Tanie ubezpieczenie:

 • Ochrona ubezpieczeniowa » Ochrona, jaką gwarantuje zakład ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę
 • Proces inwestycyjny » Proces obejmujący zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu inwestycji do portfela funduszu, poprzedzone analizami makroekonomicznymi, fundamentalnymi oraz portfelowymi
 • Agent ubezpieczeniowy » Pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za wykonane czynności agent otrzymuje wynagrodzenie - prowizję
 • Przejęcie opłacania składki » Zgodnie z warunkami umowy przejmuje obowiązek opłacania składek od momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do końca okresu ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia » Kwota, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie lub zdolność do pracy ubezpieczonego

Motywy literackie:

 • Motyw naprawy państwa » Naprawa państwa - Koncepcje zawarte w publicystyce, filozafii i literaturze, zmierzające do wskazania niedomogów w funkcjonowaniu państwa oraz propozycje zmian. Platon - "Państwo"
 • Motyw snu » Motyw snu:Literatura:Biblia (sen faraona o 7 krowach tłustych i chudych)Mitologia (Hypnos,Orfeusz)Pieśń o RolandzieSen nocy letniej - W. SzekspirDo snu, Tren XIX (Sen)- J
 • Motyw mieszczaństwa » Mieszczaństwo:Mieszczaństwo-Mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w inny
 • Motyw idealizmu, idealisty » Motyw idealizmu, idealisty:Literatura:MitologiaBukoliki - WergiliuszPieśń o RolandzieLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyKwiatki św. Franciszkakronika polska - Gall
 • Motyw teatr mundi » Teatr mundi (teatr świata) - Koncepcja przypisywana Platonowi zakłada, że świat został stworzony przez istotę wyższą (Demiurgosa), która jest jednocześnie reżyserem dziejących się

Język polski:

 • oratorstwo » wymowa, gatunek twórczości jęz. obejmujący wypowiedzi przeznaczone do publicznego wygłaszania. Wstarożytności występowały trzy odmiany o.: mowy sądowe - oskarżycielskie iobrończe
 • wodewil » lekkie rozrywkowe widowisko sceniczne pokrewne komedii ifarsie, zawierające liczne elementy muzyczne, taneczne, zrozbudowanym ruchem wspecjalnie zaaranżowanej przestrzeni
 • antyutopia » utopia negatywna; zwykle utwór fabularny przedstawiający nadmiernie zorganizowaną społeczność przyszłości, rządzoną przez dyktaturę, kontrolowaną przez totalitaryzm niszczący wolę
 • stylistyczne środki językowe » podstawa stylu artystycznego konkretnego lirycznego utworu lit. Wśród nich wyróżniamy: fonetyczne, np. instrumentacja głoskowa (eufonia), onomatopeja, rym, rytm; morfologiczne, np
 • Achilles » syn Peleusa i bogini morskiej Tetydy. Matka, chcąc zapewnić mu nieśmiertelność, zanurzyła go w wodach Styksu. Nieodporna na ciosy pozostała tylko zakryta jej ręką pięta A. By

Fizyka:

 • Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym » Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t2: Na wykresie taka zależność ma kształt paraboli o
 • Całkowity opór w obwodach prądu przemiennego: RC, RL, RLC » Obwód RL Obwód RC Opór omowy związany z opornikiem R. Opór omowy związany z opornikiem R. Opór indukcyjny związany z cewką: RL = ωL.ω – częstość kołowa prądu płynącego przez obwód
 • Stan równowagi termodynamicznej » Stan równowagi termodynamicznej to stan, w którym nie zachodzi wymiana energii między układem a otoczeniem. Dwa układy, które nie są od siebie cieplnie odizolowane, znajdują się w
 • Fale akustyczne » Fale akustyczne są podłużnymi falami mechanicznymi, które mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zaburzenie będące falą akustyczną polega na chwilowych zmianach
 • Efekt Dopplera » Efekt Dopplera występuje wtedy, gdy źródło fali jest w ruchu względem obserwatora. Polega on na tym, że w zależności od tego, czy źródło fali zbliża się do obserwatora czy oddala

Pojęcia BHP:

 • PRZECIWOGIEŃ - gaszenie pożarów przestrzennych lasów,upraw itp. przez zapalenie
 • STANOWISKO GAŚNICZE OSŁONIĘTE - stanowisko bojowe, na którym ratownik pracuje za zasłoną chroniącą go
 • ROZPOZNANIE RATOWNICZE - działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia
 • RZAZ - szczelina powstająca w drewnie wskutek częściowego przepiłowania piłą
 • EMULSJA - stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, np. oleju w wodzie
Geografia:
 • TOKUYAMA » m. w Japonii, w pd.-zach. części wyspy Honsiu, nad Wewnętrznym M. Japońskim; 104 tys. mieszk.; port handlowy; przem. cementowy, rafineryjny, chemiczny
 • SAINT JOHN » rz. w USA (Maine) i Kanadzie (Nowy Brunszwik); dł. 724 km; wypływa w Appalachach; uchodzi do zat. Fundy (O. Atlantycki); przepływa przez m. Fredericton
 • BRISBANE » m. w Australii, nad zat. Mereton (M. Koralowe); 1,5 mln mieszk.; stol. stanu Queensland; port lotniczy; przem. taboru kolejowego, chemiczny, cukierniczy; zał. 1824
 • SALZBURG » m. w zach. Austrii, nad rz. Salzach, przy granicy z Niemcami; 147 tys. mieszk.; przem. chemiczny, drzewny, spożywczy; ośr. turystyczny; uzdrowisko; zabytkowe budowle
 • KONGO » Zair, Zaire; rz. w Demokratycznej Rep. Konga; dł. 4320 km; w dolnym biegu stanowi granicę z Kongiem i Angolą; w górnym biegu - Lualaba; wypływa w górach Mitumba; uchodzi