Czy przydatne?

Słownik Heisenberga Nieoznaczoności Zasada

Co oznacza ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA: Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, Iż nie jest możliwy jednoczesny precyzyjny pomiar położenia cząstki i jej pędu, co zapisujemy: gdzie Δx i Δp oznaczają adekwatnie nieokreśloność położenia i pędu. Jeżeli iloczyn tych dwóch nieokreśloności jest stały, to oznacza, Iż im dokładniej jest określony pęd cząstki (szybkość), tym mniej precyzyjnie wiemy, jakie wtedy było jej położenie i odwrotnie. Wynika z tego, Iż mikrocząstka nigdy nie będzie w stanie, gdzie miałaby równocześnie precyzyjnie określone położenie i pęd. Podobna nieokreśloność dotyczy energii E i czasu t: Im dokładniej zmierzymy energię cząstki, tym mniej precyzyjnie wiemy, w jakim czasie cząstka tę energię miała. Mikrocząstka nigdy nie będzie w stanie, gdzie jej energię można byłoby wyznaczyć w dowolnie krótkim czasie. Zasada Heisenberga wyznacza granicę, po przekroczeniu której nie jest możliwe wykorzystywanie pojęć fizyki klasycznej. Przykład:by obserwować ruch tak małej cząstki, jaką jest proton, trzeba go oświetlić światłem o adekwatnie małej długości fali. Gdyż krótkie fale mają sporą częstotliwość, to fotony tego światła mają sporą energię i zderzając się z protonem tak bardzo zaburzają jego ruch, Iż nie możemy określić jego położenia. Zakładając, Iż szybkość protonu wyznaczono z dokładnością Δv=5⋅10−2 m/s,możemy wyznaczyć min. wątpliwość pomiaru położenia protonu z zasady Heisenberga:Obliczona nieokreśloność położenia protonu jest ok. 600 mln razy większa od rozmiaru samego protonu. W tej sytuacji mówienie o torze protonu jest pozbawione sensu i dlatego w tym przypadku nie możemy użytkować pojęć fizyki klasycznej

Czym jest Zasada nieoznaczoności znaczenie w Słownik fizyka Z .