Pojęcia z zakresu ubezpieczeń:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny » Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu
 • Ochrona tymczasowa » Tymczasowa ochrona na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku obowiązuje od dnia następnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki. Czas
 • Nabycie » Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora
 • Termin wykupu » Termin, w którym wystawca bonu lub obligacji zobowiązał się do zwrotu udostępnionego kapitału
 • Dystrybutor » Podmiot uprawniony na podstawie umowy do występowania w imieniu Funduszu w zakresie zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa

Motywy literackie:

 • Motyw wyboru » Motyw wyboru:Literatura:Antygona - SofoklesOresteja - AjschylosLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyMakbet - W. SzekspirCyd - P. CorneilleKonrad Wallenrod - A
 • Motyw dworku » Motyw dworku:Literatura:Żywot człowieka poczciwego - Mikołaj RejPamiętniki – J. Ch. PasekŻona modna, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki - I. KrasickiŚluby panieńskie, Damy i
 • Motyw zagłady » Motyw zagłady:Zagłada stała się typowym dla literatury powojennej tematem. Najważnieszym obowiązkiem moralnym pisarzy było w tym czasie danie świadectwa, opisanie zdarzeń
 • Motyw odjazdu » Odjazd - Opuszczenie miejsca, gdzie się dotychczas przebywało, wyruszenie w drogę, w podróż. Biblia (NT) - Józef uprzedzony przez Anioła we śnie odjechał wraz z Maryją i
 • Motyw balu » Motyw balu:Literatura:Żona modna - I. KrasickiCierpienia młodego Wertera - J.W.GoetheDziady cz.III, Pan Tadeusz - A.MickiewiczTrzej muszkieterowie - A. DumasOjciec Goriot, Bal w

Język polski:

 • Orfeusz » syn Apollina imuzy Kalliope, muzyk ipoeta, którego gra iśpiew poruszały góry iobłaskawiały dzikie zwierzęta. Poślubił nimfę Eurydykę, gdy nagle zmarła wskutek ukąszenia żmii, O
 • hedonizm » doktryna etyczna, ale też ipostawa życiowa, uznająca osiąganie przyjemności za najważniejsze dobro icel życia. Skrajny h. głosił Arystyp zKyrene (V/IV w. p.n.e.), dla którego
 • Ravel Maurice » kompozytor i dyrygent franc., kontynuator tradycji klasycznej. Twórczość R. cechowały doskonała wrażliwość harmoniczna oraz piękna i delikatna linia dźwiękowa. Wykorzystywał
 • Harasymowicz Jerzy, właśc. J. H.-Broniuszyc » poeta, założyciel grupy lit. "Muszyna" (1957-63), współzałożyciel krakowskiej grupy lit. "Barbarus" (1957). Debiutował tomem Cuda (1956); kolejne tomiki są świadectwem zauroczenia
 • Fuentes Carlos » meksykański prozaik, dramaturg i eseista, długoletni dyplomata. W świecie lit. zaistniał zbiorem opowiadań Zamaskowane dni (1954). Wkrótce ukazała się jego pierwsza powieść Kraina

Fizyka:

 • Kinematyka » Kinematyka to nauka o ruchu. Ruch jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Opisujemy go za pomocą pojęć wprowadzonych w XVII wieku przez Galileusza
 • Pojęcie gazu doskonałego i równanie Clayperona » Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają parametry stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temperatura – T [K], oraz objętość – V [m3]
 • Sprawność silnika » Sprawność silnika η jest parametrem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – praca wykonana przez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając
 • Falowa natura cząstek materii » Poruszające się elektrony, protony, neutrony, cząstki α (jądra helu), a nawet całe atomy wykazują dyfrakcję i interferencję, które są zjawiskami typowymi dla fal. Im mniejsza masa
 • Definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne » Natężenie pola elektrycznego – E Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie pola to wektor, którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły działającej na

BHP:

Geografia:
 • CAUCA » rz. w Kolumbii; dł. 1000 km; l. dopływ Magdaleny; wypływa w Kordylierze Wsch. (Andy); z osadów aluwialnych wydobywa się złoto i srebro; elektrownie wodne
 • MALAJSKI, PÓŁWYSEP MALAJSKI » Malakka; płw. między M. Południowochińskim a M. Andamańskim, stanowi pd. część Płw. Indochińskiego; 190 tys. km2; dł. 1100 km, szer. do 300 km; od Sumatry oddzielony cieśn
 • URALSK » m. obwodowe w Kazachstanie, nad rz. Ural; 279 tys. mieszk.; przem. maszynowy, lekki, spożywczy; zał. 1584
 • SAWANNAKHET » m. w pd. Laosie, nad Mekongiem; 58 tys. mieszk.; ośr. adm. prowincji Sawannakhet; port rzeczny; przem. drzewny, spożywczy; w regionie uprawa ryżu i hodowla jedwabników
 • WUHAN » m. w środk. Chinach, u ujścia rz. Hu-szuej do Jangcy; 4,5 mln mieszk.; ośr. adm. prowincji Hubei; największy port śródlądowy kraju; różnorodny przem.; powstał 1954 z połączenia