Czy przydatne?

Słownik Wodoru Atomu Widmo

Co oznacza WIDMO ATOMU WODORU: Widmo jest rozkładem promieniowania elektromagnetycznego na zestaw elementarnych fal o różnej długości. Opierając się na analizy widma można badać różne substancje w celu identyfikacji pierwiastków, które się w nich znajdują. To jest możliwe dlatego,iż atom każdego pierwiastka z racji na własną budowę może emitować albo absorbować fale elektromagnetyczne charakterystyczne tylko dla niego. Widmo emisyjne atomu danego pierwiastka to zestaw fal elektromagnetycznych o ustalonych długościach wysyłanych prze zatom tego pierwiastka w trakcie przejść elektronu z wyższych poziomów energetycznych na niższe. Przykład takiego widma przedstawiony jest na rys.12.2. To jest widmo liniowe wysyłane poprzez zmuszone do świecenia atomy baru. Widmo absorpcyjne danego pierwiastka powstaje wtedy, gdy na drodze promieniowania elektromagnetycznego o widmie ciągłym znajdzie się substancja (na przykład wodór w stanie gazowym) pochłaniająca promieniowanie powodując, Iż widmo pochodzące od źródła pozbawione zostaje tych długości fal, które pochłonięte zostały poprzez ciało. Widma dzielimy na następujące rodzaje: widma liniowe wysyłane poprzez pojedyncze atomy określonego pierwiastka – takie widmo uzyskujemy badając dany pierwiastek w stanie gazowym, pod niskim ciśnieniem, widma pasmowe wysyłane poprzez całe cząsteczki związków chemicznych, widma ciągłe wysyłane poprzez ciała stałe i ciekłe i gazy pod sporym ciśnieniem. Widmo atomu wodoru tak samo jak widmo określające pojedyncze atomy każdego innego pierwiastka jest widmem liniowym. Długość fali każdej z linii widma atomu wodoru da się obliczyć z następującego wzoru: gdzie R – jest stałą Rydberga równą 1097,37 1/m, m to powłoka, na którą przeskoczył elektron, n to powłoka, z której przeskoczył elektron, λ – długość fali. W widmie wodoru wyróżnić można 3 fundamentalne serie, które powiązane są z przejściami elektronu między ustalonymi orbitami: Seria Laymana związana jest z przeskokami elektronu na powłokę fundamentalną z wyższych powłok. Seria ta należy do zakresu widma rentgenowskiego (dla tej serii m = 1, a n = 2, 3, 4, ...). Seria Balmera związana jest z przeskokami elektronu na drugą powłokę z powłok wyższych. Seria ta należy do zakresu widma widzialnego(dla tej serii m = 2,a n = 3, 4, 5, ...). Seria Parshena związana jest z przeskokami elektronu na trzecią powłokę z powłok wyższych (dla tej serii m = 3, a n = 4, 5, 6, ...)

Czym jest Widmo atomu wodoru znaczenie w Słownik fizyka W .