Tanie ubezpieczenie:

 • Blokada rejestru w funduszu inwestycyjnym » Założona przez właściciela rejestru lub jego pełnomocnika deklaracja powstrzymania się od dokonywania określonych działań na rejestrze (np. odkupienia jednostek uczestnictwa)
 • Certyfikat inwestycyjny » Odpowiednik jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują ograniczoną liczbę udziałów (stąd określenie: zamknięte) w formie publicznej
 • Zakres ubezpieczenia » Np. trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, dożycie końca okresu ubezpieczenia, śmierć w okresie trwania ubezpieczenia
 • Dywersyfikacja » Urozmaicenie i rozszerzenie działalności inwestycyjnej na różne dziedziny w celu zminimalizowania ewentualnych strat
 • Aktywa Funduszu » Mienie funduszu, obejmujące środki z tytułu wpłat uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw

Motywy literackie:

 • Motyw patriotyzmu » Motyw patriotyzmu:Literatura:Rzecz to piękna - TyrteuszPieśń o spustoszeniu Podola, O cnocie, O dobrej sławie - J. KochanowskiKonrad Wallenrod, Śmierć pułkownika, Reduta Ordona
 • Motyw axis mundi » Motyw axis mundi:Axis mundi - oś świata, pępek świata.Literatura:BibliaPan Tadeusz - A. MickiewiczChłopi - W.S.ReymontSklepy cynamonowe - B.SchulzNie ma kto pisać do pułkownika
 • Motyw wolności » Motyw wolności:Literatura:Dziady, cz. III ,Oda do młodości - Adam Mickiewicz Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze)Oda do wolności - J. SłowackiWolny najmita  - Maria Konopnicka Sonet
 • Motyw anioła » Literatura podmiotu:Biblia (Apokalipsa św. Jana)MitologiaPieśń o Rolandzieśw. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów)Lament świętokrzyskiKronika polska - Gall AnonimKwiatki św
 • Motyw teatr mundi » Teatr mundi (teatr świata) - Koncepcja przypisywana Platonowi zakłada, że świat został stworzony przez istotę wyższą (Demiurgosa), która jest jednocześnie reżyserem dziejących się

Język polski:

 • El Greco, właśc. Dominikos Theotokopulos » malarz hiszp. pochodzenia gr. Młodość spędził na Krecie, gdzie praktykował malując ikony. Następnie przebywał w Wenecji i w Rzymie; prawdopodobnie był uczniem Tycjana. W 1575 r
 • synekdocha » rodzaj metonimii polegającej na użyciu wyrazu szczegółowego zamiast ogólnego, nazwy całości na oznaczenie części, l. pojedynczej zamiast mnogiej, rodzaju zamiast gatunku
 • Kuraszkiewicz Władysław » historyk języka, językoznawca, slawista, profesor uniwersytetów we Lwowie, Lublinie (KUL, 1936-39), Wrocławiu (od 1946) iPoznaniu (od 1950), członek PAN (od 1967). Jego liczne
 • teozofia » filozofia ocharakterze rel.; koncepcja zakładająca możliwość kontaktu człowieka ze światem mistycznym, poznanie tajemnicy za pomocą wiedzy ipraktyk medytacyjnych; pisma
 • Markiewicz Henryk » historyk iteoretyk lit., profesor UJ, członek PAN. Znawca epoki pozytywizmu iMłodej Polski, zwłaszcza twórczości Prusa iŻeromskiego. Autor m.in. studium Realizm wtwórczości

Fizyka:

 • Właściwości mechaniczne ciał stałych » Ciała stałe dzielimy na krystaliczne i amorficzne. Drobiny w ciałach krystalicznych tworzą uporządkowany układ, który nazywamy siecią krystaliczną. W ciałach amorficznych drobiny
 • Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę » Źródło faliFale mechaniczne nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące swoje drgania cząsteczkom ośrodka, w którym się znajduje, dzięki czemu fala może
 • Energia pola elektrycznego » Energia pola elektrycznego między okładkami kondensatora wyraża się wzorem:
 • Cykle termodynamiczne » Cykl termodynamiczny jest procesem, w którym gaz poddawany jest zbiorowi przemian gazowych, po których gaz zawsze wraca do tego samego stanu (tych samych wartości ciśnienia
 • Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym » Ruch naładowanej cząstki (np. elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w

Pojęcia BHP:

 • KARY DYSCYPLINARNE - środki dyscyplinujące, jak: nagana, pozbawienie możliwości
 • UDARNOŚĆ - odporność materiału na pęknięcie przy uderzeniu
 • KONDENSACJA - 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary lub gazu w
 • ZASTĘP - pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca
 • STANOWISKO BOJOWE - miejsce,w którym ratownik wykonuje określone działania wynikające z
Geografia:
 • ŻODINO » Żodzina; m. na Białorusi (obw. miński); 59 tys. mieszk.; przem. samochodowy, lekki
 • WOŁGA-DON, KANAŁ WOŁGA-DONŻEGLOWNY » droga wodna w europejskiej części Rosji; łączy Wołgę z Donem; dł. 101 km; zbudowany 1948-1952
 • KIUSIU » trzecia pod względem pow. wyspa Japonii; 42,1 tys. km2, 14,9 mln mieszk.; czynne wulkany, wys. do 1788 m; wydobycie rud cynku, ołowiu i miedzi oraz węgla kamiennego; uprawa zbóż
 • CASORIA » m. w pd. Włoszech (Kampania); 77 tys. mieszk.; ośr. przem. samochodowego i tworzyw sztucznych
 • KAYSER? » staroż. Cezarea Kapadocka; m. w środk. Turcji, na Wyż. Anatolijskiej, na wys. 1043 m; 598 tys. mieszk.; ośr. adm. ilu Kayseri; przem. maszynowy, bawełniany, hutnictwo aluminium