości bliźniego i natury, radości życia, postawy dobrowolnego ubóstwa, pokuty; swój czas poświęcał chorym z przytułku, jako pustelnik służył ubogim pod Asyżem. W 1210 zał
 • Co to jest Fala Nowa Francuska Definicja Cechy: odejście od tradycyjnej fabuły na rzecz wyrafinowanej formy otwartej, przewaga plenerów i scenerii naturalnej, skłonność do łamania konwencji widowiska, aluzje do
 • Co to jest Maksymilian Andrzej Fredro Definicja hist. Dzieje narodu polskiego pod Henrykiem Walezyuszem (1652), Kobierców królów (1660), cyklu emblematów, symbolicznych wizerunków idealnego władcy Okruchy uwag i pism o pokoju i
 • Co to jest Sigmund Freud Definicja kategorii psychoanalizy (między innymi cenzury wewnętrznej, pracy snu) przedstawił w dziele Wyjaśnienie marzeń sennych (1900). F. uważał, iż jego koncepcja ma trzy odniesienia
 • Co to jest Max Frisch Definicja Już we inicjalnych dziennikach Tagenbuch 1946-49 (1950) potępia faszyzm, w dramatach Chiński mur (1947) i Biedermann i podpalacze (1953) sprzeciwia się wszelkim formom
 • Co to jest Carlos Fuentes Definicja opowiadań Zamaskowane dni (1954). Wkrótce ukazała się jego pierwsza powieść Kraina najczystszego powietrza (1958) ukazująca porewolucyjny obraz społeczeństwa Meksyku. Akcenty społ
 • Co to jest Języka Funkcje Definicja morfemy, wyrazy, zdania. Język spełnia funkcję komunikatywną, ekspresywną, fatyczną, impresywną, magiczną, poetycką, poznawczą, reprezentatywną. F. ekspresywna - nadawca wyraża
 • Co to jest Literaturze W Futuryzm Definicja Aktu założycielskiego i manifestu futuryzmu 1909 r.), rozwinął się w Rosji od 1912 r. (W. Majakowski, W. Chlebnikow - kubofuturyzm). W Polsce w latach 1917-22 działał w Krakowie
 • Co to jest Aleksander Fredro Definicja Moskwę (1812), bitew pod Dreznem, Lipskiem, Hanau (1813-14), odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari (1812) i Legią Honorową (1814). W rodzinnym majątku pod Lwowem (Jatwięgi
 • Co to jest Literaturze W Folklor Definicja serbska, fińska Kalewala, balladowy nurt epiki, pieśni. W lit. pol. f. jako motyw tradycji ludowej pojawił się w Pieśni świętojańskiej o Sobótce J. Kochanowskiego, także w 1544 r
 • Co to jest Filmoteka Definicja filmy i materiały dotyczące hist. sztuki filmowej (na przykład scenopisy, scenariusze, projekty dekoracji, kostiumów, plakaty, fotografie, czasopisma), na przykład Filmoteka
 • Co to jest Język Filmu Definicja kadr - pojedyncza klatka filmowa (około 1/24 sek.), cząstka skomponowanego plastycznie ruchomego obrazu. Sposób komponowania kadru wywodzi się z klasycznego malarstwa i kieruje
 • Co to jest Literacka Fikcja Definicja rzeczywistości. F.l. istnieje z wyjątkiem światopoglądu autora, kategorii estetycznych, reguł lit. kompozycji; stanowi podstawę, sedno, wskaźnik literackości dzieła
 • Co to jest Nowożytna Filologia Definicja polonistyka), f. rosyjska (rusycystyka), f. słowiańska (slawistyka), f. romańska (romanistyka), f. bałkańska (bałkanistyka), f. orientalna (orientalistyka
 • Co to jest Marta Fik Definicja i warszawskiej PWST. Wyróżniała się erudycją, niezależnością i bezkompromisowością sądów, widzeniem spraw teatru przez szeroki kontekst kulturowy i społ. W Kulturze Niezależnej
 • Co to jest Formizm Definicja ekspresjonizmowi, futuryzmowi; był jedną z dwu, w okolicy unizmu, oryginalnie pol. formacji awangardowych. Formiści, do których należeli między innymi A. i Z. Pronaszkowie, T
 • Co to jest Fortuna Definicja zawiązanymi oczyma i rogiem obfitości w jednej, a sterem w drugiej ręce, regularnie umieszczana na kuli albo kole; ulubiony temat literaturze, malarstwa, rzeźby etc
 • Co to jest Frazeologizm Definicja piętkę, zdolny leń, pić na umór. Źródła f. przenikają do jęz. pol. z mitologii, Biblii, historii, lit., ludowych przysłów, z jęz. potocznego, na przykład hiobowe wieści
 • Co to jest Fragmentaryzm Definicja odrzucających złożone formy narracyjne, potrzebę ekspresji; poeta eksponuje fragment, szkic jako główne wyznaczniki wartości estetycznych dzieła lit.; regularnie przekazuje
 • Co to jest Falsyfikat Definicja element naśladujący dzieło artystyczne, pozorujący autentyczność w celu zastosowania (na przykład sprzedaży) jako oryginału. Kopia dzieła nie jest f
 • Co to jest Literatury Filozofia Definicja traktującą o wartościach. R. Ingarden w swej publikacji O dziele literackim uznał, iż f.l. i edukacja o poezji są dyscyplinami wzajemnie się uzupełniającymi
 • Co to jest Słowotwórcza Formacja Definicja poszczególne części, tzn. podstawę słowotwórczą i formanty, na przykład dom - domowy, marzyciel - marzycielski, piec - piekarz, kawa - kawiarnia
 • Co to jest Fonologia Definicja dział edukacji o jęz. zajmujący się badaniem dźwięków pod kątem ich funkcji w procesie komunikacji jęz.; obiektem badań f. są fonemy i ich wzajemne powiązania w systemie danego jęz
 • Co to jest Klasyczna Filologia Definicja część wykształcenia humanistycznego, również specjalność badawcza. Ideał kultury spopularyzowany poprzez klasycyzm; fundament europ. kultury i cywilizacji śródziemnomorskiej. W
 • Co to jest Figliki Definicja zabawne postacie i sytuacje zazwyczaj z życia szlachty. Zestaw powyżej 200 ośmiowersowych utworów M. Reja, wydanych wspólnie ze Źwierzyńcem, nosi tytuł Figliki (1562
 • Co to jest Fatum Definicja nieuchronna wola bogów, siła wyznaczająca bieg zdarzeń, na który człowiek nie ma żadnego wpływu, los. Tragedie Sofoklesa utrwaliły w lit. sytuacja rodu Edypa, nad którym ciążyło f
 • Co to jest Faleński Felicjan Medard, pseud. Felicjan Definicja Debiutował tomikiem Kwiaty i kolce (1856). Autor nastrojowych ballad, refleksyjnych liryków inspirowanych przyrodą tatrzańską, epigramatycznych przypowieści i sentencji, dramatów
 • Co to jest Dokument Fabularyzowany Definicja Rok Franka W. K. Karabasza; video fabularny, gdzie występują autentyczni bohaterzy zdarzeń, na przykład Pierwsza miłość K. Kieślowskiego; także video fabularny oparty na
 • Co to jest Facecja Definicja regularnie o zabarwieniu satyrycznym i moralizatorskim; gat. dostępny w renesansowej Italii, w Polsce uprawiany poprzez między innymi M. Reja (Facecje polskie, 1570, Figliki, 1568
 • Co to jest Facsimile Definicja mapy, pieczęci, rysunku; 2) pieczątka z podpisem imitowanym stosowana zamiast podpisu odręcznego
 • Co to jest Faust Definicja zaprzedał duszę diabłu; znak dążenia człowieka do wiedzy i szczęścia. Prototypem F. była autentyczna postać niem. wędrownego lekarza, astrologa, maga o imieniu Johannes Faust
 • Co to jest Henri Latour Fantin Definicja artysta obrazów z kwiatami. W najwyższym stopniu znany jest jego portret zbiorowy W hołdzie Delacroix, na którym przedstawił między innymi J. Whistlera, E. Maneta, Ch. Baudelairea
 • Co to jest fenomenologia w badaniach literackich Definicja jednostkowy fenomen, stosując w badaniach lit. metodę szczegółowego opisu. Wyróżniał w dziele pojedyncze warstwy, przedmioty, wiążąc je w harmonijną całość, określając ich wartość
 • Co to jest Fidiasz Definicja monumentalnych posągów gr. bogów; kierował przebudową świątyń na ateńskim Akropolu, był autorem jednego z 7 cudów świata - posągu kultowego Zeusa Olimpijskiego wykonanego w
 • Co to jest Kornel Filipowicz Definicja pol. PEN Clubu. Zadebiutował tomem opowiadań Krajobraz niewzruszony (1947), gdzie z uczuciowym dystansem, lecz także i sporą skrupulatnością analizował okupacyjne przeżycia
 • Co to jest Filipika Definicja pochodzi od politycznych mów w obronie Aten Demostenesa, nazwanych Filipikami, a skierowanych przeciw Filipowi Macedońskiemu. Tak nazwał także swoich 14 mów przeciw Antoniuszowi
 • Co to jest Arkady Fiedler Definicja prawie do końca życia, zwiedził chyba wszystkie ciekawe miejsca na ziemi. Zadebiutował cyklem poetyckim Czerwone światło ogniska (1917) na łamach pisma Zdrój . Pierwsza podręcznik
 • Co to jest Retoryczne Figury Definicja jasność, patos, ornamentyka) albo walorów sugestywności. Sklasyfikowane poprzez antyczną retorykę i gramatykę i poetykę i określone poprzez właściwości języka poetyckiego
 • Co to jest Film Definicja złudzenie ruchu. Bywają różne nośniki materialne i sposób zapisu obrazów (taśma filmowa, magnetyczna, płyta wizyjna, pamięć komputerowa i tym podobne). Zawsze jednak fundamentem f
 • Co to jest Socjalistyczny Realizm Filmowy Definicja schematycznych wzorów ukazywały konflikty klasowe, starcia między pozytywnymi i negatywnymi bohaterami; rozgrywały się w scenerii miejsko-przemysłowej (Niedaleko Warszawy M
 • Co to jest Film Definicja dramatu), który opowiada o zdarzeniach przeważnie fikcyjnych, w układzie przyczynowo-skutkowym, elementem łączącym wydarzenia, a zarazem motorem akcji są postacie bohaterów; f
 • Co to jest Komedia Filmowa Definicja k. wykształciła sporo odmian gatunkowych; w jej skład wchodzą burleska, czarna komedia, farsa filmowa, groteska filmowa i komediodramat - gat. złączający pierwiastki tragizmu i
 • Co to jest Filologia Definicja przed naszą erą), w Aleksandrii i Pergamonie; prekursorem f. jako dyscypliny nauk. jest Arystoteles (Poetyka i Retoryka). Odrodziła się w kulturze europ. renesansu, rozwijała się
 • Co to jest Filareci I Filomaci Definicja Jeżowski, A. Mickiewicz, T. Zan, O. Pietraszkiewicz, E. Połuszyński, B. Suchecki); miał charakter koła naukowego, młodzież czytała swoje oryginalne utwory lit., tłumaczenia
 • Co to jest George James Frazer Definicja antropologii społ. na uniwersytecie w Liverpoolu, autor znakomitych, nowatorskich prac z dziedziny religii pierwotnych, etnologii i antropologii kultury, zwł. książki Złota gałąź
 • Co to jest Dialogiczna Filozofia Definicja współcz. coraz większe znaczenie w filozofii, pedagogice, poezji, socjologii i w innych naukach. Inspiracje do jej stworzenia były dwojakie - z jednej strony była reakcją na
 • Co to jest Kultury Filozofia Definicja o charakterze społ.-polit. i intelektualno-światopoglądowym, związany zarówno z kształtowaniem nowych porządków społ., jak kryzysem wartości. Wyodrębnienie nauk humanistycznych
 • Co to jest Nauki Filozofia Definicja edukacji, jej języku i rozwoju. Występuje również w dziedzinie epistemologii, metodologii nauk empirycznych, naukoznawstwa, filozofii przyrody. F.n. początkowo zajmowała się
 • Co to jest Theodor Fontane Definicja teatralny. Twórczość zaczął od utworów poetyckich (1851), w dalszym ciągu ukazały się Ballady (1861) wzorowane na balladach z angielskiego:-szkockich. Dysponując wielkim
 • Co to jest Fonem Definicja wypowiedziach poprzez głoski i dająca się określić tylko w ramach określonego jęz.; stanowi konieczny składnik budowy wyrazu, na przykład wyrazy mól i ból mają odmienne fonemy
 • Co to jest Dario Fo Definicja radykalną lewicą, jest artystą pisanych w dialekcie mediolańskim tekstów dla opery buffo, które wywodzą się z tradycji lit. mówionej; artysta czarnej komedii (między innymi
 • Co to jest Fonetyka Definicja głosek, akcentu i tonacji; wymową, artykulacją głosek, zasobem i systemem głosek w jęz. F. dzieli się na opisową, historyczną, funkcjonalną, eksperymentalną
 • Co to jest Florentczyk Franciszek Definicja jego dzieł odznacza się realizacja projektu dziedzińca wawelskiego z trzema kondygnacjami krużganków. Monumentalna budowla dzięki wspaniałym proporcjom i harmonijnemu
 • Co to jest Fotografia Definicja zależności od metody naświetlania, rodzaju napromieniowania i rodzaju powierzchni odznacza się na przykład luksografię, radiografię, defektoskopię, autoradiografię i in. Powstała
 • Co to jest Jean Fouquet Definicja ilustracji książkowych, na przykład Ogromne kroniki królów Francji, gdzie zastosował nowy rodzaj przedstawienia scen dramatycznych, wielofiguralnych, dynamicznych kompozycji. Był
 • Co to jest Fowizm Definicja fowiści rezygnowali z realistycznych przedstawień, stosowali syntetyczny rysunek na granicy deformacji, barwy czyste, ostre, kontrastowe; tworzyli obrazy z płaskich barwnych plam
 • Co to jest Francesca Piero della, właśc. Piero di Benedetto dei Franceschi Definicja czerpał inspiracje także z prac Masaccia, Fra Angelica, koncepcje zaś teoretyczne L.B. Albertiego dotyczące perspektywy znalazły pełne odzwierciedlenie w geometrycznej
 • Co to jest Literaturze W Franciszkanizm Definicja biografii, twórczości i ikonografii św. Franciszka z Asyżu; tworzy portret człowieka ubogiego i świętego, głosiciela miłości, pokory, przebaczenia i buntownika, który odrzucił
 • Co to jest Filmowa Awangarda Francuska Definicja tradycjonalizmu, niekomercyjność i antyprofesjonalizm. F.a.f. była pewnego rodzaju laboratorium kina , obiektem jej zainteresowań było tworzywo i język obrazu filmowego, a nie
 • Co to jest Fraszka Definicja ustalenia frasca, co znaczy osoby i rzeczy niewiele istotne, językowe drobiazgi, na gruncie pol. genezy f. można upatrywać w rubasznej humorystyce Figlików M. Reja. W lit. pol
 • Co to jest Fraza Definicja konwencjonalny, na przykład być czy mieć, klepać biedę, mydlić oczy; występują f. proste, na przykład Księżyc zachodzi, i f. złożone, na przykład Nie ma tego złego, co aby na
 • Co to jest Frazeologia Definicja skonwencjonalizowanych w różnym stopniu. Frazeologiczne związki przybierają różne formy odmiany, w zależności od roli w wypowiedzi, na przykład Jan wywiódł Piotra w pole / Piotr
 • Co to jest Fresk Definicja farbami mieszanymi z wodą (w XIV w. we Włoszech stosowano deszczówkę); farby, które wiążąc się z tynkiem odznaczały się niezwykłą trwałością; metoda użytkowana we Włoszech od XIV
 • Co to jest Romantyczny Frenetyzm Definicja okropności, scen okrucieństwa, czasem zbrodni. Do romantyzmu przeniknął z tak zwany powieści gotyckiej, aktualny także w twórczości markiza de Sade. Bohaterzy tego typu utworów
 • Co to jest Dawid Caspar Friedrich Definicja Twórca o ogromnej perfekcji technicznej i niezwykłej zdolności przekształcania w sugestywny obraz refleksji nad przyrodą i człowiekiem. Jego obrazy miały charakter symboliczny i
 • Co to jest Andrzej Modrzewski Frycz Definicja reformatora i humanisty prymasa J. Łaskiego, od 1547 objął posadę sekretarza króla Zygmunta Augusta, którego list żelazny uchronił go przed represjami ze strony Kościoła między
 • Co to jest Literackiego Dzieła Funkcja Definicja d.l. niewątpliwie nadrzędna jest funkcja estetyczna, której realizacji służy selekcja przedmiotów świata przedstawionego, kompozycja i dobór środków jęz.-stylist. Pozostaje ona w
 • Co to jest Teatr Futurystyczny Definicja manifestach F.T. Marinettiego (Teatr Music-Hallu, Teatr futurystyczny syntetyczny, Teatr Zaskoczenia), E. Prampoliniego (Scenografia futurystyczna), F. Azariego (Futurystyczny
 • Co to jest Funkcjonalizm Definicja zaspokajająca potrzeby człowieka jest nadrzędna wobec konstrukcji, materiałów i estetyki. Tezą f. jest idea tak zwany czystej architektury, wolnej od wszelkich cech subiektywnych
 • Co to jest Futuryzm Definicja cywilizację współcz. i jej osiągnięcia techniczne. Zapoczątkowany w 1909 r. poprzez poetę F. Marinettiego, który ogłosił w manifeście upadek sztuki przeszłości i narodziny nowej
 • Co to jest Fantastyka Definicja rzeczywistości; neguje ustalony porządek i związki przyczynowo-skutkowe na rzecz nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych wydarzeń związanych z kreowaniem fikcji lit. w dziele. F
 • Co to jest Fabuła Definicja stanowić samodzielny obiekt - epizody, rozgrywać się przed akcją ( prolog) albo po jej zakończeniu ( epilog). Zdarzenia układają się w jednorodne ciągi przyczynowo-skutkowe
 • Co to jest Julian Fałat Definicja Akademię Sztuk Pięknych, był jej pierwszym rektorem. Razem z W. Kossakiem na zaproszenie cesarza Wilhelma II malował w Berlinie panoramę Przejście poprzez Berezynę. Przyniosły mu
 • Co to jest Fantasy Definicja legend, poematów rycerskich, powieści przygodowej, awanturniczej. Dominują strukturalne i genetyczne związki z baśnią. Akcja f. rozgrywa się w świecie alternatywnym, w realiach
 • Co to jest Fantazja Definicja mogący nawiązywać do innych form muzycznych albo będący rezultatem ich krzyżowania się (na przykład w renesansie, baroku f. nawiązywała do ricercaru, capriccia, w klasycyzmie na
 • Co to jest Farsa Definicja groteską, grą słów, gdzie prezentowany konflikt ma niewielkie znaczenie. Początki tego gat. zarysowały się już w komediach Arystofanesa. Źródłem f. były jednak średniowieczne
 • Co to jest Fatalizm Definicja człowiek nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. F. odnaleźć można już w antycznej personifikacji Ananke albo pojęciu fatum, również w doktrynie stoików i religii chrześcijańskiej
 • Co to jest William Faulkner Definicja nowatorskich rozwiązań do prozy swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1949). Jego twórczość to w pierwszej kolejności lit. rekonstrukcja dziejów fikcyjnej krainy o nazwie

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Faulkner William, Fatalizm, Farsa, Fantazja, Fantasy, Fałat Julian, Fabuła, Fantastyka, Futuryzm, Funkcjonalizm, Futurystyczny Teatr, Funkcja Dzieła co to znaczy.

Słownik Faulkner William, Fatalizm, Farsa, Fantazja, Fantasy, Fałat pisownia.