Tanie ubezpieczenie:

 • Emitent » Podmiot wystawiający lub emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu. Remitentem może być np. Skarb Państwa, bank, spółka akcyjna
 • Rynek wolny » Segment rynku giełdowego, na którym notowane są spółki nie spełniające warunków określonych dla rynku podstawowego i równoległego
 • Działalność akwizycyjna » Wszelka działalność zarobkowa mająca na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał jego członkiem. W szczególności obejmuje m.in. zawieranie
 • Wpłata bezpośrednia » Wpłata pieniędzy Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane przez Uczestnika funduszu, traktowane są jako
 • Składka podstawowa » Składka płatna za ubezpieczenie podstawowe

Motywy literackie:

 • Motyw Biblii » Motyw Biblii jako księgi nad księgami:Literatura:Boska komedia - Dante AlighieriRaj utracony - J. MiltonMistrz i Małgorzata - M. BułhakowImię róży - Umberto EcoBogurodzicaPieśni (
 • Motyw męki pańskiej » Motyw męki Pańskiej:Literatura: Żale Matki Boskiej pod krzyżem = Lament Świętokrzyski Żywot Pana Jezu Krysta - Baltazar Opec Hymn świętego Franciszka z Asyżu - Jan Kasprowicz
 • Motyw trudnej miłości » Miłość trudna - Miłość trudna to nie tyle uczucie nie odwzajemnione i nieszczęśliwe, co skomplikowane, pełne uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Przyczynami komplikacji
 • Motyw bezdomności » Motyw bezdomności:Literatura:Biblia (Księga Rodzaju)MitologiaLegenda o św. AleksymDzieje Tristana i IzoldyLegenda o św. AleksymWielki Testament - F.VillonKról Lear, Król Henryk IV
 • Motyw tradycji » Motyw tradycji:Literatura:Pamiętniki - Jan Chryzostom PasekPan Tadeusz - Adam MickiewiczPieśń o żołnierzach z Westerplatte - Konstanty l. Gałczyński Do młodych - Adam AsnykNad

Język polski:

 • Dygasiński Adolf » pisarz, publicysta, pedagog, wydawca; jeden z przedstawicieli naturalizmu w lit. pol. Autor podręczników, tłumacz dzieł z zakresu pedagogiki; publikował artykuły, felietony
 • erystyka » sztuka dyskutowania (znana już w starożytnej Grecji, np. dzięki dialogom Platona, w XIX w. filozofii A. Schopenhauera, w XX w. T. Kotarbińskiego O sposobach prowadzenia sporów); e
 • Kubiak Zygmunt » eseista itłumacz lit. gr., rzym. iang. Debiutował w1949 jako krytyk lit. na łamach "Dziś iJutro". Wl. 1956-59 współred. "Tygodnika Powszechnego". Tłumaczył m.in. dzieła Homera
 • antypowieść » awangardowy styl w powieści zapoczątkowany we Francji w latach 50. XX w. Termin zastosował J. P. Sartre (wstęp do Portretu nieznajomego N. Sarraute, 1947); prekursorami byli N
 • epifania » objawienie się bogów wśród ludzi w różnych celach i okolicznościach, aby pomagać lub karać, przynosić polecenia, ratować w walce. W eposach Homera występowali pod różnymi

Fizyka:

 • Definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji » Temperatura – TT [K] = t [°C] + 273,15 [K]Wzór ten jest tylko metodą przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on poprawny. Temperatura jest wielkością,która
 • Stabilność jąder atomowych » Duże jądra atomowe są mniej stabilne niż jądra małe. Jest to skutek krótkozasięgowego charakteru sił jądrowych, które słabną przy większych odległościach między protonami
 • Najważniejsze cechy odróżniające cząstki od fal » Cechy cząstek Cechy fal Cząstka jest zlokalizowana. Fala jest rozciągła. Cząstki nie mogą się nakładać na siebie tak jak fale. Fale mogą się wzmacniać lub wygaszać nakładając się
 • Odkształcanie sprężyste » Odwracalne odkształcenie ciał stałych nazywamy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem spowodowanym siłą F. Współczynnik
 • Napięcie skuteczne prądu przemiennego » Napięcie skuteczne na zaciskach określonego odcinka obwodu, przez który płynie prąd przemienny, jest równe wartości napięcia na zaciskach tego samego odcinka obwodu, gdy płynie

Pojęcia BHP:

 • SAMORATOWANIE - ratowanie siebie z wyższych kondygnacji za pomocą linki strażackiej i
 • ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU - przyrost powierzchni lub objętości pożaru
 • ŻAR - 1) materiał palnyc spalający się bezpłomieniwo; 2) faza spalania
 • SZYK OSKRZYDLAJĄCY - rozmieszczenie stanowisk bojowych z jednego lub dwóch skrzydeł pożaru
 • BATALION - oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca
Geografia:
 • ?LBORG » m. w pd. Danii, na Płw. Jutlandzkim, nad cieśn. Limfjorden; 122 tys. mieszk.; ośr. adm. Jutlandia Pn.; port handlowy; przem. stoczniowy, maszynowy i cementowy; hutnictwo żelaza
 • HUDSONA, CIEŚNINA HUDSONA » cieśn. na O. Arktycznym u wybrzeży Kanady, między Labradorem a Ziemią Baffina; 197 tys. km2 (z zat. Ungava); dł. 800 km, szer. 115-240 km, głęb. 115 m; łączy Zat. Hudsona z M
 • LUBACZÓW » m. powiatowe w woj. podkarpackim, nad Lubaczówką; 13,1 tys. mieszk.; przem. maszyn budowlanych, odzieżowy, drzewny, spożywczy; prawa miejskie 1376; w pobliżu wydobycie siarki i
 • BENGAL ZACHODNI » stan w pn.-wsch. Indiach, nad Zat. Bengalską; 87,8 tys. km2, 85 mln mieszk.; stol. - Kalkuta; jeden z najgęściej zaludnionych regionów świata; gł. w kraju region uprawy ryżu
 • SARASOTA » m. w USA (stan Floryda), nad Zat. Meksykańską; 55 tys. mieszk.; przem. elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy; ośr. wypoczynkowy, kąpielisko