Słownik z fizyki na R

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Równanie fali harmonicznej kulistej Znaczenie gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w chwili t znajduje się w odległości r od źródła
 • Definicja Prosty Harmoniczny Ruch Znaczenie zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną do wychylenia z położenia równowagi. Taką siłą może być przykładowo siła sprężystości sprężyny F
 • Definicja Rozpad promieniotwórczy i promieniowanie jądrowe Znaczenie Są nimi głównie jądra ciężkie, dla których Z > 82. Zbyt duża liczba neutronów w takich jądrach powoduje, że rozpadają się one na jądra innego pierwiastka i na cząstkę
 • Definicja Rezonans Znaczenie jest spełniony, to amplituda drgań wymuszonych przyjmuje maksymalną wartość równą: Gdy nie występuje tłumienie drgań, wtedy do powyższych wzorów wstawiamy β = 0 i zauważamy,że
 • Definicja Równania opisujące drgania wymuszone Znaczenie ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F(t)=F0. F0 – to maksymalna wartość siły wymuszającej. Zależność
 • Definicja Clapeyrona Równanie Znaczenie które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, że znajduje się on pod ciśnieniem atmosferycznym (1013 hPa) i zajmuje objętość 0,0224 m3.Rozwiązanie:Tlen w
 • Definicja Einsteina Równanie Znaczenie uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, całkowicie zgodny z doświadczeniem, podał Einstein w postaci wzoru: Ef = W + EK czyli Za wyjaśnienie
 • Definicja Równanie fali harmonicznej płaskiej Znaczenie gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w chwili t znajduje się w odległości x od źródła fali
 • Definicja Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu Znaczenie przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako stosunek przyrostu szybkości kątowej do czasu, w jakim ten przyrost
 • Definicja Rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie Znaczenie rozpada się na proton i elektron. Elektron zostaje wyrzucony poza jądro,a proton pozostaje w jądrze, co powoduje, że przekształca się ono w jądro innego pierwiastka o liczbie
 • Definicja Atomowego Jądra Rozszczepienie Znaczenie zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują wielką szybkość i tym samym ogromną energię kinetyczną. W tym procesie emitowane są
 • Definicja Rozszerzający się Wszechświat i prawo Hubble'a Znaczenie oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest efekt Dopplera, który astronomowie obserwują w odniesieniu do fal elektromagnetycznych wysyłanych
 • Definicja Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym Znaczenie skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym. Pod wpływem siły pola elektrycznego (F=q⋅E) cząstka odchyla się od
 • Definicja Opóźniony Jednostajnie Ruch Znaczenie początkowa. Zatem wartość Δv= v−v0 < 0. Oznacza to, że wektor opóźnienia w każdej chwili ma zwrot przeciwny do zwrotu wektora prędkości, gdy tymczasem wektor przyspieszenia (w
 • Definicja Przyspieszony Jednostajnie Ruch Znaczenie są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem
 • Definicja Ruch jednostajny po okręgu Znaczenie W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości zmienia kierunek i zwrot lecz jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r oznacza promień okręgu, a T okres
 • Definicja Prostoliniowy Jednostajny Ruch Znaczenie const. Oznacza to, że wektor prędkości w czasie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać się po linii prostej bez zmiany zwrotu. Ponieważ w takim
 • Definicja Obrotowy Ruch Znaczenie obrotu. Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły pozostające w spoczynku podczas obrotu. W ruchu obrotowym wszystkie punkty bryły mają taką samą szybkość kątową ω i różne

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Ruch Obrotowy, Ruch Jednostajny Prostoliniowy, Ruch Jednostajny Po Okręgu, Ruch Jednostajnie Przyspieszony, Ruch Jednostajnie Opóźniony, Ruch Cząstki znaczenie.

Co to jest Ruch Obrotowy, Ruch Jednostajny Prostoliniowy, Ruch słownik.