Tanie ubezpieczenie:

 • Składka dodatkowa » Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe
 • Depozytariusz » Podmiot, który na zlecenie Funduszy, prowadzi rejestr aktywów Funduszy, dba o ich bezpieczeństwo oraz o to, by prowadzenie działalności inwestycyjnej było zgodne z przepisami
 • Ubezpieczenie dodatkowe » Ubezpieczenia rozszerzające ubezpieczenia podstawowe, np. na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku opłaty składek na wypadek niezdolności do pracy
 • Portfel inwestycyjny » Składa się z różnych instrumentów finansowych, w które inwestuje się zgromadzone aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie m.in. w skarbowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i
 • Fundusz obligacji » Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały wzrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji

Motywy literackie:

 • Motyw Sądu Ostatecznego » Literatura podmiotu:Biblia Tysiąclecia,Mickiewicz Adam, Dziady cz.IIIKrasiński Zygmunt, Nie-boska komediaKasprowicz Jan, Dies iraeMiłosz Czesław, Piosenka o końcu świataIldefons
 • Motyw anioła » Literatura podmiotu:Biblia (Apokalipsa św. Jana)MitologiaPieśń o Rolandzieśw. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów)Lament świętokrzyskiKronika polska - Gall AnonimKwiatki św
 • Motyw niespełnienia marzeń » Dramat niespełnienia ludzkich marzeń. Określ jego przyczyny i konsekwencje analizując wybrane utwory pozytywizmu.Literatura:Lalka - Bolesław PrusWokulski - romantyk i pozytywista
 • Motyw miłość silniejsza niż śmierć » Miłość silniejsza niż śmierć - Topos ten bierze początek z mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz był synem trackiego boga rzeki Ojagrosa i muzy poezji Kaliope. Był doskonałym
 • Motyw wsi » Motyw wsi:Literatura:MitologiaBukoliki, Georgiki, Iliada, Odyseja - HomerSatyra na leniwych chłopówŻywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa - M. RejPieśń świętojańska o sobótce

Język polski:

 • fabularyzowany dokument » film dokumentalny, w którym prezentowane wydarzenia poddano procesom fabularyzacji, np. Rok Franka W. K. Karabasza; film fabularny, w którym występują autentyczni bohaterowie
 • derywat » wyraz motywowany, złożony z podstawy słowotwórczej i formantu słowotwórczego; wyraz pochodny, np.: domowy od dom, przedszkole od szkoła, przebieg od bieg
 • Worcell Henryk, właśc. Tadeusz Kurtyka » prozaik. Debiutancka powieść zżycia kelnerów Zaklęte rewiry (1936) - utwór ocharakterze środowiskowo-autobiograficznym, stanowi ważną pozycję wnurcie międzywojennego autentyzmu
 • konflikt » ujawnienie przeciwstawnych dążeń, racji postaci utworu fabularnego. K. wewnętrzny, rozgrywający się wpsychice bohatera, może dotyczyć konieczności wyboru między celem amożliwym
 • powieść biograficzna » biografia ujęta w formę powieściową daje autorowi dużą swobodę w doborze faktów z życia artysty, naukowca, postaci hist., operuje fikcją lit. w taki sposób, aby wzbudzić u

Fizyka:

 • Odkształcanie sprężyste » Odwracalne odkształcenie ciał stałych nazywamy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem spowodowanym siłą F. Współczynnik
 • Pole centralne » Pole centralne to pole wytworzone przez dodatni lub ujemny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, w którym znajduje się
 • Soczewki » Soczewka to przezroczysta dla światła bryła ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku postaciach: dwuwypukłe
 • Kiedy stosujemy prawa fizyki relatywistycznej » W przypadku obiektów poruszających się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła prawa klasycznej mechaniki Newtona nie zgadzają się z doświadczeniem. Do opisu takich
 • Kinematyka » Kinematyka to nauka o ruchu. Ruch jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Opisujemy go za pomocą pojęć wprowadzonych w XVII wieku przez Galileusza

Pojęcia BHP:

 • ROZKAZ BOJOWY - 1) polecenie (nakaz) podjęcia działania lub zaniechania działania
 • STREFA SPALANIA - przestrzeń,w której przebiegają procesy spalania
 • KIEROWANIE STRATEGICZNE - realizowane w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w
 • POŻAR ŚREDNI - występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone:
 • KARY DYSCYPLINARNE - środki dyscyplinujące, jak: nagana, pozbawienie możliwości
Geografia:
 • CZARNA, RZEKA CZARNA » wietn. Song Da, chiń. Babian Jiang; rz. w Chinach i Wietnamie; dł. 800 km; pr. dopływ Rz. Czerwonej; elektrownia wodna Hoa Binh o mocy ok. 2000 MW
 • TAUBATÉ » m. w pd.-wsch. Brazylii (stan S?o Paulo), na wys., 570 m, w dolinie rz. Paraíba; 252 tys. mieszk.; przem. maszynowy, włókienniczy, spożywczy
 • LOS ANGELES » m. w środk. Chile, w dolinie rz. Bio Bio; 171 tys. mieszk.; przem. metalowy, chemiczny, spożywczy; w regionie uprawa zbóż, buraków cukrowych, winorośli
 • WOLOS » m. we wsch. Grecji, nad Zat. Pagasejską (M. Egejskie); 84 tys. mieszk.; ośr. adm. nomosu Magnisja; port rybacki i promowy; przem. metalowy, cementowy, włókienniczy
 • RUEI-lMALMAISON » m. we Francji, w zespole miejskim Paryża; 75 tys. mieszk.; przem. samochodowy (Renault), metalowy, farmaceutyczny; pałac z XVII w. - 1799-1814 rezydencja Józefiny de Beauharnais